מצגות יום עיון היערכות להכנת תקציב שנתי 2019 - 24.10.18

הכנת תקציב שנתי לחברה עסקית מהווה משימה מורכבת בסביבה דינאמית, בה מתחוללים שינויים
בכלכלה העולמית והמקומית, וקיימות תנודות חדות במחירי האנרגיה, חומרי הגלם, השכר ושערי
החליפין, כמו גם שינויים בעלויות הנשלטות ע"י הממשלה.
מטרות יום העיון: הצגת תחזיות ומגמות לקראת שנת 2019 עבור אינדיקאטורים עיקריים להכנת תקציב שנתי לחברה,
וסקירת עקרונות וכלים מעשיים בתחומים השונים בהכנת התקציב ותזרים מזומנים.

להלן המצגות שקיבלו אישור מהמרצים:


מגמות, אומדנים ותחזיות כלכליות, עם דגש על תחום השכר, המחירים ושע"ח
נתנאל היימן, מנהל אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים

תחזית לתעריפי אנרגיה ומים
אלעד נצר, ראש תחום אנרגיה ותשתיות, התאחדות התעשיינים

תכנון וגיבוש תקציב שנתי
גדי בקר, מנהל תחום Office of the CFO, מערך הייעוץ הטכנולוגי,
סומך חייקין KPMG