icon תמריצים ממשלתיים מימון ואשראי מרחב מוניציפאלי

עומר ברוך

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

רשות ההשקעות

כניסה למרכז מידע לתמריצים

•    מענקי השקעה – מכונות, מבנים וציוד
•    מענקי תעסוקה לקליטת עובדים חדשים
•    מס חברות מופחת - מפעל מועדף
•    הטבות ליצואנים עקיפים וקבלני משנה

מו"פ וחדשנות - רשות החדשנות

•    קרן המו"פ
•    מענקים במסלול מו"פ בתעשייה המסורתית
•    פרויקטי "מגנט" ו"מגנטון" – מו"פ בשת"פ עם האקדמיה
•    תוכניות מו"פ בינלאומיות
•    מכינת מו"פ בתעשייה המסורתית

מימון ואשראי 

•    קרנות הלוואה לטווח ארוך - חידוש הציוד בתנאים מיוחדים
•    קרנות הלוואה להון חוזר
•    הלוואות מגורמי מימון חוץ בנקאיים
•    קרן לעסקים במצוקה
•    קרנות השקעה

מרחב מוניציפאלי 

•    ליווי בהרחבת / העתקת מפעל, איתור מבנים והקצאות קרקע לתעשייה

 

עומר ברוך

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רחוב המרד 29, תל אביב


טלפון : 03-5198806
054-8883633