icon אנרגיה, תשתיות ומיסוי מוניציפאלי

אלעד נצר

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:


כיבוי אש:

 • סיוע ביישום דרישות הרשות הארצית לכבאות והצלה, וקבלת אישור כבאות.
 • סיוע אל מול הדרג הבכיר בנציבות הכבאות, להסדרת בעיות אשר לא נפתרו ברמה המקומית/המחוזית.

מים וביוב:

 • בדיקת חשבוניות מים וביוב, תעריפים והנחות.
 • לווי והסדרה מול רשות המים, וספקי המים.
 • סיוע במעבר לחיובי ביוב מותאמים לפי אחוזי הפרשה למערכת הביוב.

מוניציפאלי:

 • בדיקת חשבוניות ארנונה ולווי בהליכי השגה.
 • סיוע מול דרישות תשלום מופרזות לאגרות והיטלים.
 • התנגדויות לבקשות העלאות חריגות בארנונה,
  וסיוע בפתרון בעיות אל מול הרשויות המקומיות.

גז טבעי ודלקים:

 • לווי המפעל במעבר לגז הטבעי, מערכות קוגנרציה ויצור חשמל בגז.
 • קידום מעבר לתחבורה מונעת בגז טבעי.
 • מידע על מחירי דלקים לתעשייה ומיסוי.

חשמל:

 • בדיקת חשבונות חשמל וסיוע מול חברת החשמל/יצרן החשמל.
 • צירוף מפעלים להסדרי רכש חשמל פרטי.
 • מעבר לאנרגיה ירוקה והתייעלות אנרגטית.

לוגיסטיקה:

 • סיוע ולווי אל מול נמלי הים, האוויר, רכבת ישראל, המכס וחברות הספנות.
 • טיפול בבעיות ועיכובים הנוצרים בזמן שביתות, עיצומים ומלחמה.
אלעד נצר

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 03-5198739
050-7194700