icon
פורום מנהלי כספים

פורום מנהלי כספים בתעשייה, כולל חשבים ונושאי משרה בתחום הכספים מכלל ענפי תעשייה החברים בהתאחדות. 

עיקר פעילות הפורום בגיבוש עמדת ההתאחדות בנושאים שונים, כגון: תגובת לתזכירי חוק ותקנים, תקציב המדינה, חוק ההסדרים, חוק עידוד השקעות הון, סוגיות במיסוי וייזום הצעות חוק לשיפור הסביבה העסקית של התעשייה.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, כנסים, קורסים והשתלמויות. 
לפורום הראשי ישנן 3 ועדות משנה מקצועיות בתחומים הבאים: ועדת מיסוי, ועדת מימון ושוק ההון וועדת תמריצים ממשלתיים.

יו"ר הפורום: מר קובי אלטמן משנה למנכ"ל ו-  CFO של חברת כיל.
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

שם:

טלפון: