icon
איגוד תעשיות חיפושי נפט וגז

האיגוד מייצג את מירב החברות בתעשיית חיפושי נפט וגז בים וביבשה.

הפורום קם כפלטפורמה ייצוגית לחברות הגדולות והקטנות בכדי לאפשר את הפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה בינלאומית באמצעות התגליות של השנים האחרונות. עיקר הפעילות הינה מול משרד התשתיות הלאומיות, אנרגיה ומים וכן רגולטורים נוספים כגון המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך ועוד בכדי להגביר את ההכרות עם הענף.

מטרת האיגוד הינה הגדלת המודעות לחשיבות הגז הטבעי לישראל, שמירה על קרקע רגולטורית יציבה לצורך הבאת מפעילים ומשקיעים, שיפור תדמית הענף בקרב הציבור וכתיבת ניירות עמדה וקיום פגישות עם הרגולטור.

יו"ר האיגוד: מר אורי אלדובי, יו"ר הזדמנות ישראלית
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יעל שכטר - סיטמן

שם: יעל שכטר - סיטמן

תפקיד:

ראש תחום בריאות ומדעי החיים ומנהלת פורום נשים בתעשייה

טלפון: 03-5198703
052-5402094