צור עסקה

עסקאות / נמצאו 10 עסקאות

נושא העסקה
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:


  מכרז פומבי לרכישה ואספקת מדים ייצוגיים עבור רשות האכיפה וגביה
  מתבקשות בזה הצעות נשוא המכרז שבנדון:
  1.את תנאי המכרז ונספחיו ניתן לקבל באמצעות דוא"ל michrazim@eca.gov.il
  2.לפרטים נוספים לגבי המכרז ניתן לפנות לכתובת דוא"ל michrazim@eca.gov.il
  3.תנאי סף להשתתפות במכרז:
  א. התאגדות כדין:
  •על המציע להיות יחידה אורגנית, המהווה יישות משפטית אחת כשותפות או כחברה, או שהוא עוסק
  מורשה. להוכחת האמור עליו לצרף תעודת התאגדות כחברה או כשותפות מהמרשם הרשמי הרלוונטי
  או תעודת עוסק מורשה.
  •בנוסף, ככל שהמציע מאוגד כחברה או שותפות - יצרף המציע נסח של התאגיד אשר במסגרתו יצוין
  כי לתאגיד אין חובות לרשם הרלוונטי (רשם החברות/ רשם השותפויות) – במידה ומפורט חוב לרשם
  התאגידים בנסח המצורף, יש לצרף אישור על תשלום החוב לרשם התאגידים.
  •את המסמך המפרט את המידע הנ"ל יפיק המציע, ללא תשלום, באתר הרשמי של רשם התאגידים
  בקישור שלהלן: http://147.237.72.24/WebOJSite/CompaniesList.aspx
  •על המציע העונה על דרישות הוראות ס' 2א לחוק חובת המכרזים, התשנ"ב 1992- לעניין עידוד נשים
  בעסקים, להגיש ביחד עם הצעתו אישור ותצהיר לפיו העסק הוא בשליטת אישה.
  ב. ניהול ספרים ופנקסים:
  המציע יצרף את המסמכים כדלקמן:
  •אישור תקף מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס על ניהול ספרים ופנקסי חשבונות על-פי הוראות
  •תצהיר על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים.
  ג . על המציע או מורשה החתימה מטעמו לצרף הסכמתם לעיון המזמינה במרשם הפלילי.
  ד. על המציע לצרף תצהיר מאומת כדין ע"י עו"ד.
  ה. על המציע לצרף תצהיר על זמינות מיידית לביצוע השירותים הנדרשים במכרז.
  ו. על המציע לצרף תצהיר בדבר אי תיאום מכרז.
  ז. על המציע לחתום על התחייבותו אשר במידה ויוכרז כזוכה, יידרש להגיש דיווחים וחשבונות הנדרשים
  לצורך תשלום עבור עבודתו, במסגרת פורטל הספקים הממשלתי.
  ח. ניסיון המציע:
  על המציע להיות בעל ניסיון מוכח של 3 שנים לפחות, בשנים האחרונות ( 2015 , 2016 , 2017 ) בתחום
  ייצור ו/או אספקת ביגוד ייצוגי למוסדות וגופים ציבוריים או לשוק הפרטי, עבור 3 גופים לפחות, בהיקף
  של 300 מקבלי ביגוד לפחות לכל לקוח.
  ט. ערבות בנקאית:
  על המציע לצרף ערבות בנקאית לפקודת המזמינה בסך של 6,500 ₪ כולל מע"מ
  ובתוקף עד ליום 14/10/2018 . אין להצמיד את ערבות המכרז.
  שם המציע שיירשם בערבות יהיה זהה לשמו של המציע כפי שהוא מופיע במסמכי ההתאגדות.
  4. את ההצעות למכרז זה יש להגיש לתיבת המכרזים של רשות האכיפה והגבייה רח' ירמיהו 37 , מגדלי הבירה,
  ירושלים, קומת כניסה (בכניסה מצד שמאל , לפני המעליות) לא יאוחר מיום 12/07/2018 בשעה 12:00 .

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  רשות האכיפה והגבייה
 • מספר סידורי
  100068
 • תאריך פרסום:
  14/06/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  12/07/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

   

  מכירת סלי חימום  מסבי טורבינה ואטימות קיטור ממחסן אורות רבין שבחדרה

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100070
 • תאריך פרסום:
  14/06/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  08/07/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  מימי וינברגר
 • טלפון נייד:
  076-8634648
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  mina_v@iec.co.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי מספר 15/18 לבחירת ספק לייעוץ ובקרה הנדסית במערך ניטור אוויר (מנ"א)
  המשרד להגנת הסביבה מזמין בזאת הצעות למתן שירותי בקרה וייעוץ הנדסי על מערך הניטור של המשרד ועל מערך ניטור האוויר הארצי.
  ההתקשרות תהיה לתקופה של שנה עם אופציה בלעדית של המשרד להארכת תוקף ההתקשרות עד חמש (5) שנים סה"כ במידת הצורך ובהתאם לשיקול דעת המשרד והכל בכפוף לחוק חובת מכרזים התשנ"ב-1992 התקנות על פיו, אישור תקציבי והוראות התכ"ם.
  המכרז יערך כמכרז דו שלבי, כאשר בשלב ראשון תיבחנה איכות ההצעות שעברו את תנאי הסף ובשלב השני תיפתח ההצעה הכספית של המציעים וינתן ניקוד על פי אמות המידה במכרז.
  את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של מנהל הרכש בכתובת www.mof.gov.il.

  מועד אחרון להגשת הצעות יום שני י"ב בתמוז תשע"ח בשעה 13:00 בתיבת המכרזים במשרד להגנת הסביבה, כנפי נשרים 5, קומת כניסה, ירושלים.
  תנאי סף:
  1. הצגת תעודות אישורים רישיונות והיתרים על פי דין;
  2. תנאי סף מנהליים ומקצועיים כמפורט במסמכי המכרז;
  3. הצגת ערבות מציע בסך 37,500 ₪ כולל מע"מ שתהיה בתוקף עד לתאריך 29.11.2018

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  המשרד להגנת הסביבה
 • מספר סידורי
  100064
 • תאריך פרסום:
  26/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  25/06/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000544875

  רכש מדי כח למעבדת מנועים

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 266, טלפון: 03-6977782

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100060
 • תאריך פרסום:
  25/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  27/06/2018
 • מיקום בארץ:
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6977782
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000545257

  רכש מוטות נחושת

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 266, טלפון: 03-6977782

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100061
 • תאריך פרסום:
  25/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  25/06/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975340
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  ספר מכרז: 1000545132

  רכש כבלים למדי תאוצה - של היצרן  PCB

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 266, טלפון: 03-6977782

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100065
 • תאריך פרסום:
  25/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  27/06/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975340
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום  מכרז פומבי:
  שם המכרז: התקשרות בחוזה  למתן שירותי פיקוח על מערכות מתח נמוך מאוד, המותקנות בכל אתרי רשות שדות התעופה
  מס' המכרז: 2018/073/0026/00
  מועד אחרון להגשת הצעות:  26.06.2018  עד השעה 10:00
  איש קשר: מר משה פישר  Logistics-mint@iaa.gov.il  פקס: 03-9752608
  טלפון: 03-9752610, 03-9752609
  • הפונה מתבקש לצרף לפנייתו כתובת  דוא"ל למענה.
  תנאי סף דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").
  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משה פישר
 • מספר סידורי
  100053
 • תאריך פרסום:
  23/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  26/06/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000537787

  חלקי מכאניקה למערכת ריצוף

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 269, טלפון: 03-6975551

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100052
 • תאריך פרסום:
  23/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/12/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מועדים  במכרז פומבי:
  שם המכרז:   מכרז פומבי למתן שירותי אספקה, התקנה, ייצור ושיפוץ תופים וחלקי מסועים בנתב"ג ומתקני רש"ת
  מס' המכרז: 2018/073/0017/00
  מועד אחרון  להגשת הצעות: 25.06.2018 שעה 10:00
  איש קשר: גב' מורן כהן - פנקר   Logistics-mint@iaa.gov.il פקס: 03-9752608  טלפון:  03-9752665/ 03 -9752609
  בכל פניה באמצעות הדוא"ל יש לרשום כתובת דוא"ל למענה.
  תנאי סף  דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").
  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  רשות שדות התעופה
 • מספר סידורי
  100055
 • תאריך פרסום:
  15/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  25/06/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  מורן כהן - פנקר
 • טלפון נייד:
  03-9752665
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  Logistics-mint@iaa.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  משטרת ישראל מעוניינת בשירות לביצוע עבודות מכניות בעבוד שבבי במסגרת
  ייצור חדש ו/או הסבת חלקים/מכללים לאמצעים הנמצאים ברשותה )כמפורט
  במפרט( .
  .9.7.2 העבודות יעשו, מעת לעת, עפ"י דרישת מ"י לצורך תכנון וייצור חלקים לשיפור
  והסבה של אמצעים קיימים או ייצור של אמצעים חדשים עפ"י הגדרת נציג
  המשטרה.
  .9.7.3 העבודות יכללו יציקה, חישול, עבודות כבישה, הדבקה, סמרור, ריתוך, צביעה,
  ציפוי, עיבוד שבבי, גימור ועוד.
  .9.7.4 העבודות במכרז זה ישמשו את כלל יחידות משטרת ישראל לצורך ייצור ותכנון
  חלקים לשיפור והסבה של אמצעים קיימים או של ייצור אמצעים חדשים שיוגדרו
  ע"י נציג המשטרה.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משטרת ישראל
 • מספר סידורי
  100069
 • תאריך פרסום:
  12/03/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  08/07/2018
 • מיקום בארץ:
  דרום
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  יהודית סולטניאן
 • טלפון נייד:
  08-9124462
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים