צור עסקה

עסקאות / נמצאו 15 עסקאות

נושא העסקה
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז:102663420נושא:כבל תקשורת מסוג CAT 7Aתאריך פרסום:11/12/2018סוג מכרז:רכשיחידה מפרסמת:אגף הרכשעלות השתתפות:₪ 0מועד אחרון להגשה:06/01/2019בשעה:11:00הערות:הגשת ההצעות הטכניות לתיבה האלקטרונית בלבד, מצ"ב נספח תיבה אלקטרונית. 
  נא למלא את ההצעה על גבי הטופס האינטראקטיבי BIDINV המצ"ב ולשלוח לכתובת המייל  המצויינת בטופס זה יחד עם הצרופות הנדרשות. 
  מועד אחרון להגשת הצעה 06.01.2019 עד השעה 11:00. 
  שימו לב לתנאים המוקדמים והתנאים הנוספים שנקבעו במסמכי המכרז. 

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100203
 • תאריך פרסום:
  11/12/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  06/01/2019
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז:102662900נושא:שירותי פינוי פסולת תעשייתית באתרי תחנת הכוח "כרמל"תאריך פרסום:11/12/2018סוג מכרז:רכשיחידה מפרסמת:אגף הרכשעלות השתתפות:₪ 0מועד אחרון להגשה:30/12/2018בשעה:11:00הערות:יש להגיש מלא וחתום בתחתית כל עמוד: 
  - מסמכי המכרז בשני עותקים. יש למלא הנספחים הרלוונטיים. 
  - מפרט טכני. 
  - 3 נספחים סביבתיים. 
  - נספח MK. 
  - מכתב הפצה.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100204
 • תאריך פרסום:
  11/12/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  30/12/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  הזמנה להצטרפות לרשימת ספקים העוסקים בתחום
  פתרונות לטיפול במים )כגון טיהור, התפלה וסינון( לצורך הגשת סיוע הומניטרי למדינות מתפתחות - בדרך של
  הסכמי מסגרת

  מידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קול קורא
 • מפרסם העסקה:
  משרד החוץ
 • מספר סידורי
  100200
 • תאריך פרסום:
  10/12/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  10/01/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז מס' 51/2018
  לרכישה ואספקה של 50,000 יחידות מזרן למחסני מינהל החירום רשות פס”ח עליונה
  משרד הפנים, המינהל לשירותי חירום רשות פס"ח עליונה (להלן: "המשרד"), פונה בזאת לקבלת הצעות לרכישה ואספקה של 50,000 יחידות מזרן למחסני מינהל החירום רשות פס”ח עליונה.
  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הפנים
 • מספר סידורי
  100199
 • תאריך פרסום:
  09/12/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  הרשות הארצית לכבאות והצלה )להלן: הרשות( מזמינה בזאת ספקים
  להציע הצעות למכרז המפורט מטה:
  אספקת סימולטור אש נייד על גבי גרור נתמך עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

  מידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  רשות הכבאות
 • מספר סידורי
  100201
 • תאריך פרסום:
  06/12/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  28/01/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  שמעון בן נר
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

      1.    במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ביצע המציע הדפסת שיקים על נייר רציף, הדפסת שיקים ואגידתם בפנקסים והדפסת שיקים עסקיים. 2. במהלך השנתיים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז, ביצע המציע הדפסת שיקים עבור 2 בנקים בישראל (לרבות בנק הדואר) לפחות, בהיקף של לפחות 4 מיליון שיקים לכל אחד מהם. 3.    למציע יכולת לבצע תהליכי שידור קבצים וקבלת קבצים באמצעות כספת דיגיטלית Cyber Ark)) לצורך אספקת השיקים נשוא המכרז. 4.    המציע עומד בדרישות תקן 9001 ISO מהדורת שנת 2015, ובידו אישור/תעודה בתוקף על עמידתו בדרישות התקן מאת גוף מסמיך בפועל בארץ כגון, מכון התקנים הישראלי, IQC המכון לבקרה ואיכות, החברה הכללית להשגחה SGS. במכרז זה יתקיים הליך תחרותי נוסף, כמפורט במסמכי המכרז.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  דואר ישראל
 • מספר סידורי
  100206
 • תאריך פרסום:
  29/11/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  18/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי:

  שם המכרז: מתן שירותי  אספקה והתקנת שמשות לרכבים תפעוליים בנתב"ג.

  מס' המכרז: 2018/070/0468/00

  מועד אחרון להגשת הצעות:  31.12.2018 עד השעה 10:00

  איש קשר: מר אילן כהן   ilanco@iaa.gov.il פקס: 03-9711296  טלפון: 03-9750591

  תנאי הסף, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").

  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  רשות שדות התעופה
 • מספר סידורי
  100202
 • תאריך פרסום:
  28/11/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  אילן כהן 
 • טלפון נייד:
  03-9750591
 • דוא”ל:
  ilanco@iaa.gov.il 
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  קול קורא מס' 114/2018 להקמת עמדות טעינה איטיות (AC) לרכבים חשמליים בשטחים ציבוריים

   

  משרד האנרגיה מפרסם בזאת קול קורא לסיוע בהקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים במתכונת של מענקי הקמה, אשר במסגרתו יינתנו מענקים כספיים עבור ההשקעה ההונית בהקמת עמדות הטעינה והכל כמפורט במסמכי קול הקורא.

  כללי:

  משרד האנרגיה, בשיתוף עם אגף התקציבים במשרד האוצר, מנהלת תחליפי דלקים ותחבורה חכמה במשרד ראש הממשלה ורשות החשמל מבקש לעודד הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, במסגרת פעילותו למימוש החלטת ממשלה מס' 2790 מיום 30.1.2011 והחלטת ממשלה 5327 מיום 13.1.2013 להפחתת התלות בנפט בתחבורה.

   

  מסמכי המכרז כוללים תיאור מפורט של העבודה הנדרשת, התנאים להשתתפות במכרז, אמות המידה לבחירת ההצעה הזוכה וכן את נוסח החוזה שייחתם עם הזוכה ותנאי ההתקשרות. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של משרד האנרגיה  שכתובתו www.gov.il .

   

  בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לאמור במסמכי המכרז יגבר האמור במסמכי המכרז.                    

   

  אופן הגשת ההצעה:

  ההגשה תיעשה באופן מקוון בלבד באמצעות טופס באתר המשרד (קישור: https://www.gov.il/he/Departments/publications/Call_for_bids/tender_114_18). הטופס יהיה זמין החל מיום 10/12/18 ועד למועד 28/2/19 בשעה 14:00. הצעה שתתקבל אחרי התאריך והשעה הנקובים תיפסל כהצעה שלא התקבלה במועד.

   

  שאלות והבהרות

  המועד האחרון להפניה של שאלות והבהרות הינו 13.12.18 בשעה 14:00 לגב' אילנה טמסוט בדואר אלקטרוני שכתובתו:itamsut@energy.gov.il , המשרד לא ישיב שאלות שיגיעו לאחר מועד אחרון זה.

  ריכוז השאלות והתשובות יפורסמו באתר הרכש הממשלתי ובאתר האינטרנט של המשרד החל מיום 15.1.19 והן יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויחייבו את כל המציעים.

  המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך המכרז או בתכליתו.

  מידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קול קורא
 • מפרסם העסקה:
  משרד האנרגיה
 • מספר סידורי
  100198
 • תאריך פרסום:
  22/11/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/01/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  1.1 .מי-ציונה בע"מ )להלן: "החברה"( מזמינה בזה הצעות לעבודות לשדרוג תחנת שאיבה לביוב בקריית עקרון, בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז )להלן: "העבודה" או העבודות"(. 1.1 .משך ביצוע העבודות הוא 11 חודשים קלנדריים מיום הוצאת צו תחילת עבודה על ידי החברה. 1.1 .תנאי ההתקשרות עם הזוכה במכרז יהיו עפ"י תנאי המכרז וחוזה ההתקשרות על נספחיו והמהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  מי-ציונה בע"מ
 • מספר סידורי
  100181
 • תאריך פרסום:
  01/11/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  26/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום  מכרז פומבי:
  שם המכרז: שרותי תכנון, יצור והקמה של מבנים קלים מתועשים ומרחבים מוגנים באזור תפעול מזרחי , בנמל תעופה בן גוריון.
  מס' המכרז: 2018/073/0081/00
  מועד אחרון להגשת הצעות:  24.12.2018 עד השעה 10:00
  איש קשר: מר נחום אורגד   Logistics-mint@iaa.gov.il   פקס: 03-9710608  טלפון: 03-9710611 ,03-9752609
  בכל פניה באמצעות הדוא"ל יש לרשום כתובת דוא"ל לקבלת למענה.
  תנאים מקדמיים, דרישות נוספות ומגבלות השתתפות  – הכל כמפורט בתנאי המכרז המלאים המופיעים באתר האינטרנט של רשות שדות התעופה שכתובתו: www.iaa.gov.il  (תחת לשונית: "מכרזים והתקשרויות").
  בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מסמכי המכרז לאמור במודעה שלעיל יגברו מסמכי המכרז הנמצאים בתיבת המכרזים של הרשות וכפי שפורסמו באתר.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  רשות שדות התעופה
 • מספר סידורי
  100190
 • תאריך פרסום:
  29/10/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  24/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי רגיל מס' 124/2018
  לאספקת אביזרי מדף אורתופדיה וכירורגיה

  מכבי שירותי בריאות מעונינת להתקשר עם עד שני ספקים לכל סוג אביזר המסוגלים לספק אביזרי מדף בתחום האורתופדיה ובתחום הכירורגיה לתחומיה השונים, למכירה לחברי מכבי בבתי מרקחת "מכבי פארם" ו/או ב"מכוני הסדר" ובמתקנים חיצוניים מאושרים שיש להם הסכמים עם מכבי. הכל על פי התנאים המפורטים במכרז על נספחיו.
  ההתקשרות היא לתקופה של שנתיים. למכבי שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם בתקופה נוספת בת שנה וחצי.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  מכבי שירותי בריאות
 • מספר סידורי
  100170
 • תאריך פרסום:
  11/10/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  20/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי, משרד האוצר (להלן: "עורך המכרז"), יוצא במכרז לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי וכן ביצוע עבודות תשתית בתחום הפסיבי עבור משרדי הממשלה והגופים הנלווים, בכל רחבי הארץ.

   

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד האוצר
 • מספר סידורי
  100111
 • תאריך פרסום:
  16/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  19/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  Yuebiz טכנולוגיה ושות 'בע"מ היא חברת מעקב GPS המתמחה בפיתוח, ייצור, מכירות, שירות של מכשירי מעקב GPS. כמו יצרנית ה- GPS העולמי Tracker, יש לנו כבר בנוי 5 קווי ייצור וקיבל הסמכה מערכת איכות ISO9001, והתרכז enchancing יכולות הליבה שלנו: על חידושים ופתרונות תובעניים מבחינה טכנית לבטיחות בדרכים. YUEBIZ GPS Tracker מציעה לרכב GPS שונים Tracker עבור גניבת נגד, ניהול צי, מעקב בזמן אמת. זה יכול היישום לאופנועים, מכוניות, יאכטות, סירות etc.A מעצב מוביל ויצואן של מעקב GPS מקצועי וציוד תקשורת אלחוטית, מחויבת להביא מוצרים אמינים ופתרונות מותאמים אישית ללקוחות ברחבי העולם.מופיק R & D צוות המכירות שיכולים לספק תמיכה טכנית חזקה שירות מכירות מקצועי. אם יש לך גם אידיאל גדול, פנה אלינו עכשיו.

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  Cita Liang
 • מספר סידורי
  100071
 • תאריך פרסום:
  20/06/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  21/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  CitaLiang
 • טלפון נייד:
  8615811928844
 • דוא”ל:
  yuebiz02@gmail.com
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  להובלה, אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני משחקים בגנים ציבוריים, בגני ילדים ובמוסדות ציבור באשדוד

  מספר: 40.18

  תאריך אחרון להגשת שאלות: 20 דצמבר 2018

  תאריך אחרון להגשה: 03 ינואר 2019 13:00

  תאריך פתיחת הצעות: 06 ינואר 2019 16:30

  עלות: 1,000.00 ₪

  להובלה, אספקה, התקנה ותחזוקת מתקני משחקים בגנים ציבוריים, בגני ילדים ובמוסדות ציבור באשדוד

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  עיריית אשדוד
 • מספר סידורי
  100205
 • תאריך פרסום:
  24/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  03/01/2019
 • מיקום בארץ:
  דרום
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000537787

  חלקי מכאניקה למערכת ריצוף

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 269, טלפון: 03-6975551

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100052
 • תאריך פרסום:
  23/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/12/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים