צור עסקה

עסקאות / נמצאו 22 עסקאות

נושא העסקה
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רכש ותחזוקת מזגנים עבור משטרת ישראל
  ושירות בתי הסוהר 
  לתקופה של 12 חודשים + אופציה ל- 3 שנים נוספות

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משטרת ישראל
 • מספר סידורי
  100163
 • תאריך פרסום:
  17/10/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  04/11/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  רויטל כהן סמט
 • טלפון נייד:
  08-9124784
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז:102640650 נושא:מכירת ציוד וכלי עבודה מבתי מלאכה חיפה, חדרה , מרכז לוגיסטי ירושליםתאריך פרסום:14/10/2018סוג מכרז:מכירהיחידה מפרסמת:אגף הרכשעלות השתתפות:₪ 0מועד אחרון להגשה:11/11/2018בשעה:11:00הערות:102640650 - מכירת ציוד וכלי עבודה מבתי מלאכה חיפה, חדרה , מרכז לוגיסטי ירושלים 
  סיווג המכרז: פומבי רגיל, חד שלבי. 
  ההשתתפות בסיור הינה חובה ויערך ביום א' בתאריך 4/11/2018 בשעה 09:30  בתחנת הכוח חיפה רחוב  טובים  חיפה. 
  ובשעה 11:30 בתחנת הכח אורות רבין-חדרה. 
  ביום ג' בתאריך 6/11/2018 בשעה 10:30  במרכז  לוגיסטי ירושלים גבעת שאול  שער כניסה למשרדי מחוז ירושלים. 
  חח"י תהיה רשאית לקבוע מועדים נוספים לסיור בהתאם לשיקול דעתה 

  מסמכים נלווים 
  חובה להגיע נעולים בנעלים סגורות! 
  . על ההצעות להגיע לאחת מתיבות המכרזים כמפורט להלן 

  חיפה - תיבת מכרזים מס' 1, בחדר 009, קומת כניסה (לובי), בבניין המשרדים הראשי של חברת החשמל במבואות חיפה,       רח' נתיב האור 1 הממוקם מדרום ובצמידות לקניון חיפה, לא יאוחר מיום א' ה – 11/11/2018 בשעה 11:00. 

  תל אביב - בניין חברת חשמל  ברח' החשמל 16 ת"א קומת לובי. 
  לא יאוחר מיום א'  ה-  11/11/2018 בשעה 11:00 

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100167
 • תאריך פרסום:
  14/10/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  11/11/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  מימי וינברגר
 • טלפון נייד:
  0768634648
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  mina_v@iec.co.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  שוט בלסט לניקוי בגרגרי פלדה במצב עבודה.נמכרת עקב סגירת מחלקת צבע וכן ימכרו תנורי צבע לצביעה אלקטרו סטטית.

   

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  מאיר
 • מספר סידורי
  100164
 • תאריך פרסום:
  02/10/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  מאיר
 • טלפון נייד:
  052-3743078
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  meir1152@walla.com
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  המרכז הרפואי לגליל פונה בזאת לקבלת הצעות להחלפת לוח חשמל ראשי חדר דוודים.

  מידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  ביה"ח לגליל המערבי, נהריה
 • מספר סידורי
  100161
 • תאריך פרסום:
  30/09/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  22/11/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דרור פאר
 • טלפון נייד:
  04-9107448
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  DrorP@gmc.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  המשרד להגנת הסביבה (להלן "המשרד") מזמין בזה הצעות למתן שירותים ורכישת טובין נושא המכרז, מהמשרד מעוניין לקבל הצעות לרכישת מעמיס טלסקופי מצטודד מסוגים שונים (להלן: "המעמיס"), אשר ישמשו את היחידה לשינוע והטענת ציוד לטיפול באירועי זיהום ים על כלי שייט, משאיות ולשינוע ציוד במאגרי הציוד של היחידה באילת, אשקלון וחיפה, והכול כמפורט במסגרת מכרז זה.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המשרד להגנת הסביבה
 • מספר סידורי
  100162
 • תאריך פרסום:
  20/09/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  12/11/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מתן שרותי תחזוקה לגלילי אוויר עבור הרשות הארצית לכבאות והצלה

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  רשות הכבאות
 • מספר סידורי
  100160
 • תאריך פרסום:
  16/09/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  24/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דניאלה אור
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  danielao@102.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי מס' 8811 הזמנה לאספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת חניונים רובוטיים לאופניים בתחנות רכבת ישראל 8 .רכבת ישראל בע"מ )להלן: "הרכבת" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הגשת הצעות - הזמנה לאספקת, הקמת, התקנת, הפעלת ותחזוקת חניונים רובוטיים לאופניים בתחנות רכבת ישראל )להלן: "השירותים"(. 1 .תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז: 2.1 המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המפורטים במסגרת מסמכי המכרז הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 1228.9.4. 3 .אופי ההתקשרות והיקפה 2.1 תקופת הרכש הינה בת 14 חודשים )להלן:" תקופת הרכש הראשונה"(, הרכבת תהא רשאית להאריך את תקופת הרכש הראשונה בתקופות נוספות בנות 21 חודשים כל אחת )או חלק מהן(, המצטברות ל – 02 חודשים מתום תקופת הרכש הראשונה )להלן: "תקופת הרכש המוארכת"(. 1.1 תקופת האחריות המורחבת למתן שירותי הפעלה, תחזוקה ושירות לחניון הינה ל- 02 חודשים ממועד קבלת כל חניון וחניון. 1.1 תקופת תחזוקה ושירות נוספת: תקופת ההתקשרות למתן שירותי ההפעלה, התחזוקה והשירות הינה ל- 02 חודשים מתום תקופת האחריות המורחבת, עם אופציה להארכה ב- 02 חודשים נוספים. תקופת ההסכם לא תעלה על 24 שנים מיום חתימת ההסכם 4.1 העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי הילה לדר, באמצעות דוא"ל: il.co.rail@hilal ,עד ליום 8188081081 יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן תשובות אינם דוחים את מועד הגשת ההצעה 4 .מפגש מציעים חובה 2.4 מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום 1081.80.9 ,בשעה 30:09 ,במשרדי הרכבת הממוקמים ברחוב יוספטל 2 ,לוד. 5 .מועד ההגשה 2.1 ההצעות תוגשנה עד יום ה' ה- 1081.88.1 בשעה 00:83 ,לתיבת המכרזים מס' 5 ,הנמצאת בקרית הנהלת הרכבת רחוב יוספטל 2 ,לוד. 1 .מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 1081.9.4 ,בכתובת: il.co.rail.www תחת הלשונית: "מכרזים" בהתאם למס' המכרז שבנדון. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון, יהא הנוסח המתפרסם בעיתון הנוסח הקובע. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר האינטרנט, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  רכבת ישראל
 • מספר סידורי
  100141
 • תאריך פרסום:
  04/09/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  08/11/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  הילה לדר
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  hilal@rail.co.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רשות המים מכרז פומבי מס' 100042415  לאספקה ולהתקנה של 4 ארונות טעינה למצברים לאתרים שונים של רשות המיםהרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן:- "רשות המים") מזמינה בזה קבלת הצעות לאספקה ולהתקנה של 4 ארונות טעינה למצברים לאתרים שונים של רשות המים (להלן:- "המכרז").תנאי סף להשתתפות במכרז
  1. המציע רשום כדין בישראל.
  2. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 והתיקונים לו.
  3. המציע יעמיד לטובת המכרז מתקין/חשמלאי העומד בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
  4. תנאי סף נוספים - מנהליים ומקצועיים - נכללים במסמכי המכרז.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  רשות המים
 • מספר סידורי
  100157
 • תאריך פרסום:
  03/09/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  30/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  רעיה בליי-קרפטמכר
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  Michrazim@water.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  הנדון: בל"מ מספר 102620990 נושא: התקשרות לרכישת מצברים לרכבים, אחסון וריענון חברת החשמל מבקשת בזאת הצעות לאספקת טובין: מועד אחרון להגשת הצעה:2018.10.21 שעה : 00:11 אופן הגשת ההצעה: מכרז פומבי רגיל עם שלב מיון מוקדם והליך תחרותי נוסף

  מידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100153
 • תאריך פרסום:
  30/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  21/10/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  עופר עוז
 • טלפון נייד:
  076-8631576
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  oz.ofer@iec.co.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רשות שדות התעופה מודיעה על פרסום מכרז פומבי: שם המכרז: התקשרות בחוזה למתן שירותי אחזקה והתקנת שערים חשמליים, בכל אתרי רשות שדות התעופה

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  רשות שדות התעופה
 • מספר סידורי
  100158
 • תאריך פרסום:
  30/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  22/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  הנדון: מכרז פומבי מספר 2018/44 בנושא: רכש תחמושת 56.5 ממ" ואחסנת תחמושת 56.5 מ"מ .1 כללי : .1.1 משטרת ישראל מבקשת לקבל הצעות מחיר למכרז שבנדון . .2.1 כל המסמכים והנספחים המצורפים למכרז זה [להלן: "המסמכים"] מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים זה את זה. .3.1 בכל מקום בו ננקטה במכרז זה לשון זכר, הכוונה היא גם ללשון נקבה. .4.1 המזמין שומר לעצמו את שיקול הדעת הבלעדי בשינוי ו/או דחיית מועד כלשהו מהמועדים הקבועים במכרז ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משטרת ישראל
 • מספר סידורי
  100152
 • תאריך פרסום:
  29/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  21/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  אייל אהרוני
 • טלפון נייד:
  08-9124450
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מהות המכרז וההתקשרות: חברת נמל חיפה בע"מ מזמינה את המציעים להציע הצעות להתקשרות בהסכם זיווד רכב סוואנה לחפ"ק, כמפורט במסמכי מכרז זה )להלן: "העבודות"(.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  נמל חיפה
 • מספר סידורי
  100132
 • תאריך פרסום:
  23/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  25/10/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דליה חשן
 • טלפון נייד:
  04-8518168
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  שירות בתי הסוהר-ארגון כליאה לאומי מזמין הצעות למכרז המפורט להלן:

  מספר מכרז: 36/2018
  נושא המכרז: אספקה, התקנה ותחזוקה של מערכות אלחוט בשב"ס
  תקופת התקשרות/ביצוע: שנה + אופציה לשלוש שנים נוספות או חלקן
  מס' תיבה: 1, מועד אחרון להגשת הצעות: 29/10/2018, שעה: 12:00 בדיוק
  ערבות / המחאה בנקאית ותוקפה: 122,000 ₪, בתוקף עד 04/03/2019

  1. ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: www.mr.gov.il עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים - שירות בתי הסוהר.

  2. על המציעים לעמוד בדרישה הקבועה בכל דין וכן לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.

  3. את ההצעות יש להניח אישית בתיבת המכרזים המתאימה בנציבות שב"ס ברמלה במעטפה סגורה ואטומה (אין לשלוח הצעות בדואר).

  4. המשרד לביטחון פנים, מ"י ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם.

  5. על המציע לצרף ערבות/ המחאה בנקאית. הצעה ללא בטוחה מתאימה תיפסל (במידה ונדרש).

  6. העדפת תוצרת הארץ:
  במכרזי טובין - תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995, ו-(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998.

  7. במקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין הודעת פרסום זו, יכריע הנוסח המפורסם במסגרת חוברת המכרז.

  8. מציעים המעוניינים בהבהרות למכרז, יעבירו את שאלותיהם בהתאם למפורט במסמכי המכרז. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
  למען הסר ספק, באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר הודעות שב"ס, ככל שיהיו כאלה, באתר מנהל הרכש הממשלתי. רק תשובות שיפורסמו כאמור יחייבו את שב"ס. ככל והשינויים הינם מהותיים, יהא שב"ס רשאי להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות וזאת בהודעה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי.

  9. תנאי סף למכרז 36/2018
  9.1 המציע מעסיק באופן קבוע בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות צוות של לפחות 5 עובדים טכניים בעלי השכלה ו /או  הסמכה להתקנה ואחזקת מערכות מסוג נשוא מכרז זה.
  9.2 המציע הינו יצרן המערכות המוצעות. לחילופין, המציע הינו נציג מוסמך של יצרן המערכת לשיווק המערכות, להתקנתם, לשדרוגם ולתחזוקתם, לרבות גיבוי טכני מטעם היצרן לאספקת חלקי חילוף ל - 7 שנים לפחות ממועד הרכישה.
  9.3 המציע סיפק, התקין ותחזק בעצמו בישראל, מערכות מסוג נשוא מכרז זה בכל אחת משלוש השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות. לעניין מערכות POC, נדרשת התייחסות לשנה האחרונה.                                                                                                           
  9.4 המציע הינו בעל תו תקן 9001 ISO.
  9.5 למציע מערך שירות הכולל:
  9.5.1 מוקד מאויש 24/7, או פועל בשרותו מוקד מאויש, לקבלת קריאות ומתן שרותי תחזוקה למערכות נשוא המכרז.
  9.5.2 מעבדת תיקונים מרכזית בדרג ד' בעלת שלוש עמדות עבודה לפחות עם כלל הצב"ד הדרוש לטיפול במערכות נשוא מכרז זה לרבות חמישה טכנאים.
  9.5.3 התקנות ברכבים / תיקון מכשירי קשר – או בתחנות שירות שברשות המציע (אם קיימות) או בשיטת "שירות לבית הלקוח" וזאת בתיאום מראש מול המזמין. למען הסר ספק, גם אם ברשות המציע תחנות שירות, רשאי המזמין לבחור קבלת השירותים בבית הלקוח (לרכבים – התקנות, למכשירי קשר – איסוף לתיקון).
  9.5.4 צוות טכנאי שירות לתחזוקת מערכות אלחוט במתקני שב"ס הכולל לפחות ארבעה טכנאים המוסמכים על ידי היצרן לטפל במערכות נשוא מכרז זה.
  9.5.5 המציע יעמיד לרשות שב"ס מנהל לקוח אשר דרכו יינתן השירות לשב"ס בהיבט התיאום הארגוני ובהיבט הטכני.
  9.6 השתתפות בכנס ספקים הינה חובה ומהווה תנאי להשתתפות במכרז.
  כנס ספקים יתקיים ביום רביעי , 05/09/2018 שעה: 10:00 בבוקר.
  מקום המפגש: משרדי קרנות הסוהרים, קומה 2, רחוב תל חי, רמלה (בתוך תחנת הדלק סונול).

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  שירות בתי הסוהר
 • מספר סידורי
  100135
 • תאריך פרסום:
  23/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  29/10/2018
 • מיקום בארץ:
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז לרכישת מערכת רובוטית לקליטה, אחסון וניפוק אוטומטית לתרופות עבור בית המרקחת  במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל-השומר מכרז מס' מצפ / 11899575

  1. אנו מבקשים לקבל הצעות מחיר למכרז לרכישת מערכת רובוטית לקליטה, אחסון וניפוק אוטומטית לתרופות עבור בית המרקחת בבית החולים ע"פ הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.

  2. במסמכי המכרז ניתן לעיין ולהדפיס מאתר "מינהל הרכש הממשלתי" ללא עלות.

  3. בדבר שאלות והבהרות ניתן לפנות למגר' הדס רותם בדוא"ל  hadas.rotem@sheba.health.gov.il עד לתאריך 16.09.18.

  4. להצעת המחיר יש לצרף את המסמכים הבאים:- (סעיפים א'-ב' הם דרישת סף)
  א. ערבות בנקאית בסך 40,000 ש"ח, הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 22.01.2019.
  ב. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (איכפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו – 1976.
  ג. אישור מרואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה כמתחייב בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה- 1995 (כמפורט בסעיף ג'  בדף המשלים המצורף לחומר  המכרז).
  ד. על המציע להיות נציג רישמי של היצרן שאת מוצריו הוא מציע, כמו עליו לצרף אישור יצרן על מקוריות המוצרים אותם הוא מציע וכמו כן כל האישורים המצויינים בסעיף 2 למפרט המצורף כל הצירופים הינם דרישת חובה למכרז הנ"ל.
  ה. מסמכי המכרז כוללים – 3 -  דפי "תנאים כלליים לאספקת טובין", על מגיש הצעת המחיר לחתום על הדף האחרון של דפי התנאים בצרוף חותמת החברה.

  5. דף התנאים הכלליים המצורף לחומר המכרז הוא חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

  6. ההתקשרות היא ל- 24 חודשים + אופצייה.

  7. ועדת המכרזים תבחר את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה המופיעות במסמכי המכרז.

  8. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.

  9. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כמו כן אנו רשאים לבטל או להרחיב או לצמצם  את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או אירגוניות.

  10. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים מס' 1 הנמצאת במח' המכרזים, נכסים ודיור בביתן 65 עד יום _22.10.2018_שעה 11:00.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר
 • מספר סידורי
  100139
 • תאריך פרסום:
  22/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  22/10/2018
 • מיקום בארץ:
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  שירותי בריאות כללית אגף הרכש מכרז פומבי מס' 18/108-90( להלן: "הפנייה"( ייצור, הספקה, התאמה והתקנה של מדפי תצוגה OTC בבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית 1 .מוזמנות בזה הצעות מחיר להתקשרות שעניינה ייצור, הספקה, התאמה והתקנת מדפי תצוגה בבתי המרקחת של שירותי בריאות כללית ולמוסדותיה )להלן: "הכללית" או "המזמין"(, כמפורט במסמכי הפנייה ובנספחיה )להלן: "המוצרים"(. 2 .ההתקשרות הנה התקשרות מסגרת והזמנת המוצרים תיעשה מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המזמין. תקופת ההתקשרות הראשונית הינה ל-36( שלושים ושישה( חודשים עם אופציה להארכת ההתקשרות לתקופה נוספת של 12( שנים-עשר( חודשים. 3 .במסגרת המכרז לא יתקיים כל משא ומתן שהוא. 4 .תמצית תנאי הסף להשתתפותו בהליך: 1.4 .חובה על המציע להשתתף בכנס מציעים שיערך ביום ראשון 2018.9.16 בשעה 00:14 בכתובת: בית מרקחת ח'300 ברח' נעמי שמר 15 חולון. לפרטים נוספים בנוגע לכנס המציעים יש ליצור קשר עם הגב' אביבה קיס בטלפון 6260056-050. 2.4 .על המציע להיות במועד הגשת הצעתו, בעל מחזור מכירות שנתי ממכירת ריהוט במהלך שנתיים מבין השנים 2015 ,2016 ,2017 ,בהיקף כספי שנתי שלא יפחת מסך של 000,000,1( מליון( ₪, ללא מע"מ. 3.4 .על המציע להיות בעל אישור תקף על ניהול ספרים, רישום במע"מ ובמס הכנסה לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976. 5 .המציע יהיה אחראי לבדוק בעצמו באתר המכרזים של כללית את תנאי המכרז. להסרת ספק, התנאים המפורטים במודעה זו כוללים תמצית תנאי סף להשתתפות בפנייה בלבד, ואילו כל התנאים והמסמכים הנדרשים מפורטים בהרחבה ביתר מסמכי המכרז. 6 .מודעה זו הנה בלתי נפרדת מכלל מסמכי המכרז ואין בה כדי לגרוע מהתנאים המפורטים במסמכי המכרז, אלא להוסיף עליהם. במקרה של סתירה בין האמור בשאר מסמכי המכרז לבין האמור במודעה זו, יגברו מסמכי המכרז. 7 .מודעה זו, לצד כתב ההזמנה ויתר מסמכי המכרז המלאים הניתנים להורדה ללא תשלום, מתפרסמת באתר הכללית: il.org.clalit.www. 8 .את ההצעות יש להגיש עד ליום 2018.10.24( כולל( בשעה 00:12 ,בהתאם לנוהל ולדרישות שירותי בריאות כללית המפורטים במסמכי הפנייה.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  שירותי בריאות כללית
 • מספר סידורי
  100142
 • תאריך פרסום:
  22/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  24/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  אביבה קיס
 • טלפון נייד:
  050-6260056
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  למכירה 
  מערכת קירור למפעלים תעשייתיים, מתקני התפלה, וצרכי מיזוג אגרסיבי
   

   

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  תדיראן
 • מספר סידורי
  100123
 • תאריך פרסום:
  21/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  איתי מרמרי
 • טלפון נייד:
  03-9283410
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  itaym@tadiran-group.co.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי, משרד האוצר (להלן: "עורך המכרז"), יוצא במכרז לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי וכן ביצוע עבודות תשתית בתחום הפסיבי עבור משרדי הממשלה והגופים הנלווים, בכל רחבי הארץ.

   

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד האוצר
 • מספר סידורי
  100111
 • תאריך פרסום:
  16/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  19/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז 17/18 – לאספקת גזים רפואיים בגלילים

  1. המרכז הרפואי לגליל (להלן: "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת גזים רפואיים בגלילים  בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז ונספחיו.

  2. תנאי  סף להשתתפות במכרז:
  א. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
  ב. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אישור ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות).
  ג. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים.
  ד. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
  ה. ניסיון קודם באספקת גזים רפואיים ל-2 מוסדות רפואיים לפחות, במהלך השנים 2015-2017.
  ו. למציע אישור משרד הבריאות, אגף הרוקחות, לפיו הגזים המיוצרים במפעל המציע והמשווקים או מיובאים על ידו, נרשמו בפנקס התרופות, בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' 19/99 "גזים לשימוש ברפואה למתן באמצעות מערכת הנשימה"
  ז. למציע אישור להובלת חומרים מסוכנים.
  ח. למציע היתר רעלים בתוקף מכוח סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 והתקנות שמכוחו.
  ט. המציע הינו בעל תו תקן ISO-9001 מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.
  י. המציע בעל אישור לתקן GMP  לגזים רפואיים ונשימתיים לבתי חולים.

  3. המציע שהצעת המחיר שתוגש על ידו תהיה הנמוכה ביותר יוכרז כזוכה. 

  4. את חוברת המכרז על כל נספחיו ניתן לקבל במחלקת הרכש בימים א' - ה' בין השעות 08:00 – 15:00.

  5. את ההצעה יש להגיש על גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגברו הוראות מסמכי המכרז המקוריים על הודעה זו.

  6. על המציע לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה סגורה על גביה ירשם "הצעה לאספקת גזים רפואיים בגלילים" ולהניחה בתיבת המכרזים באגף ההנהלה של המרכז הרפואי לגליל, בימים א' עד ה', בין השעות 8:00-15:00 ולא יאוחר מיום 16/09/2018 שעה 12:00 (להלן: "המועד הקובע/האחרון").

  7. איש הקשר במכרז: מר דרור פאר, מנהל הרכש טל' 04-9107448  פקס 04-9107440 דוא"ל DrorP@gmc.gov.il.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי בגליל
 • מספר סידורי
  100091
 • תאריך פרסום:
  08/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  25/10/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דרור פאר
 • טלפון נייד:
  04-9107448
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
   DrorP@gmc.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  Invitation for Pre-Qualification to Participate in Tenders for the Tel Aviv Metropolitan LRT Network
  the "Green Line" and the "Purple Line"

  למידע נוסף 

   

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  Metropolitan Mass Transit System
 • מספר סידורי
  100119
 • תאריך פרסום:
  12/07/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  13/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  Irit Rachovin
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  Yuebiz טכנולוגיה ושות 'בע"מ היא חברת מעקב GPS המתמחה בפיתוח, ייצור, מכירות, שירות של מכשירי מעקב GPS. כמו יצרנית ה- GPS העולמי Tracker, יש לנו כבר בנוי 5 קווי ייצור וקיבל הסמכה מערכת איכות ISO9001, והתרכז enchancing יכולות הליבה שלנו: על חידושים ופתרונות תובעניים מבחינה טכנית לבטיחות בדרכים. YUEBIZ GPS Tracker מציעה לרכב GPS שונים Tracker עבור גניבת נגד, ניהול צי, מעקב בזמן אמת. זה יכול היישום לאופנועים, מכוניות, יאכטות, סירות etc.A מעצב מוביל ויצואן של מעקב GPS מקצועי וציוד תקשורת אלחוטית, מחויבת להביא מוצרים אמינים ופתרונות מותאמים אישית ללקוחות ברחבי העולם.מופיק R & D צוות המכירות שיכולים לספק תמיכה טכנית חזקה שירות מכירות מקצועי. אם יש לך גם אידיאל גדול, פנה אלינו עכשיו.

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  Cita Liang
 • מספר סידורי
  100071
 • תאריך פרסום:
  20/06/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  21/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  CitaLiang
 • טלפון נייד:
  8615811928844
 • טלפון נייח:
  8615811928844
 • דוא”ל:
  yuebiz02@gmail.com
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000537787

  חלקי מכאניקה למערכת ריצוף

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 269, טלפון: 03-6975551

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100052
 • תאריך פרסום:
  23/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/12/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  RFI-שירותי ITAD השמדת מידע ושירותים לוגיסטים ותפעוליים למוצרים שסיימו את תפקידם בחח"י

  מסמכים נלווים 

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100116
 • תאריך פרסום:
  06/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  12/12/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  מימי וינברגר
 • טלפון נייד:
  0768634648
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  mina_v@iec.co.il
מסמכים נלווים