צור עסקה

עסקאות / נמצאו 30 עסקאות

נושא העסקה
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  .1 רכבת ישראל בע"מ )להלן: "הרכבת" ו/או "המזמין"( מזמינה בזאת הגשת הצעות למתן שירותי תיקון -
  מכלולי חשמל ואלקטרוניקה עבור רכבת ישראל )להלן: "השירותים"(.
  .2 תנאים מקדמיים להשתתפות במכרז:
  1.2 המציעים נדרשים לעמוד בכל התנאים המקדמיים להשתתפות במכרז המפורטים במסגרת מסמכי המכרז
  . הניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 20.61.1621
  .3 אופי ההתקשרות והיקפה
  1.2 תקופת ההתקשרות הינה בת 12 חודשים )להלן: "התקופה הראשונה"(, הרכבת תהא רשאית להאריך את
  תקופת ההתקשרות הראשונה בתקופות נוספות המצטברות ל 21 חודשים מתום תקופת ההתקשרות –
  הראשונה )להלן: "תקופת האופציה"(.
  1.1 העברת שאלות ובקשה למידע נוסף בקשר עם מסמכי ההזמנה ניתן יהיה להעביר לידי ריטה זחודין,
  באמצעות דוא"ל: ritaz2@rail.co.il , עד ליום 20.18.2118 . יובהר כי העברת השאלות ומתן או אי מתן
  תשובות אינם דוחים את מועד הגשת ההצעה.
  .4 מפגש מציעים חובה
  2.2 מפגש מציעים וסיור חובה יתקיים ביום א' 26.18.2118 , בשעה 11:11 , במתחם דיזלים חיפה )חוף שמן( –
  בית המכלולים.
  5. מועד ההגשה
  1.2 ההצעות תוגשנה עד יום ה' ה 11.11.2118 בשעה 13:11 , לתיבת המכרזים מס' 5, הנמצאת בקרית הנהלת -
  הרכבת רחוב יוספטל 2, לוד.
  6. מסמכי המכרז ניתנים לעיון והורדה באתר האינטרנט של רכבת ישראל, החל מיום 16.18.2118 , בכתובת:
  www.rail.co.il תחת הלשונית: "מכרזים" בהתאם למס' המכרז שבנדון. בכל מקרה של סתירה בין נוסח
  מודעת הפרסום באתר האינטרנט לנוסח מודעת הפרסום בעיתון, יהא הנוסח המתפרסם בעיתון הנוסח
  הקובע. בכל מקרה של סתירה בין נוסח מודעת הפרסום בעיתון לבין נוסח מסמכי המכרז המופיעים באתר
  האינטרנט, יהא נוסח מסמכי המכרז הנוסח הקובע.

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  רכבת ישראל בע"מ
 • מספר סידורי
  100109
 • תאריך פרסום:
  16/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  11/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  ריטה זחודין
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  ritaz2@rail.co.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מינהל הרכש הממשלתי באגף החשב הכללי, משרד האוצר (להלן: "עורך המכרז"), יוצא במכרז לרכישה, אספקה והתקנת ציוד תקשורת פסיבי וכן ביצוע עבודות תשתית בתחום הפסיבי עבור משרדי הממשלה והגופים הנלווים, בכל רחבי הארץ.

   

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד האוצר
 • מספר סידורי
  100111
 • תאריך פרסום:
  16/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  19/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מקורות חברת מים בע"מ מבקשת בזאת לקבל הצעות לאספקה שוטפת, מפעם לפעם ובהתאם לצרכי מקורות, של
  מדי מים אלקטרומגנטיים בקטרים שבין " 2 ל- " 48 ללחצים PN16; PN25; PN40 כולל אחסון, אספקה, הובלה,
  פריקה ובדיקה באתרי מקורות ובמחסני מקורות השונים בכל רחבי הארץ, והכל כמפורט במסמכי המכרז.
  ההתקשרות עם המציע שיזכה תהיה בהתקשרות מסגרת לשנה, כאשר למקורות שמורה האופציה להאריך תקופה
  זו בשנה נוספת ולאחריה בעוד שנה, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ונהליה של מקורות.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  מקורות חברת מים בע"מ
 • מספר סידורי
  100108
 • תאריך פרסום:
  15/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  04/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  גילי הודיה אטיה
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  gattia@mekorot.co.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז  19/2018 לאספקת משאבת ואקום

  1. המרכז הרפואי לגליל (להלן: "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת משאבת ואקום בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז ונספחיו.

  2. תנאים מקדמיים/ סף להשתתפות במכרז:
  רשאים להשתתף במכרז זה העומדים, במועד הגשת ההצעות, בתנאים המצטברים שלהלן
  א. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
  ב. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אישור ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות).
  ג. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים.
  ד. היעדר חובות לרשם החברות.
  ה. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
  ו. ביצוע 3 פרויקטים דומים ב- 3 אתרים לפחות, במהלך השנים 2014-2017 כאשר היקפו הכספי של כל פרויקט 100,000 ₪ לפחות כולל מע"מ
  ז. המציע הינו נציגו המורשה בישראל של יצרן המערכת ולחילופין היבואן ממנו רוכש המציע את המערכת הינו נציגו המורשה בישראל של יצרן המערכת.
  ח. השתתפות בסיור מציעים שיערך ביום 19.8.18 שעה 10:30 מקום התכנסות: רחבת הכניסה בסמוך למרכז אנג'ל.

  3. המציע שהצעת המחיר שתוגש על ידו תהיה הנמוכה ביותר יוכרז כזוכה. 

  4. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגברו הוראות מסמכי המכרז המקוריים על הודעה זו.

  5. איש הקשר במכרז לצורך רישום לרשימת התפוצה של המכרז וקבלת עדכונים: מר דרור פאר, מנהל הרכש טל' 04-9107448  פקס 04-9107440 דוא"ל DrorP@gmc.gov.il.

   

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי לגליל
 • מספר סידורי
  100093
 • תאריך פרסום:
  13/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  02/09/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דרור פאר
 • טלפון נייד:
  04-9107448
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  DrorP@gmc.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000558212

  דגלי הלאום

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 430, טלפון: 04-8575016

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100094
 • תאריך פרסום:
  13/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  27/08/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975340
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000541256

  פיתוח וייצור תותח תת-קליבר ל 120 מ"מ

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 269, טלפון: 03-6975551

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100095
 • תאריך פרסום:
  13/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  05/09/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975340
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000557379

  פיתוח וייצור תא דלק נישא

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 143, טלפון: 03-6975206

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100096
 • תאריך פרסום:
  13/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  03/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975206
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000557576

  מכרז לייצור והספקת מנגנון דריכה ידני למא

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 293, טלפון: 03-6975382

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100112
 • תאריך פרסום:
  13/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  03/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975382
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000557531

  מכרז לרכש פתיל רועם תרגול

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 265, טלפון: 03-6975129

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100113
 • תאריך פרסום:
  13/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  03/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975129
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000556507

  מכרז דינמי לרכש שרשרת פלדה "1 (GRADE 80 CHAIN)  עבור

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר A25, טלפון: 03-6976968

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100114
 • תאריך פרסום:
  13/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  03/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6976968
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי מכרז פומבי מס': 182319 לרכישת אוסמומטר אוטומטי

  1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן: "המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת אוסמומטר אוטומטי.

  2. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים על ידי המציע, יש להכניס למעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 182319 לתיבת המכרזים הנמצאת ביחידת המכרזים במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה (1-) עד ליום 27/08/18 בשעה 12:00.

  3. המציע נדרש להעביר את הפריטים להדגמה תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה. באחריות המציע לתאם את ההדגמה עם הגורם המקצועי – ד"ר גולדינר אילנה, מנהלת מעבדה מרכזית בטל': 03-6973003 אלא אם ניתן פטור על ידי הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. המציע יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה לפני הגשת מסמכי המכרז. אם לא יינתן פטור מהדגמה על ידי הגורם המקצועי, ולא תבוצע הדגמה על ידי המציע, ההצעה תיפסל (הצעה שלא עומדת בכל תנאי המכרז, תנאי סף 4 ה').

  4. תנאי הסף / המוקדמים להשתתפות במכרז הינם:
  א. ניסיון מוכח בתמיכה טכנית, אפליקטיבית ומדעית מעל 5 שנים של הספק והיצרן באוסמומטרים במעבדות קליניות בלפחות שני מוסדות בריאות הדומים בהיקפם למרת"א בארץ ו/או בחו"ל. (יש לציין שמות המקומות בהם נעשה שימוש בפריט ופרטי איש הקשר, בנספח תשקיף משתתף).
  ב. קיום אישור אמ"ר בר תוקף, או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA ו/או CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר, תהיה רשאית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.
  ג. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
  ד. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל.
  ה. עמידה מלאה בדרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.

  5. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים / תנאי הסף, תיבחנה על ידי צוות מטעם המזמין לנושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 85 לפחות במרכיבי האיכות ישוקללו עם המחיר. (הצעה שתזכה לציון הנמוך מ- 85 תפסל בגין אי עמידה בכל תנאי המכרז, תנאי סף 4ה').

  6. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה - נשמרת לועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.

  7. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

  8. את מסמכי המכרז ניתן לראות באתר מנהל הרכש הממשלתי, בקישור הבא: http://www.mr.gov.il > מכרזים משרדיים > מפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב.

  9. לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 6974883- 03, פקס: 03-6974666 .

  במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב
 • מספר סידורי
  100097
 • תאריך פרסום:
  12/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  27/08/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  6974883- 03
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  המרכז הרפואי הלל יפה מכרז פומבי מספר 23/2018 להחלפת לוחות חשמל במחלקת יולדות  במרכז הרפואי הלל יפה
  1. המרכז הרפואי הלל יפה (להלן – "המזמין") מזמין בזה הצעת מחיר להחלפת לוחות חשמל במחלקת יולדות במזמין (להלן – "העבודה") בהתאם לתנאים ולדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
  2.את מסמכי המכרז, ניתן לקבל ביחידת הגביה של המזמין, מול חדר המיון, בימים א'-ה' בין השעות 08:00  ועד השעה 15:00.
  3. נוסח המכרז מופיע גם באתר האינטרנט של המזמין בכתובת: http://hy.health.gov.il . יובהר כי נוסח המכרז באתר המזמין אינו כולל תוכניות אותן ניתן לקבל ביחידת הגבייה של המזמין.
  4.המזמין שומר לעצמו את הזכות לתקן את מסמכי המכרז ו/או להוסיף להם ו/או לעדכנם בכל שלב עד למועד הגשת הצעות המחיר. עדכונים ושינויים בהתייחס למכרז יופיעו באתר האינטרנט של המזמין. מחובתו של כל מציע ובאחריותו להתעדכן בשינויים אלו עד למועד האחרון להגשת הצעות.
  5.העבודה תושלם עד ולא יאוחר מתום 3 חודשים (שלושה חודשים קלנדריים)  מהמועד שיקבע על ידי המזמין בצו התחלת העבודה.
  6. תנאי סף להשתתפות במכרז:
  רשאים להשתתף במכרז הנ"ל העומדים, במועד הגשת ההצעות, בתנאים המצטברים שלהלן:
  א. מציע, אשר נכון למועד האחרון שנקבע להגשת ההצעות במכרז, הינו קבלן רשום בענף 160 סוג 3, בפנקס המתנהל ברשם הקבלנים בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ח -  1969 והתקנות שמכוחו.
  ב. המציע ו/או העובד האחראי על ביצוע העבודה מטעם המציע, הינו חשמלאי מורשה בעל רישיון חשמל מסוג 'חשמלאי מהנדס', בתוקף במועד הגשת ההצעות במכרז.
  ג. על המציע להשתתף בסיור קבלנים שיערך ביום 19.8.2018 בשעה 11:30 בקומה 5 בבניין אשפוז ב', במזמין. על המציע לצרף להצעה פרוטוקול סיור קבלנים חתום. אם בסיור הקבלנים יתקבלו החלטות המוסיפות, גורעות או משנות תנאי מתנאי מכרז זה, תהיינה ההחלטות שתופענה בפרוטוקול סיור הקבלנים, סופיות ומחייבות.
  ד. מציע, אשר ביצע 3 עבודות במרכזים רפואיים, כאמור במכרז זה, במהלך ארבע השנים האחרונות שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות במכרז זה, בהיקף כספי דומה או גדול יותר להיקף העבודה הנדרשת במכרז. (בחינת העמידה בתנאי זה היא על פי הצהרת המציע בתשקיף המשתתף כאשר על המציע לפרט האמור בצורה ברורה ומפורטת, כאשר יובהר כי ההיקף הכספי יבדק עבור כל אחת מהעבודות שיפורטו).
  לאור מהות ומורכבות העבודות נשוא המכרז וההיבטים הבטיחותיים הכרוכים בביצוע העבודות  הוחלט לקבוע תנאי סף זה כלשונו.
  ה. למציע לא קיימים כל חובות לרשם החברות והוא אינו חברה מפרת חוק או שהיא בהתראה לפני רישום כחברה מפרת חוק.
  ו. המציע הינו אזרח ישראלי ואם הינו תאגיד – תאגיד הרשום כדין בישראל.
  ז. על המציע להיות בעל כל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו - 1976 על שם המציע לרבות :
  i.   אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
  ii.   תצהיר המאומת על ידי עורך דין, לפיו עד מועד ההתקשרות לא הורשע המציע ובעל זיקה  אליו ביותר משתי עבירות לפי חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991 ולפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987, נוסח התצהיר מצ"ב למסמכי המכרז, נספח א' למסמך זה.
  iii.  תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העסקת עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס'  10 והוראת שעה) התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998, נספח ב' למסמך זה.
  ח. תנאים אלה מהווים דרישה מוקדמת להשתתפות במכרז, אי מילוי תנאי ו/או אי צירוף מסמך כלשהו יגרום לפסילת ההצעה על הסף ובטרם הדיון בועדת המכרזים.
  7. דרישות כלליות למכרז:
  7.1  על המציע לחתום על מסמכי המכרז במקומות המיועדים לכך.
  7.2 המציע מתחייב לעמוד בדרישות ובהתחייבויות לשמירת סודיות ואבטחת מידע המופיעות במסמך ז' למסמכי המכרז. המציע יחתום על נוסח מסמך ז'.
  7.3 המציע מתחייב לאכוף את כל החוקים, תקנות, דרישות, נהלים וכיוצב' בנושא בטיחות ולחתום על נספח הבטיחות – מסמך ט' למסמכי המכרז, במידה והצעתו תזכה.
  7.4 המציע מתחייב לבצע את העבודות בהתאם לחוק החשמל, תשי"ד – 1954 (להלן: "החוק"), התקנות הרלוונטיות שמכוחו ועל פי כל דין.
  8. ההצעות במכרז יישארו בתוקף לתקופה של 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות במכרז.
  9.את ההצעה יש להגיש עד ליום 4.9.2018 בשעה 13:00, לתיבת המכרזים, שבמשרדי המזמין, משרדו של המנהל האדמיניסטרטיבי, בבנין אשפוז א'. הצעה שתגיע לאחר המועד הנ"ל תפסל.
  10.לפרטים נוספים ניתן לפנות בכתב לעו"ד אפרת קולטון זלמה, מזכירת ועדת מכרזים, באמצעות:
  פקס 04-6344752, כתובת ת.ד. 169 חדרה או בדוא"ל  EfratKZ@hy.health.gov.il
  המזמין לא יתחשב בפרטים או מידע שנמסרו ע"י גורם אחר.
  פניות יתקבלו עד ליום 23.8.2018 בלבד, מציע שלא יגיש פניה עד למועד זה יראוהו כמסכים לתנאי המכרז במלואם וכמוותר על קבלת פרטים נוספים והבהרות.
  11.בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח המודעה לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי הלל יפה
 • מספר סידורי
  100098
 • תאריך פרסום:
  09/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  04/09/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז 17/18 – לאספקת גזים רפואיים בגלילים

  1. המרכז הרפואי לגליל (להלן: "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות לאספקת גזים רפואיים בגלילים  בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז ונספחיו.

  2. תנאי  סף להשתתפות במכרז:
  א. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
  ב. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 (אישור ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות).
  ג. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים.
  ד. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס' 10 והוראת שעה) התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.
  ה. ניסיון קודם באספקת גזים רפואיים ל-2 מוסדות רפואיים לפחות, במהלך השנים 2015-2017.
  ו. למציע אישור משרד הבריאות, אגף הרוקחות, לפיו הגזים המיוצרים במפעל המציע והמשווקים או מיובאים על ידו, נרשמו בפנקס התרופות, בהתאם לחוזר המנהל הכללי מס' 19/99 "גזים לשימוש ברפואה למתן באמצעות מערכת הנשימה"
  ז. למציע אישור להובלת חומרים מסוכנים.
  ח. למציע היתר רעלים בתוקף מכוח סעיף 3 לחוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993 והתקנות שמכוחו.
  ט. המציע הינו בעל תו תקן ISO-9001 מאושר ע"י מכון התקנים הישראלי.
  י. המציע בעל אישור לתקן GMP  לגזים רפואיים ונשימתיים לבתי חולים.

  3. המציע שהצעת המחיר שתוגש על ידו תהיה הנמוכה ביותר יוכרז כזוכה. 

  4. את חוברת המכרז על כל נספחיו ניתן לקבל במחלקת הרכש בימים א' - ה' בין השעות 08:00 – 15:00.

  5. את ההצעה יש להגיש על גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגברו הוראות מסמכי המכרז המקוריים על הודעה זו.

  6. על המציע לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה סגורה על גביה ירשם "הצעה לאספקת גזים רפואיים בגלילים" ולהניחה בתיבת המכרזים באגף ההנהלה של המרכז הרפואי לגליל, בימים א' עד ה', בין השעות 8:00-15:00 ולא יאוחר מיום 16/09/2018 שעה 12:00 (להלן: "המועד הקובע/האחרון").

  7. איש הקשר במכרז: מר דרור פאר, מנהל הרכש טל' 04-9107448  פקס 04-9107440 דוא"ל DrorP@gmc.gov.il.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי בגליל
 • מספר סידורי
  100091
 • תאריך פרסום:
  08/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  25/10/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דרור פאר
 • טלפון נייד:
  04-9107448
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
   DrorP@gmc.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז מס' 18/18 - חומרי כיבוס ומערכת מינון למכבסה למרכז הרפואי לגליל

  1. המרכז הרפואי לגליל (להלן: "המזמין") פונה בזאת לקבלת הצעות לרכישת חומרי כיבוס ומערכת מינון למכבסה בהתאם לכל הוראות מסמכי המכרז ונספחיו.

  2. תנאי  סף להשתתפות במכרז:
  א. ניסיון של 3 שנים רצופות לפחות, בין השנים 2013-2017, במכירת חומרי כיבוס והפעלת מערכת מינון במכבסות המכבסות כביסת בתי חולים (כולל ניסיון בכביסה דמית) בהיקף כיבוס ממוצע של כ- 100 טון בחודש.
  ב. עמידה בדרישות התקן ת"י 5033 "נוהגי מכבסה"
  ג. עמידה בדרישות ת"י 2302 "חומרים ותכשירים מסוכנים: מיון, אריזה, תיווי וסימון".
  ד. צירוף תעודת כשרות לחומרים.
  ה. השתתפות בסיור ספקים שייערך ביום 27.8.18 שעה 13:30 מפגש כינוס – משרדי מחלקת רכש.

  3. המציע שהצעת המחיר שתוגש על ידו תהיה הנמוכה ביותר יוכרז כזוכה במכרז.  

  4. את ההצעה יש להגיש על גבי מסמכי המכרז המקוריים בלבד. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה, יגברו הוראות מסמכי המכרז המקוריים על הודעה זו.

  5. איש הקשר במכרז: מר דרור פאר, מנהל הרכש טל' 04-9107448  פקס 04-9107440 דוא"ל DrorP@gmc.gov.il.


  6. על המציע לרכז את כל מסמכי המכרז, במעטפה סגורה על גביה ירשם "חומרי כיבוס ומערכת מינון למכבסה" ולהניחה בתיבת המכרזים באגף ההנהלה של המרכז הרפואי לגליל, בימים א' עד ה', בין השעות 8:00-15:00 ולא יאוחר מיום 18/10/2018 שעה 12:00 (להלן: "המועד הקובע/האחרון").

   

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי לגליל
 • מספר סידורי
  100099
 • תאריך פרסום:
  08/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  18/10/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דרור פאר
 • טלפון נייד:
  04-9107448
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  DrorP@gmc.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  רשות המים מכרז פומבי מס' 100042097 לאיפיון הידרוגיאולוגי של קידוחים

  הרשות הממשלתית למים ולביוב (להלן:- "רשות המים") מזמינה בזה קבלת הצעות לאיפיון הידרוגיאולוגי של קידוחים (להלן:- "המכרז").

  תנאי סף להשתתפות במכרז
  1. המציע רשום כדין בישראל.
  2. למציע כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976 והתיקונים לו.
  3. המציע יעמיד לטובת המכרז מנהל פרויקט וגיאולוג/הידרוגיאולוג העומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמכי המכרז.
  4. תנאי סף נוספים - מנהליים ומקצועיים - נכללים במסמכי המכרז.

  מועד הגשת ההצעות למכרז הוא החל מיום 02.10.2018 בשעה 08:00  ועד לא יאוחר מיום 04.10.2018 עד השעה 12:00. הצעות יש להגיש לתיבת המכרזים המוצבת במשרדי רשות המים ברחוב המסגר 14 בתל-אביב (בקומת הכניסה לבניין ליד עמדת המודיעין).   
  שימת לב המציעים להסדרי התנועה החדשים באזור ולקשיי הגישה והחנייה!!!

  תקופת ההתקשרות
  ההתקשרות בין הצדדים תהיה למשך 18 חודשים (להלן:- "תקופת ההתקשרות"). לרשות שמורה זכות הברירה להאריך את תקופת ההתקשרות ב-3 (שלוש) תקופות נוספות של 12 חודשים או של חלק מהן, בגין השירות או כל חלק ממנו, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט כמפורט בהסכם ובכפוף לאישור מראש מאת ועדת המכרזים והמגבלות התקציביות באותה העת.

  הערות כלליות
  1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, באתר רשות המים בכתובת www.water.gov.il תחת הכותרת "מכרזים וקול קורא" ובאתר האינטרנט של מנהל הרכש בכתובת www.mr.gov.il.
  2. הוראות מסמכי המכרז גוברות על מודעה זו.
  3. שאלות והבהרות נוספות ניתן לפנות בדוא"ל בלבד אל גב' רעיה בליי-קרפטמכר, מנהלת תחום (מכרזים והתקשרויות) לכתובת הדוא"ל הבאה: Michrazim@water.gov.il עד לא יאוחר מיום 23.08.2018. התשובות וההבהרות תתפרסמנה באתר האינטרנט של רשות המים.

  באחריות המציעים לבדוק את פרסומי רשות המים באשר למכרז זה באתר האינטרנט הנ"ל ולפעול על-פיהם.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  רשות המים
 • מספר סידורי
  100100
 • תאריך פרסום:
  07/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  04/10/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  רעיה בליי-קרפטמכר
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  Michrazim@water.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  שירות בתי הסוהר-ארגון כליאה לאומי
  מספר מכרז: 32/2018
  נושא המכרז: רכש ותחזוקה של מכונות כביסה ומכונות ייבוש תעשייתיות עבור שירות בתי הסוהר
  תקופת התקשרות/ביצוע: שנתיים + אופציה לשלוש שנים נוספות או חלקן
  מס' תיבה: 9
  מועד אחרון להגשת הצעות: 08/10/2018, שעה: 12:00 בדיוק
  ערבות / המחאה בנקאית ותוקפה: 32,500 ₪ בתוקף עד לתאריך 11/02/2019
  1. ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: www.mr.gov.il עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים - שירות בתי הסוהר.
  2. על המציעים לעמוד בדרישה הקבועה בכל דין וכן לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
  3. את ההצעות יש להניח אישית בתיבת המכרזים המתאימה בנציבות שב"ס ברמלה במעטפה סגורה ואטומה (אין לשלוח הצעות בדואר).
  4. המשרד לביטחון פנים, מ"י ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם.
  5. על המציע לצרף ערבות/ המחאה בנקאית. הצעה ללא בטוחה מתאימה תיפסל (במידה ונדרש).
  6. העדפת תוצרת הארץ:
  במכרזי טובין - תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995, ו-(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998.
  7. במקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין הודעת פרסום זו, יכריע הנוסח המפורסם במסגרת חוברת המכרז.
  8. מציעים המעוניינים בהבהרות למכרז, יעבירו את שאלותיהם בהתאם למפורט במסמכי המכרז. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
  למען הסר ספק, באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר הודעות שב"ס, ככל שיהיו כאלה, באתר מנהל הרכש הממשלתי. רק תשובות שיפורסמו כאמור יחייבו את שב"ס. ככל והשינויים הינם מהותיים, יהא שב"ס רשאי להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות וזאת בהודעה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי.
  9. תנאי סף למכרז
  א. למציע מחזור כספי הנובע ממתן שירותי תחזוקה למכונות כביסה ומכונות ייבוש תעשייתיות בהיקף שלא פחת
  מ-  1,000,000 ₪ כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2017, 2016.
  ב. המציע מעסיק באופן קבוע ורציף בשנה האחרונה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות, לפחות 3 טכנאי שירות בעלי רישיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל ברמה של חשמלאי מעשי לפחות.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  שירות בתי הסוהר - ארגון כליאה לאומי
 • מספר סידורי
  100101
 • תאריך פרסום:
  07/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  08/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ("הרשות") מכרז פומבי מס' 20180390  הזמנה להגשת הצעות לביצוע עבודות קו מים בגן לאומי חמת טבריה
  הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים (להלן: "הרשות"), מבקשת לקבל הצעות לביצוע עבודות קו מים בגן לאומי חמת טבריה כמפורט במסמכי המכרז.
  הרשות תהא רשאית להגדיל/להקטין את היקף החוזה ב- 50%. התמורה תשולם לקבלן על פי מחירי כתב הכמויות. במקרה שיידרש ביצוע עבודה כלשהי שאינה כלולה בכתב הכמויות, ייקבע מחירה בהתאם לניתוח תמחירי של כתב הכמויות שיבוצע על ידי המזמין. אם אין פריטים דומים בכתב הכמויות, יקבע המחיר בהתאם למחירון "דקל", או המחירון המשולב, הנמוך מבניהם.
  1. ההזמנה להציע הצעות מופנית לנשים וגברים כאחד. מטעמי נוחיות בלבד נרשמה הפניה בלשון זכר.
  2. תקופת ההתקשרות הינה 30 ימים קלנדריים מיום צו התחלת עבודה. 
  3. ניתן להוריד את מסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של הרשות החל מיום הפרסום ועד למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז. להלן פרוט מועדי הליך המכרז:
  סיור קבלנים (חובה) 30/8/2018, שעה  10:00
  נקודת מפגש: גן לאומי חמת טבריה.
  גן לאומי חמת טבריה שוכן לחופה המערבי של הכנרת, מדרום לטבריה. הכניסה לגן מכביש 90, בין סימני ק"מ 412­-413. 
  מועד אחרון להגשת שאלות הבהרה
  בדואר אלקטרוני: michraz@npa.org.il  6/9/2018, שעה 15:30
  מועד אחרון להגשת ההצעות בתיבת המכרזים  13/9/2018, שעה 12:00
  4. תנאי סף להשתתפות במכרז הם: (1) עוסק מורשה לצורך מע"מ, מנהל ספרי חשבונות כחוק ובעל אישורים על ניכוי מס במקור מטעם פקיד השומה. (2) מציע שעומד בכל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976. (3) המציע רשום כדין בפנקס הקבלנים בענף ראשי בסיווג 200 ג-1 ו/או 400 ב-1 ו/או 260 ב-1, (ומעלה). (4) השתתפות בסיור קבלנים חובה.
  5. ועדת המכרזים תדרג את ההצעות שעמדו בתנאי הסף על פי המחיר המוצע בהן. ככלל, הרשות תבחר בהצעה הכשרה הזולה ביותר.
  6. ההצעות למכרז תוגשנה כהליך מקוון באמצעות מערכת רמדור, בהתאם לתנאי המכרז.
  7. את מסמכי המכרז ניתן להוריד מאתר האינטרנט של הרשות, ללא תשלום, בקישור המקוון להלן:  https://www.parks.org.il/tenders החל ממועד פרסום המכרז ועד למועד האחרון להגשת ההצעות, הנקוב בעמוד הראשון למכרז.
  8. במקביל להורדת מסמכי המכרז ולאחר השתתפות המציע בסיור מציעים, המציע מחויב לבצע הליך רישום בקישור המקוון להלן: http://bids.parks.org.il לצורך קבלת המפתח לטובת הגשת ההצעות במערכת רמדור, עפ"י התהליך המפורט במסמכי המכרז. מובהר כי לא ניתן לבצע הליך רישום לפני השתתפות המציע בסיור מציעים. באחריות המשתתפים לוודא את קבלת המפתח לכתובת הדוא"ל של איש הקשר מטעמם כפי שהוזן על ידם במסגרת הליך הרישום האמור. ככל שמפתח כאמור לא יתקבל בידי איש הקשר מטעם המשתתף בתוך יום עבודה אחד מיום שליחת הדוא"ל, באחריות המשתתף לפנות בדוא"ל למ.מ. רכז המכרזים, מר מתן אבידן: Michraz@npa.org.il ולאשר בטלפון – 02-5006207. מובהר ומודגש כי תנאי להגשת הצעות הינו השתתפות בסיור מציעים וביצוע הליך רישום כמפורט במסמכי המכרז.
  9. המועד האחרון להגשת ההצעה עד ליום 13/9/2018, בשעה 12:00. הצעה שלא תוגש באופן מקוון באמצעות מערכת רמדור עד המועד האחרון להגשת הצעות – תיפסל על הסף ולא תדון כלל.
  מודעה זו  ומסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות  www.parks.org.il ובאתר    https://www.parks.org.il/tenders 

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  רשות הטבע והגנים - רט"ג
 • מספר סידורי
  100102
 • תאריך פרסום:
  06/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  13/09/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000555698

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 170, טלפון: 03-6976479

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100103
 • תאריך פרסום:
  06/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  05/09/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000556403

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 321, טלפון: 03-6975080

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100104
 • תאריך פרסום:
  06/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  03/09/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
  03-6975340
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז לרכישת מערכות וואקום לטיפול בפצעים  במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל-השומר מכרז מס' מצפ / 11899522
  1. אנו מבקשים לקבל הצעות מחיר למכרז לרכישת מערכות וואקום לטיפול בפצעים במרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא תל-השומר  ע"פ הדרישות המופיעות במסמכי המכרז.
  2. את מסמכי המכרז ניתן לקבל במחלקה לבנא"מ ביתן 64 ב', בימים א'-ה' בין השעות 09:00 עד 14:00 ללא עלות כמו- כן ניתן לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז באתר "מינהל הרכש הממשלתי".
  3. להצעת המחיר יש לצרף את המסמכים הבאים:- (סעיפים א'-ב' הם דרישת סף)
  א. ערבות בנקאית בסך 25,000 ש"ח, הערבות תהיה בתוקף עד לתאריך 03.12.2018.
  ב. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (איכפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו – 1976.
  ג. אישור מרואה חשבון בדבר שיעור מחיר המרכיב הישראלי במחיר ההצעה כמתחייב בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה – 1995  (כמפורט בסעיף 4 בדף המשלים המצורף לחומר המכרז).
  ד. אישור א.מ.ר בתוקף או פטור ממנו בעת הגשת ההצעה.
  ה. יש להגיש אישור על עמידות הדגם המוצע בתקן בטיחות חשמלית למכשור רפואי בהתאם לתקן הבינלאומי IEC 2 – 1 – 60601, הכלל גם עמידות לתאימות אלקטרומגנטית (חסינות בפני הפרעות למכשור רפואי)
  ו. מסמכי המכרז כוללים – 3 -  דפי "תנאים כלליים לאספקת טובין", על מגיש הצעת המחיר לחתום על הדף האחרון של דפי התנאים בצרוף חותמת החברה.
  ז. צלום קבלה עבור רכישת מסמכי המכרז.
  4. דף התנאים הכלליים המצורף לחומר המכרז הוא חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.
  5. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את הרכישה בין מספר ספקים.
  6. וועדת המכרזים תבחר את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות לעורך המכרז בהתאם לאמות המידה המופיעות במסמכי המכרז.
  7. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא, כמו כן אנו רשאים לבטל או  להרחיב או לצמצם  את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או אירגוניות.
  8. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים מס' 1 הנמצאת בביתן 64 ב' עד יום 03.10.2018 שעה 11:00.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר
 • מספר סידורי
  100105
 • תאריך פרסום:
  05/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  03/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  שירות בתי הסוהר-ארגון כליאה לאומי מזמין הצעות למכרז המפורט להלן:
  מספר מכרז: 30/2018
  נושא המכרז: תחזוקת מערכות צינון במפעלי תעסוקה בשב"ס
  תקופת התקשרות/ביצוע: שנה + אופציה לשלוש שנים נוספות או חלקן
  מס' תיבה: 10
  מועד אחרון להגשת הצעות: 03/09/2018, שעה: 12:00 בדיוק
  1. ניתן לעיין ולקבל את מסמכי המכרז ללא תשלום באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי בכתובת הבאה: www.mr.gov.il עמוד מכרזים משרדיים, המשרד לביטחון פנים - שירות בתי הסוהר.
  2. על המציעים לעמוד בדרישה הקבועה בכל דין וכן לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
  3. את ההצעות יש להניח אישית בתיבת המכרזים המתאימה בנציבות שב"ס ברמלה במעטפה סגורה ואטומה (אין לשלוח הצעות בדואר).
  4. המשרד לביטחון פנים, מ"י ושירותי הכבאות וההצלה בישראל יהיו רשאים להצטרף למכרז במהלך ניהולו ומימושו של ההסכם.
  5. על המציע לצרף ערבות/ המחאה בנקאית. הצעה ללא בטוחה מתאימה תיפסל (במידה ונדרש).
  6. העדפת תוצרת הארץ:
  במכרזי טובין - תינתן העדפה בהתאם לתקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ) התשנ"ה-1995, ו-(העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), תשנ"ח-1998.
  7. במקרה של סתירה בין חוברת המכרז לבין הודעת פרסום זו, יכריע הנוסח המפורסם במסגרת חוברת המכרז.
  8. מציעים המעוניינים בהבהרות למכרז, יעבירו את שאלותיהם בהתאם למפורט במסמכי המכרז. מציע שלא יפנה כאמור, יהיה מנוע מלטעון טענות בדבר אי סבירות ו/או אי בהירות, שגיאות, אי התאמות, טעות וכיו"ב.
  למען הסר ספק, באחריות המציע להתעדכן באופן שוטף אחר הודעות שב"ס, ככל שיהיו כאלה, באתר מנהל הרכש הממשלתי. רק תשובות שיפורסמו כאמור יחייבו את שב"ס. ככל והשינויים הינם מהותיים, יהא שב"ס רשאי להודיע על דחיית המועד האחרון להגשת הצעות וזאת בהודעה באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי.
  9. תנאי סף למכרז
  א. המציע מעסיק ברציפות ובקביעות במשך שנה לכל הפחות במועד הגשת הצעתו למכרז, לפחות שני עובדים בתחום חשמל ו / או אוטומציה ו/או תיקון מכונות  באמצעותם הוא מתכוון לספק את השירותים נשוא המכרז. 
  ב. המציע  סיפק שירותים מסוג נשוא המכרז בשנים 2017, 2016, 2015, לפחות ל – 2 גופים  בהיקף כספי מצטבר שלא פחת מ- 150,000 ₪, כולל מע"מ.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  שירות בתי הסוהר - ארגון כליאה לאומי
 • מספר סידורי
  100106
 • תאריך פרסום:
  05/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  03/09/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

   המוסד לביטוח לאומי מכרז מספר ב (1002) 2017 מתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש לסניפי המוסד לביטוח לאומי
  המוסד לביטוח לאומי מבקש בזאת לקבל הצעות למתן שירות שנתי ואספקת ציוד כיבוי אש לסניפיו ברחבי הארץ.
  תמצית התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז:
  1. על המציע להיות בעל מחזור כספי (הכנסות) מעבודות שרות ואספקת ציוד כיבוי אש שלא יפחת מ-500,000 ₪ בשנה בכל אחת מהשנים 2015,2016,2017.
  2. על המציע לצרף אישור תקף ממכון התקנים הישראלי המאשר שהמציע מורשה כחברה   למתן שירותי תחזוקה למטפים מטלטלים בהתאם לתו תקן 129 חלק 1.
  פירוט מלא של התנאים המוקדמים להשתתפות במכרז נמצא במפרט שבגוף המכרז, והוא     מסתמך על תקנה 6 לתקנות חובת המכרזים. 
  אופן הגשת ההצעות:
  1. את מסמכי המכרז אפשר להוריד (ללא תשלום) מאתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי  שכתובתו www.btl.gov.il /בדף הבית/במדור מכרזים.
  2. את ההצעות וכל המסמכים הנלווים יש להגיש במעטפה סגורה בגודלA-4 , ביד או באמצעות  שליח, לתיבת המכרזים המוצבת בארכיב בקומה 2 בבניין המוסד לביטוח לאומי, המשרד  הראשי,  שד' וייצמן 13, ירושלים, אצל מר יוסי מרציאנו או מר תומס זביטשוילי.
  3. על גבי המעטפה יש לציין את שם המכרז ומספרו. נא לוודא את קבלת אישור המסירה.
  4. שאלות הבהרה לגבי מכרז זה ניתן לשלוח בכתב למייל shimonk@nioi.gov.il   ו/או לפקס  02-6709494 מר שמעון קלה, עד ליום שלישי 31.7.2018. אין המוסד לביטוח לאומי  מתחייב לענות לפניות שיגיעו לאחר מועד זה.
  5. תשובות  המוסד יימסרו במרוכז, ללא פרוט שם הפונה, באתר האינטרנט של המוסד שכתובתו צוינה לעיל, עד ליום שני, 20.8.2018.
  6. המועד האחרון להגשת ההצעות - יום רביעי, 10.10.2018, בשעה 12:00.
  7. אין המוסד לביטוח לאומי מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת, והוא יהיה רשאי על- פי שיקול דעתו, לבחור בכמה זוכים או לבטל את המכרז הזה מכל סיבה שהיא.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המוסד לביטוח לאומי
 • מספר סידורי
  100107
 • תאריך פרסום:
  05/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  10/10/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  שמעון קלה
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  shimonk@nioi.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  אספקת ציוד כיבוי אש עבור המרכז הרפואי אסף הרופא מכרז 172-18

  1. כללי
  המרכז הרפואי אסף הרופא מזמין בזה גופים בעלי ניסיון ויכולת בתחום שבנדון, להגיש הצעות לאספקת ציוד לכיבוי אש עבור  המרכז הרפואי אסף הרופא בצריפין והכול על פי המפורט בהזמנה זו.

  2. תנאים כללים
  2.1 תקופת ההתקשרות- שנה אחת.
  2.2 היקף ההתקשרות – כמפורט במסמכי המכרז .
  2.3 המועד האחרון להכנסת ההצעות לתיבת המכרזים, בביתן 204 אפסנאות משקית נקבע עד לתאריך 23.8.18  שעה 14:00. הצעות שתגענה לאחר המועד הקבוע לא תפתחנה.
  2.4 את מסמכי המכרז ניתן לקבל במשרדי  אגף הרכש ביתן 216 החל מהתאריך 30.7.18 בשעות העבודה הרגילות. כמו כן המסמכים מופיעים בקישור מטה "מסמכי המכרז"
  2.5 לקבלת פרטים והבהרות יש לפנות למר דורון דגגה בכתב בלבד עד לתאריך 9.8.18 בדוא"ל: dorond@asaf.health.gov.il והתשובות תינתנה באופן מרוכז עד 16.8.18 .

  3. תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז

  כתנאי מוקדם להשתתפות במכרז על המציע לעמוד בתנאים ובדרישות המפורטות להלן: אי עמידה באחד התנאים  יגרום לפסילת ההצעה.
  3.1 קיומם של כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות   מס), תשל"ו-1976 והתיקונים לו, לרבות האישורים הבאים:
  3.1.1 תצהיר המאומת על ידי עורך דין בדבר העדר הרשעות בעברות לפי חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ולפי חוק  שכר מינימום, תשמ"ז-1987[ראה טופס, "תצהיר בדבר היעדר ההרשאות בגין העסקת עובדים זרים ושכר  מינימום", מס' ט.7.4.6.1].
  3.1.2 אישור פקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, המעיד שהמציע מנהל פנקסי חשבונות על פי פקודת מס הכנסה  [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 או שהוא פטור מלנהלם ושהוא נוהג לדווח לפקיד שומה על  הכנסותיו וכן מדווח למנהל מס ערך מוסף על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.

  3.2   הגשת המחאה בנקאית על סך  2,500 ₪  או ערבות בנקאית על סך 2,500 ₪ בנוסח המצורף בנספח ו’ ותהיה בתוקף עד לתאריך 23.12.18.

  3.3 למציע אין חובות אגרה שנתית לרשם החברות, יש לצרף נסח חברה/שותפות עדכני מרשות התאגידים המוכיח זאת. הנסח האמור לעיל ניתן להפקה דרך אתר האינטרנט של רשות התאגידים, שכתובתו: Taagidim.justice.gov.il בלחיצה על הכותרת "הפקת נסח חברה".

  3.4 על המציע  להיות בעל הסמכה ברת תוקף בבדיקת ציוד כיבוי אש מטלטל תקן ישראלי 129 חלק 1 מהרשות הארצית לכבאות והצלה ומכון התקנים הישראלי.

  3.5 על המציע להיות בעל צוות של 2 בודקים מוסמכים ומאושרים מרכז למידה מרשימת הרשות הארצית לכבאות והצלה (יצרף תעודות המעידות על כך).

  3.6 אישור מעו"ד  או רואה חשבון שהמציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל בין אם הליכים זמניים ובין
  אם קבועים. המרכז הרפואי יהיה רשאי לבקש אישור נוסף דומה מידי שנה.

  3.7 אין אנו מתחייבים לבחור בהצעה הנמוכה ביותר או בהצעה כלשהי וכן אנו רשאים לצמצם את היקף המכרז או לבטלו בשל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות.

  מסמכי המכרז 

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי אסף הרופא
 • מספר סידורי
  100115
 • תאריך פרסום:
  05/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  23/08/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מינהל התכנון – משרד האוצר מזמין בזאת הצעות למכרז מס' 1/102 /לייצור, לאספקה ולהתקנת ריהוט משרדי עבור מינהל התכנון. /. כללי מינהל התכנון מעוניין ביצור, אספקת והתקנת ריהוט משרדי עפ"י תכניות אדריכליות הכוללות שולחנות לחדרי ישיבות וספסלים למרחבי המתנה כמפורט במסמכי המכרז. 0 .תקופת ההתקשרות מועד משוער לתחילת מתן השירותים הינו ספטמבר 2418 ,בכפוף לסיום הליכי המכרז ולחתימת מורשי החתימה על ההסכם ולמשך חצי שנה )להלן: "תקופת ההסכם"(, ועל הזוכה לייצר, לספק ולהתקין את כל פרטי הריהוט במשרדי מינהל התכנון עד 04 יום ממועד החתימה על ההסכם על ידי מורשי החתימה של מינהל התכנון ובהתאם לנדרש במסמכי המכרז

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד האוצר
 • מספר סידורי
  100085
 • תאריך פרסום:
  02/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  28/08/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  רחלי דיאס
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  rachelidi@iplan.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  למכירה גיליוטינת נייר תוצרת WOHLENBER . גרמניה . דגם : 38 FC 

  18,000 ₪

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  איגור
 • מספר סידורי
  100117
 • תאריך פרסום:
  01/08/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  18/09/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  איגוד
 • טלפון נייד:
  052-5933338
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000555731

  המכרז לעבודות ציפוי כרום

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 147, טלפון: 03-6976356

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100083
 • תאריך פרסום:
  29/07/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  28/08/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  הנהלת בתי המשפט מכרז פומבי מס' 13/18 שיפוץ  מעלית מספר 3  בית המשפט העליון
  1. מתבקשות בזה הצעות מחיר לשיפוץ  מעלית מספר 3  בית המשפט העליון, ירושלים ( מס' משרד העבודה 12289 ) והחלפת כל מערכת ההנעה של המעלית .
  תיאור השירות הנדרש מופיע בפרק "מסמך האפיון" המהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.  ניתן לעיין בתנאי המכרז ונספחיו המכרז המפורט את תנאי המכרז ונספחיו באתר הרשות https://www.gov.il/he/Departments/the_judicial_authority
  תחת "פרסומים", או באתר מנהל הרכש הממשלתי בכתובת http://www.mr.gov.il/purchasing תחת "מכרזים". כמו כן ניתן לפנות במייל לכתובת arcadys@court.gov.il לקבלת מסמכי המכרז בדואר אלקטרוני.

  2. תקופת ההתקשרות עם המציעה שתזכה תחל לאחר סיום הליכי יצירת ההתקשרות.
  תקופת ביצוע העבודה במכרז זה הינה: 70 ימים קלנדאריים  מיום צו התחלת עבודה.
  הזוכה יהיה אחראי על תחזוקת המעלית בשיטה IN-ALL למשך שנה מיום מסירת המעלית .
  להנהלת בתי המשפט שמורה הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות לתקופה של עד 7 שנים נוספות לצורך שירות תחזוקת המעלית , במספר תקופות ופעמים כפי שיוחלט על ידה ובלבד שתקופת ההתקשרות הנוספת לא תעלה על 7 שנים כאמור.

  3. שאלות הבהרה ניתן להעביר במייל בלבד (בקובץ WORD) למר ארקדי סיגל בכתובת arcadys@court.gov.il עד ליום 29.07.2018 שעה 14:00

  4. דרישות בסיסיות להשתתפות במכרז:
  *  התאגדות כדין: על המציע להיות יחידה אורגנית, המהווה אישיות משפטית אחת כשותפות או כחברה, או שהוא  עוסק מורשה. להוכחת האמור , על המציע לצרף תעודת התאגדות כחברה או כשותפות מהמרשם הרשמי הרלוונטי או תעודת עוסק מורשה.
  *  ככל שהמציע מאוגד כחברה או שותפות- יצרף המציע  נסח של התאגיד המעודכן ליום הגשת ההצעות אשר במסגרתו יצוין כי לתאגיד אין חובות לרשם הרלוונטי (רשם החברות/ רשם השותפויות).במידה ומפורט חוב לרשם התאגידים בנסח המצורף, יש לצרף אישור על תשלום החוב לרשם התאגידים. את המסמך המפרט את המידע הנ"ל יפיק המציע, ללא תשלום, באתר הרשמי של רשם התאגידים בקישור שלהלן: http://147.237.72.24/WebOJSite/Companies  
  * ניהול ספרים ופנקסים :על המציע לנהל את החשבונות והרשומות שעליו לנהל על-פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1976, וכן לדווח לפקיד השומה על עסקאות המוטלות עליהן מס ערך מוסף, כנדרש בחוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס) תשל"ו 1976, בחתימתו של פקיד מורשה כהגדרתו שם, ובתקנות עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) (אישורים), התשמ"ח-1987 וכללי עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות), התשנ"א-1991.

  המציע יצרף אישור תקף מפקיד מורשה, רואה חשבון או יועץ מס, או העתק ממנו המעיד על כך שהמציע :
  * מנהל את פנקסי החשבונות והרשומות שעליו לנהלם על פי הפקודה וחוק מס ערך מוסף או שהוא פטור מלנהלם;
  * נוהג לדווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולדווח למנהל על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף.
  * בהגשת הצעתו מתחייב הקבלן לעמוד בכל תנאי הצעתו למכרז, לא יעשה כן, יהיה המשרד רשאי לתבוע מהקבלן כל נזק שנגרם ו/או שיגרם למשרד כתוצאה מאי עמידתו של הקבלן בתנאי הצעתו למכרז.
  * השתתפות בסיור קבלנים שיתקיים ביום 24.07.2018 בשעה 8:30 בבית משפט עליון, רח' שערי המשפט 1, ירושלים
  * על המציע לחתום על תצהיר בדבר אי תיאום מכרז בנוסח נספח ג'
  * על המציע לצרף תצהיר מציע (נספח א') חתום ומאומת ע"י עו"ד.

  * על המציע לצרף תעודה מרשם הקבלנים המעידה על:

  חלופה-א:  קבלן רשום ברשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון בתחום בנייה - בענף 100, סיווג ג1. (רישום זה: 100, ג1  - כולל עבודות הנדסה אזרחית ומעליות). על הספק לצרף אישור כאמור.
  חלופה-ב: קבלן רשום ברשם הקבלנים במשרד הבינוי והשיכון בתחום מעליות בענף 180,  סיווג ב1. 

  כאשר בחלופה זו קבלן המעליות יתחייב להעסיק קבלן משנה הרשום בענף 100, ג1 לצורך ביצוע עבודות השלד, האדריכלות והמערכות בפרויקט. על המציע לצרף אישור כאמור.
  * על המציע לצרף תצהיר בדבר היעדר הרשעות בגין העסקת עובדים זרים ושכר מינימום. בנוסח נספח ה', חתום ומאומת ע"י עו"ד.
  * על המציע לחתום על תצהיר בדבר העסקת אנשים עם מוגבלות המצורף למכרז זה כנספח ד'.
  * דרישות נוספות המופיעות במכרז.

  5. את ההצעות יש להגיש לתיבת המכרזים של הנהלת בתי המשפט ברח' כנפי נשרים 22 ירושלים, ארכיב קומה 2 לא יאוחר מיום 23.08.2018 בשעה 12:00.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  הנהלת בתי המשפט
 • מספר סידורי
  100089
 • תאריך פרסום:
  12/07/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  23/08/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  ארקדי סיגל
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  arcadys@court.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  Yuebiz טכנולוגיה ושות 'בע"מ היא חברת מעקב GPS המתמחה בפיתוח, ייצור, מכירות, שירות של מכשירי מעקב GPS. כמו יצרנית ה- GPS העולמי Tracker, יש לנו כבר בנוי 5 קווי ייצור וקיבל הסמכה מערכת איכות ISO9001, והתרכז enchancing יכולות הליבה שלנו: על חידושים ופתרונות תובעניים מבחינה טכנית לבטיחות בדרכים. YUEBIZ GPS Tracker מציעה לרכב GPS שונים Tracker עבור גניבת נגד, ניהול צי, מעקב בזמן אמת. זה יכול היישום לאופנועים, מכוניות, יאכטות, סירות etc.A מעצב מוביל ויצואן של מעקב GPS מקצועי וציוד תקשורת אלחוטית, מחויבת להביא מוצרים אמינים ופתרונות מותאמים אישית ללקוחות ברחבי העולם.מופיק R & D צוות המכירות שיכולים לספק תמיכה טכנית חזקה שירות מכירות מקצועי. אם יש לך גם אידיאל גדול, פנה אלינו עכשיו.

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  Cita Liang
 • מספר סידורי
  100071
 • תאריך פרסום:
  20/06/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  21/12/2018
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  CitaLiang
 • טלפון נייד:
  8615811928844
 • טלפון נייח:
  8615811928844
 • דוא”ל:
  yuebiz02@gmail.com
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000537787

  חלקי מכאניקה למערכת ריצוף

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 269, טלפון: 03-6975551

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  משרד הביטחון
 • מספר סידורי
  100052
 • תאריך פרסום:
  23/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  31/12/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  RFI-שירותי ITAD השמדת מידע ושירותים לוגיסטים ותפעוליים למוצרים שסיימו את תפקידם בחח"י

  מסמכים נלווים 

 • סוג עסקה:
  קונה
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100116
 • תאריך פרסום:
  06/05/2018
 • מועד אחרון להגשה:
  12/12/2018
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  מימי וינברגר
 • טלפון נייד:
  0768634648
 • טלפון נייח:
 • דוא”ל:
  mina_v@iec.co.il
מסמכים נלווים