צור עסקה

עסקאות / נמצאו 8 עסקאות

נושא העסקה
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז 2019/9 להחלפת דלתות חדר ניתוח
  1 .תנאים מקדמיים/ סף להשתתפות במכרז:
  רשאים להשתתף במכרז זה העומדים, במועד הגשת ההצעות, בתנאים המצטברים שלהלן
  הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים:
  א. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
  ב. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976( אישור
  ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות(.
  ג. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים.
  ד. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'
  10 והוראת שעה( התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-
  1998
  ה. היעדר חובות לרשם החברות.
  ו. למציע ניסיון בהחלפת 30 דלתות חדרי ניתוח לפחות, במהלך השנים 2018-2015.
  ז. השתתפות בסיור מציעים חובה שייערך ביום 19.3.26 בשעה 00:10 ,מקום התכנסות
  רחבת הכניסה לבניין אנג'ל.
  2 .המציע שהצעת המחיר שתוגש על ידו תהיה הנמוכה ביותר ביותר, יוכרז כזוכה במכרז.
  3 .את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים עד ליום ג' 19.5.9 בשעה 00:12 .בכל מקרה של סתירה או
  אי התאמה, יגברו הוראות מסמכי המכרז המקוריים על הודעה זו.
  4 .איש הקשר במכרז: מר דרור פאר, מנהל הרכש טל' 9107448-04 פקס 9107440-04 דוא"ל
  .DrorP@gmc.gov.il
  בכבוד רב,
  המרכז הרפואי לגליל

  https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=631674 

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבריאות - ביה"ח לגליל המערבי, נהריה
 • מספר סידורי
  100254
 • תאריך פרסום:
  17/03/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  09/05/2019
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דרור פאר
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
  DrorP@gmc.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  חברת CRRC יצרנית קרונות הרכבת מסין,

  זכתה במכרז לייצור קרונות לקו האדום של הרכבת הקלה של גוש דן.

  הרשות לשת"פ תעשייתי במשרד הכלכלה והתעשייה מבקשת לסייע במימוש המחויבות של רכש גומלין של חברה זו בישראל.

  להלן מגוון הטכנולוגיות והמוצרים שחברת CRRC מחפשת, נא סמן את התחום הרלוונטי עבור פעילות חברתך – לחצו כאן  

   

  לפרטים נוספים:

  גיל רגב, התאחדות התעשיינים gilr@industry.org.il

 • סוג עסקה:
  קול קורא
 • מפרסם העסקה:
  CRRC יצרנית קרונות הרכבת מסין
 • מספר סידורי
  100252
 • תאריך פרסום:
  13/03/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  31/10/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת מערכת להזנת חנקן נוזלי מצובר החנקן הקיים לחוות מקפיאים מרכזית באגף מעבדות, במרכז הרפואי, תל השומר מכרז מס' 21998035

  1. אנו מבקשים לקבל הצעות מחיר למכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה והתקנת מערכת להזנת חנקן נוזלי מצובר החנקן הקיים לחוות מקפיאים מרכזית באגף מעבדות, במרכז הרפואי שיבא, תל השומר,  על פי התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

  2. מסמכי המכרז נמצאים באתר "מנהל הרכש הממשלתי", ניתן  לעיין ולהדפיס את מסמכי המכרז ללא עלות. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז במחלקה לבנא"מ, ביתן 65, תל השומר, בימים א-ה' בין השעות 09:00 – 14:00.
          
  3. על המציע להציע שתי חלופות :
  חלופה ראשונה – החלפת כל הצנרת הקיימת באולמות הישנים (שלבי ביצוע ב' וג'. ראה בהמשך) במערכת חדשה.
  חלופה שנייה - החלפת קטעים של הצנרת הקיימת והוספת צנרת חדשה שתתחבר לצנרת קיימת. הספק שיבחר יוודא שצנרת זו תקינה וניתן להתחבר אליה באופן ישיר באמצעות ביונט מקורי מבודד ואקום (ולא באמצעות חיבור ישיר שאיננו מבודד ואקום).

  4. סיור קבלנים יתקיים בתאריך , 3.3.19 יום א', החל משעה 10:00 ועד השעה 12:00, נקודת מפגש: חדר דיונים - סדנא. איש קשר: משה חגאי 052-6667803

  5. על המציע להיות אזרח ותושב ישראל או תאגיד המאוגד כדין בישראל.

  6. על המציע להגיש תצהיר בדבר העדר הרשעות לפי חוק עובדים זרים וחוק שכר מינימום.

  7. חברה המגישה הצעת מחיר חייבת לצרף להצעתה את המסמכים הבאים (סעיפים אלו הינם תנאי סף):
  א. ערבות בנקאית בגובה 85,000 ₪ ותהיה בתוקף עד לתאריך 15.8.2019
  ב. האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלומי חובת מס) התשל"ו – 1976.
  ג. אישור על היותו אזרח ותושב ישראל כנדרש בסעיף 5 לעיל.
  ד. תצהיר העדר הרשעות כאמור בסעיף 6 לעיל.
  ה. אישור חתום על השתתפות בסיור הקבלנים.
  ו. סעיף 7 המופיע במפרט המכרז, הינו על כל סעיפיו, חלק בלתי נפרד מתנאי הסף.

  9. המזמין שומר לעצמו את הזכות להפסיק כל עבודה (גם במקרה שקיימת הזמנת שירותים) כל עוד תוואי המערכת לא אושר ע"י המזמין לייצור.

  10. המזמין רשאי להגדיל, להקטין, להוסיף או לבטל כליל כל סעיף בהזמנת העבודה. כל עוד תוואי המערכת לא אושר ע"י המזמין לייצור.

  11. בית החולים שומר לעצמו את הזכות להקטין או להגדיל את היקף ההזמנה/חוזה עד 100% מהיקפו. כמו כן שומר לעצמו ביה"ח את הזכות להקטין או לבטל לחלוטין סעיפים בודדים בכתב הכמויות. כל עוד תוואי המערכת לא אושר ע"י המזמין לייצור.

  12. זמן ביצוע – 3 שנים.

  13. המזמין שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם המתמודדים במכרז בהתאם לתקנה 7(א) ו/או לקיים הליך תחרותי נוסף בהתאם לתקנה 17ה' לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג- 1993 (היה והפער הכספי בין ההצעות המובילות יהיה קטן מ 10%, או תהיה חריגה מהאומדן שנקבע) וכן שומר המזמין לעצמו את הזכות לפצל את העבודה בין מספר קבלנים.

  14. מרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא, אינו מתחייב למסור את כל העבודה לחברה אחת ושומר לעצמו את הזכות לפצל אותה למספר חברות לפי שיקולים מקצועיים ו/או תפעולים.

  15. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה הזולה ביותר, או כל הצעה שהיא. כמו כן אנו רשאים לבטל או להרחיב או לצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות ו/או ארגוניות.

  16. את הצעות המחיר, בצרוף כל המסמכים, יש להכניס לתיבת מכרזים מס' 2 הנמצאת במחלקה לבנא"מ ביתן 65, עד יום ב' בתאריך: 15.4.2019  בשעה: 11:00.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  המרכז הרפואי ע"ש חיים שיבא, תל-השומר
 • מספר סידורי
  100249
 • תאריך פרסום:
  13/02/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  14/04/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  משה חגאי
 • טלפון נייד:
  052-6667803
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000577896

  ארגז,שינוע; עץ,מערכת 5פ' **

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 240, טלפון: 08-9222893

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבטחון
 • מספר סידורי
  100240
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  31/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000577893

  מיסבים גלילי, חיבור קפיץ

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 240, טלפון: 08-9222893

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבטחון
 • מספר סידורי
  100241
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  11/04/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מספר מכרז: 1000578169

  הגורם הנוגע: קבוצת רכש מספר 240, טלפון: 08-9222893

  מסמכי המכרז, תנאים להגשת ההצעות ופרטים נוספים לגבי המכרז להלן / לעיל ניתנים לעיון או להורדה באתר האינטרנט של משהב"ט בכתובת: http://www.online.mod.gov.il/Online2008/pages/general/info/start.aspx

  תנאים להשתתפות במכרז:
  - להיות ספק מוכר של משרד הביטחון
  - להצעות שערכן מעל 50 מיליון ש"ח כולל מע"מ, יש לצרף את שובר התשלום בשיעור המצוין באתר האינטרנט.
  - מועד הגשת מסמכי המכרז והנדרש על פיהם יהא כמצוין בטבלה המצורפת. יש לעקוב אחר שינויים בדרישות המכרז ובמועדי הגשת המסמכים על פי הפרסומים באינטרנט.
  - הצעה למכרז תוגש באופן דיגיטלי בלבד , אלא אם נקבע אחרת במסמכי המכרז.
  - הגשת ההצעה תהיה בהתאם להסבר בדבר אופן הגשת ההצעות, הנמצא באתר המכרזים של משרד הביטחון.
  - אם בוצע התשלום לא באמצעות האינטרנט, יש לצרף להצעה אישור תשלום.
  - אם נקבע במסמכי המכרז שיש להגיש את ההצעה בדרך אחרת, יצוין במסמכי המכרז מקום ואופן הגשת ההצעה.
  - לרשותך מוקד תמיכה טכנית בטלפון 03-6975340, בימים א' עד ה' בשעות 17:00 - 08:00
  - לבירורים בעניין המכרז יש לפנות לגורם המטפל להלן / לעיל.
  - מכרזים דחופים ומכרזי שלוחות מנה"ר, שמועד אספקתם קצר, מתפרסמים באתר משרד הביטחון.

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבטחון
 • מספר סידורי
  100242
 • תאריך פרסום:
  24/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  31/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז פומבי  90-11/19

  שם המכרז: שקיות BIO HAZARD וציטוטוקסיקה למוסדות שירותי בריאות כללית

  תאריך פרסום בעיתון:  יום רביעי 23.01.2019

  מועד אחרון להגשה: 28.02.2019 עד לשעה 12.00

  מועד אחרון לשאלות: 11.02.2019 עד לשעה 12:00

  מסמכי המכרז

  הצעת מחיר

  מודעה

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  שירותי בריאות כללית
 • מספר סידורי
  100234
 • תאריך פרסום:
  23/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  28/03/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  למכירה תא איבוק למצבעה אלקטרוסטטית כולל ציקלון ואפטר פילטר. התא כולל 10 אקדחים אוטומטים של SAMES (5 מכל צד, כפי שניתן לראות בתמונה) + אקדח ידני

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  שפיר שנרך
 • מספר סידורי
  100222
 • תאריך פרסום:
  17/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  30/04/2019
 • מיקום בארץ:
  דרום
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים