צור עסקה

עסקאות / נמצאו 6 עסקאות

נושא העסקה
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז/חוזה מספר 19/34/450
  למתן שירותי יצור ו/או הספקה, הובלה והתקנה של
  ריהוט משרדי עבור חברת כביש חוצה ישראל בע"מ
  חברת כביש חוצה ישראל בע"מ )להלן - "החברה"( מזמינה בזה קבלת הצעות למתן שירותי יצור
  ו/או הספקה, הובלה והתקנה של ריהוט משרדי, הכל כמפורט במסמכי המכרז, לרבות ההסכם
  המצורף לו )להלן - "השירותים"(.
  1 .במסגרת מכרז זה ניתנת האפשרות להגיש הצעות למתן השירותים בשתי קבוצות פריטי ריהוט
  נפרדות המכילות יחידות ריהוט שונות: קבוצת פריטי ריהוט משרדי מתועש וקבוצת פריטי
  ריהוט משרדי מסוג נגרות אומן. כל מציע רשאי להגיש הצעה למתן שירותים לחברה בהתייחס
  לשתי הקבוצות או רק בהתייחס לקבוצה אחת.
  2 .החברה תבחר מבין המציעים שישתתפו בהליך עד שני )2 )זוכים למתן השירותים.
  3 .תקופת ההתקשרות עם הזוכה/ים במכרז תהיה למשך 12 חודשים, כאשר לחברה שמורה
  הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופה/ות נוספות שלא יעלו יחדיו על תקופת
  הארכה כוללת של עד 48 חודשים.
  4 .תנאים סף מצטברים לצורך הגשת הצעה:
  1.4 מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל.
  ציבוריים, התשל"ו – 1976 .2.4 מציע כנ"ל, המחזיק בכל האישורים והתצהירים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים
  3.4 מציע כנ"ל, בעל ניסיון במתן שירותי ייצור ו/או הספקה של ריהוט משרדי וכן הובלה
  והרכבה של פריטי ריהוט משרדי, שנצבר במהלך חמש )5 )השנים האחרונות שקדמו
  למועד האחרון להגשת ההצעות.
  4.4 במהלך התקופה שתחילתה ביום 2014.1.1 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות המציע
  סיפק ו/או ייצר ריהוט משרדי לשלושה )3 )לקוחות לפחות, כאשר עבור כל לקוח סיפק
  ו/או ייצר ריהוט משרדי בהיקף שלא יפחת מ-000,500 ש"ח )לא כולל מע"מ(, ובמשך
  תקופה רצופה של שנים-עשר )12 )חודשים לפחות.
  5.4 הדוחות הכספיים של המציע לא כוללים הערת "עסק חי".
  5 .הליך בחירת ההצעות ייערך בהליך תלת שלבי: )א( עמידה בתנאי הסף; )ב( שקלול מרכיבי
  האיכות )%30( ;)ג( ההצעה הכספית )%70 .)החברה תבחר כזוכה/ים במכרז זה את שני
  המציע/ים שהצעותיהם קיבלו את הציונים המשוקללים הסופיים הגבוהים ביותר, והכול
  בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
  6 .מסמכי המכרז המלאים מצויים באתר האינטרנט של החברה בכתובת:
  il.co.hozeisrael.www://http תחת הלשונית "מכרזים", וניתן לעיין ולהפיק את מסמכי
  המכרז באמצעות הדפסתם מאתר האינטרנט האמור.
  7 .כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של החברה בלבד ובאחריות המציעים
  להתעדכן, באופן שוטף, ובפרט סמוך למועד הגשת ההצעות, לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.
  8 .החברה תקיים מפגש וסיור מציעים כמפורט במסמכי המכרז. מובהר כי השתתפות במפגש
  9 .המציעים רשאים להפנות אל החברה שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז ותנאיו, וסיור המציעים הינה מומלצת.
  il.co.hozeisrael@moshey .עד ליום ה-8 לאפריל 2019 בשעה 00:16 ,לידי מר משה ינאי בכתובת הדוא"ל -
  1010את ההצעות במכרז יש להגיש בהתאם למפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים במשרדי
  בלבד בין השעות: 00:9 ועד לא יאוחר מהשעה: 00:16 .החברה בכתובת: רח' יגאל אלון 65( מגדלי טיוטה( תל אביב, קומה 7 ,ביום ה-29 לאפריל 2019
  1111החברה אינה מתחייבת לבחור הצעה כלשהיא, והיא רשאית לבטל את המכרז כולו או חלקו,
  או לדחותו מכל סיבה שהיא, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  1212המידע בפרסום זה הינו תמציתי. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי
  המכרז המפורסמים באתר החברה בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים
  המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז.
  בכבוד 

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  חברת כביש חוצה ישראל
 • מספר סידורי
  100262
 • תאריך פרסום:
  21/03/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  29/04/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מפרט לרכישה של אוהל לאחסון ציוד
  1 . האוהל כולל את העיגונים הנדרשים ע"פ חוק לרבות אישורי מהנדס קונסטרוקציה לאחר
  ההתקנה, לרבות העיגונים והקיבועים הנדרשים הכוללים חישובים סטטיים מקדימים
  להקמת האוהל בהתאם למיקום האוהל, תנאי מזג האוויר ואישורי מכון התקנים לאוהל.
  2 . על הספק לספק את הגדלים הבאים:
  2.1 אוהל בגודל 40 * 60 כמות אחד
  2.2 אוהל בגודל 20 * 50 כמות אחד
  3 . - הכנה והתקנת מערכת מיזוג אוויר תקנית בעלת אישורי בטיחות וחשמל כנדרש.
  - אספקה וכמות היחידה יהיו בהתאם לגודל האוהל ויספקו טמפרטורת קירור וחימום
  מתאימה בכל חלקי האוהל. ולא תעלה על 30% לחות.
  - הפעלת המערכת בכל תקופת ההפעלה, לרבות יציאה לחיבור חשמל עצמאי לגנרטור למקרה
  הצורך, לרבות חיווט המזגנים למקור החשמל ואישורי בודק חשמל מוסמך.
  4 . לכל אוהל יהיו שתי כניסות אחת בכל חזית ברוחב מפתח של לפחות שישה מטר.
  5 . משטר הרוחות באיזור יכול להגיע למהירות של 110-120 קמ"ש בקירבת הים.
  נדרשת עמידה בתנאי מזג אויר חורפי גשם, ברד וכו'
  6 . קיבוע ועיגון האוהל ייעשה בעוגני קרקע בהתאם לעומסי הרוח המכסימליים, בהתאם
  לריצפה באתר הנבחר )אספלט(.
  7 . גובה צד האוהל הנדרש , הינו 5 מטר.

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  חברת החשמל
 • מספר סידורי
  100255
 • תאריך פרסום:
  20/03/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  29/04/2019
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  מכרז 2019/9 להחלפת דלתות חדר ניתוח
  1 .תנאים מקדמיים/ סף להשתתפות במכרז:
  רשאים להשתתף במכרז זה העומדים, במועד הגשת ההצעות, בתנאים המצטברים שלהלן
  הצעה שלא תעמוד בכל התנאים המוקדמים למכרז תיפסל ולא תובא לדיון בפני ועדת המכרזים:
  א. רישום כדין כתאגיד או כעוסק מורשה.
  ב. החזקת האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976( אישור
  ניכוי מס ואישור ניהול פנקס חשבונות(.
  ג. היעדר הרשעות בעבירות לפי חוק עובדים זרים.
  ד. המציע מעסיק עובדים עם מוגבלות בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים )תיקון מס'
  10 והוראת שעה( התשע"ו-2016 ולחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-
  1998
  ה. היעדר חובות לרשם החברות.
  ו. למציע ניסיון בהחלפת 30 דלתות חדרי ניתוח לפחות, במהלך השנים 2018-2015.
  ז. השתתפות בסיור מציעים חובה שייערך ביום 19.3.26 בשעה 00:10 ,מקום התכנסות
  רחבת הכניסה לבניין אנג'ל.
  2 .המציע שהצעת המחיר שתוגש על ידו תהיה הנמוכה ביותר ביותר, יוכרז כזוכה במכרז.
  3 .את ההצעה יש להגיש לתיבת המכרזים עד ליום ג' 19.5.9 בשעה 00:12 .בכל מקרה של סתירה או
  אי התאמה, יגברו הוראות מסמכי המכרז המקוריים על הודעה זו.
  4 .איש הקשר במכרז: מר דרור פאר, מנהל הרכש טל' 9107448-04 פקס 9107440-04 דוא"ל
  .DrorP@gmc.gov.il
  בכבוד רב,
  המרכז הרפואי לגליל

  https://www.mr.gov.il/officestenders/Pages/officetender.aspx?pID=631674 

 • סוג עסקה:
 • מפרסם העסקה:
  משרד הבריאות - ביה"ח לגליל המערבי, נהריה
 • מספר סידורי
  100254
 • תאריך פרסום:
  17/03/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  09/05/2019
 • מיקום בארץ:
  צפון
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
  דרור פאר
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
  DrorP@gmc.gov.il
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  חברת CRRC יצרנית קרונות הרכבת מסין,

  זכתה במכרז לייצור קרונות לקו האדום של הרכבת הקלה של גוש דן.

  הרשות לשת"פ תעשייתי במשרד הכלכלה והתעשייה מבקשת לסייע במימוש המחויבות של רכש גומלין של חברה זו בישראל.

  להלן מגוון הטכנולוגיות והמוצרים שחברת CRRC מחפשת, נא סמן את התחום הרלוונטי עבור פעילות חברתך – לחצו כאן  

   

  לפרטים נוספים:

  גיל רגב, התאחדות התעשיינים gilr@industry.org.il

 • סוג עסקה:
  קול קורא
 • מפרסם העסקה:
  CRRC יצרנית קרונות הרכבת מסין
 • מספר סידורי
  100252
 • תאריך פרסום:
  13/03/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  31/10/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

   

  מכרז פומבי להתקשרות בחוזה למתן שירותי אספקה, התקנה ואחזקת מעלית בטרמינל 3 – מבנה קרקעי, בנמל התעופה בן-גוריון, עבור רשות שדות התעופה

  למידע נוסף

 • סוג עסקה:
  מכרז
 • מפרסם העסקה:
  רשות שדות התעופה
 • מספר סידורי
  100257
 • תאריך פרסום:
  10/03/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  13/05/2019
 • מיקום בארץ:
  מרכז
פרטים ליצירת קשר
 • איש קשר:
 • טלפון נייד:
 • דוא”ל:
מסמכים נלווים
פרטי העסקה
 • תאור העסקה:

  למכירה תא איבוק למצבעה אלקטרוסטטית כולל ציקלון ואפטר פילטר. התא כולל 10 אקדחים אוטומטים של SAMES (5 מכל צד, כפי שניתן לראות בתמונה) + אקדח ידני

 • סוג עסקה:
  מוכר
 • מפרסם העסקה:
  שפיר שנרך
 • מספר סידורי
  100222
 • תאריך פרסום:
  17/01/2019
 • מועד אחרון להגשה:
  30/04/2019
 • מיקום בארץ:
  דרום
פרטים ליצירת קשר
מסמכים נלווים