הארכת תוקף ההוראה הקיימת לשיפוי מעסיקים בגין ימי הבידוד

שימו לב:
הוחלט להאריך את תוקף ההוראה הקיימת לשיפוי מעסיקים בגין ימי הבידוד בשלשה חודשים נוספים – כך שיש חובה בתשלום דמי בידוד בהתאם לחוק עד ליום 6.7.21
אנו ממשיכים לפעול מול משרדי הממשלה לשינוי הוראות החוק כך שעובדים אשר בחרו שלא להתחסן לא יהיו זכאים לדמי בידוד.
להגשת בקשה מקוונת לשיפוי בגין ימי בידוד לעובדים