סירוב עובד לשוב לעבודה לאחר חל"ת

נזכירכם כי במסגרת המאמצים להחזרת המשק לשגרה ולהשבת דורשי עבודה לשוק העבודה, גובש מנגנון בשירות התעסוקה, לפיו המעסיקים יתבקשו לדווח לשירות התעסוקה על עובדים אשר מסרבים לחזור לעבודה. במקרה של דיווח כאמור, יפנה שירות התעסוקה אל העובד לצורך בחינה של סיבת הסירוב לחזור לעבודה. ככל שימצא כי הסיבה אינה מוצדקת, תישלל ממנו קצבת האבטלה. 
לדיווח על עובד המסרב לשוב מחל״ת באתר שירות התעסוקה >>