לעדכונכם במסגרת הסגר

לא חלה מגבלה על פעילות התעשייה.כמו כן, לא נדרשים אישורי מעבר לעובדים.

לשרותכם בכל עת.