הארכת תוקף אישורים רגולטורים:

הממשלה אישרה המשך תקנות שעת חירום להארכת תוקף ודחיית מועדים של אישורים רגולטורים. במסגרת התקנות תינתן אורכה של שלשה חודשים נוספים לאישורים הרגולטורים שתוקפם צפוי לפוג עד ה 31.9.20. בין היתר, כל האישורים הקיימים, הרישיונות וההיתרים מטעם הרשויות שניתנו לבעלי עסקים יוארכו באופן אוטומטי.
התקנות יאריכו ב-3 חודשים אישורים רגולטוריים שמועד תום התוקף שלהם חל בין ה- 1.7.2020- ועד ל 30.9.2020 , כך שמועד פקיעתם יהיה לכל המאוחר ה 31.12.20.
בנוסף, תוקפם של האישורים הצפויים לפוג בין התאריכים 1.10-30.11 יוארך ב 10 שבועות נוספים, ולכל המאוחר עד ליום 9.2.21. זאת על פי הקביעה בחוק הארכת תקופות (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)(אישורים רגולטוריים).
התקנות יובעו לאישור סופי בוועדת הקורונה של הכנסת.