תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

לתשומת לבכם, פורסם תיקון לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה), התש"ף, המסדירות מחדש את ההגבלות על פעילות מקומות עבודה בצל התפשטות נגיף הקורונה. תחולת התקנות הינה למעסיקים מעל 10 עובדים בלבד. 
פרטים והסבר בחוזר המצ״ב