דחיית קביעת מנגנון פיצויים מרכזי למגזר הפרטי-סכנה ממשית לכלכלה