נושאי משרה

יו"ר הקרן: הינו אחד מהנהלים הנבחרים אשר נבחר על ידי הנהלת הקרן לכהן כיושב ראש הקרן
יו"ר המכהן היום איציק צאיג.

מנכ"ל הקרן: הינו מנכ"ל המאושר על ידי הנהלת הקרן. מנכ"ל הקרן רובי גינל.

מנהלת אדמיניסטרטיבית: מכהנת גילה סודרי .

הנהלת הקרן: המורכבת מ-11 מנהלים, מתוכם 3 מנהלים שממנה התאחדות התעשיינים, ובלבד שאחד מהם יהיה יו"ר ועדת העבודה או ראש אגף העבודה של ההתאחדות באותה עת,  ו-8  מנהלים נבחרים באסיפה הכללית מתוך החברים בקרן בכפוף לתקנון.