עוד יום דיונים בבריסל בנושאי ש"פ כלכלי בין ארצות ים התיכון והאיחוד הכלכלי

עלו כאן נושאים של כללי מקום הסכמי ACCA משתתפי נציגי ממשלה וארגוני המגזר העיסקי.