הודעות הממונה על התקינה

♦התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור שינוי התקן הרשמי ת"י 1145 (פרסום ג"ת מס' 9)- להתייחסותכם:

להלן פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1145 – סימון מזון ארוז מראש (יולי 1982), לרבות ג"ת מס' 2 (ספטמבר 1989), ג"ת מס' 3 (יולי 1995), ג"ת מס' 4 (יוני 1996), ג"ת מס' 5 (דצמבר 2000), ג"ת מס' 6 (מאי 2002), ג"ת מס' 7 (ספטמבר 2008), ג"ת מס' 8 (פברואר 2013) (יוחלפו) על ידי פרסום גיליון התיקון מס' 9 (ספטמבר 2018);

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה-25.10.18.

ניתן לעיין בטיוטת התקן באתר מכון התקנים:

http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/3

 

התייעצות ציבורית: פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 407- להתייחסותכם:

להלן פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 407 – בירה (מאי 2002);

במקומו  יבוא:

ת"י 407 – בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט (פברואר 2018);

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה- 28.10.18.

ניתן לעיין בהצעת התקן באתר מכון התקנים:

http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/3    

 

התיקון ה-13 לחוק התקנים - הודעות הממונה על התקינה - להתייחסותכם:

קובץ 1

קובץ 2

קובץ 3

קובץ 4

התייעצות ציבורית:  פנייתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 1318:

ת"י 1318 – יין (1988) , לרבות ג"ת מס' 1 (1994) ;  

במקומו  יבואו:

ת"י 1318 חלק 1 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים (2018) ;

ת"י 1318 חלק 2 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה  (2018)

ניתן לעיין בהצעת התקן באתר מכון התקנים: http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html

הערות ניתן להעביר אלינו עד ל- 1.5.18 בשעות הבוקר. בטיוטת התקן ניתן לצפות באתר מכון התקנים תחת לשונית תקנים רשמיים בתהליך אישור משרד הכלכלה והתעשייה.

 

פנייתו של הממונה על התקינה בדבר אישור החלפת התקן הרשמי ת"י 1006:

ת"י 1006 – מרציפן (2001);
במקומו יבוא:
ת"י 1006 – מרציפן (2015);

התייחסויות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה-8.4.18.

ניתן לעיין בהצעת התקן באתר מכון התקנים:

http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html

 

פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות מת"י 1071:

ת"י 1071 – משקאות לא-כוהליים (2002), לרבות גיליונות התיקון ;

התייחסות יש להעביר אלינו עד לתאריך ה-22.2.18.

ניתן לעיין בתקן הקיים באתר מכון התקנים:

http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html

 

 ♦פנייתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי  ת"י 1318 – יין (1988) , לרבות ג"ת מס' 1 (1994) ;  

במקומו  יבואו:

ת"י 1318 חלק 1 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: הגדרות ותהליכים (2018) ;

ת"י 1318 חלק 2 – יין, משקאות המבוססים על יין ומשקאות המבוססים על תוצרת הגפן: דרישות ושיטות בדיקה  (2018) 

קישור לצפייה בטיוטות באתר מכון התקנים- http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html#/standards/3

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה-20.2.18.

 

אכרזות בדבר הסרת רשמיות מתקנים רשמיים- ת"י 54 ות"י 1248:

מצ"ב הפרסום ברשומות בדבר הסרת הרשמיות מהתקנים הבאים:

ת"י 54- בסיסים להכנת משקאות

ת"י 1248- אבקות להכנת משקאות

 

♦ פניתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 262 :

ת"י 262 – מוצרי פסטה (2003);

במקומו יבוא:

ת"י 262 –פסטה (2015);            

להלן קישור לטיוטת התקן כפי שהועברה לממונה על התקינה.

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה-1.10.17.