icon
סיוע למפעלים בהתמודדות עם משבר הקרונה

בימים אלו התאחדות התעשיינים פועלת במרץ עבורכם התעשיינים לסיוע בהתמודדות ההשלכות של משבר הקורונה.
 

הטבות בתחום המימון 

קרן הלוואות בערבות מדינה

הקלות במיסוי חברות

דחיית מועדי הגשת דוחות כספיים

מענקים יחודיים

מענקים הניתנים ע"י רשות המסים

מענקי רשות החדשנות לפיתוח מוצרים ותהליכי יצור חדשניים 

מענקי רשות ההשקעות

הקלות במיסוי מוניציפאליים

ביטוח אשראי

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

שם:

טלפון: