icon
ועדת קשרי תעשייה - תעשייה בצפון

ועדת קשרי תעשייה-תעשייה הוקמה על ידי הנהלת התאחדות התעשיינים בצפון. מורכבת מקבוצה של תעשיינים מתנדבים במטרה לחזק את הנטוורק הבין התעשיינים בצפון, להגדיל תעסוקה בתעשייה בצפון, לאפשר פלטפורמה של הזדמנויות עסקיות בין תעשייני הצפון, לשמש כועדה מייעצת בנושאים מגוונים לתעשיינים שנתקלים בקשיים ולייצר רשת מקצועית- חברתית בין תעשייני הצפון.
כל זאת באמצעות שורה של אירועים לאורך השנה כמו: מפגשי מנכ"לים, סיורי שטח, ביקורים במפעלים ועוד.
יו"ר הוועדה: אריאל מייזליק, סמנכ"ל, גוונים (איבוק אפוקסי) בע"מ

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

שם:

טלפון: