icon
פורום המשכיות עסקית

מדינת ישראל 2018 עומדת בפני אתגרים רבים כגון אירועים ביטחוניים, החלטות פוליטיות משמעותיות (לדוגמה העברת שגרירות ארה''ב לירושלים), איומים חיצוניים, התקפות סייבר, רעידות אדמה ועוד. אתגרים אלו גורמים לחברות גלובליות בעלות הנהלה זרה ויצרנים ויצואנים שאינם מוגדרים מל"ח לבקש מענה מוסדר אשר ימנע פגיעה בכושר היצור, פגיעה בשרשרת אספקה, פגיעה ברציפות היצוא ויוביל בסופו של דבר להעברת קווי ומרכזי הייצור מחוץ לישראל.

התאחדות התעשיינים מובילה בשיתוף משרד הכלכלה ורשות החירום הלאומית (רח"ל), תהליך המשכיות עסקית בשעת חירום עבור חברות רב לאומיות. התהליך נעשה על מנת לספק מענה רשמי ומוסדר מטעם גורמי הממשל במטרה לצמצם פגיעה בחברות ולמנוע מעבר של מרכזי היצור והפיתוח מחוץ לגבולות ישראל.

איגוד ההיי-טק והתאחדות התעשיינים פועלים להגדרה מחודשת של מל"ח (משק לשעת חירום), ויצירת מסמך "יחוס איום", שיתורגם לשפות שונות וייחתם על ידי משרד הביטחון ורח"ל, להצגה בפני ההנהלות הזרות.

התהליך מתמקד במספר מישורים :

  • ניסוח תרחיש יחוס מלחמה לחברות בינלאומיות - ינוסח מסמך תוואי שישמש כבסיס להיערכות של החברות ויספק מענה ראשוני להנהלות. המסמך יגדיר את התרחישים הפוטנציאליים והאיומים על המשק הישראלי וכן ההשפעות על המשק הישראלי בזמן אותם המשברים (תשתיות, תשומות, כוח אדם, חקיקה רלוונטית ועוד).
  • מיפוי צרכים ייעודי לכל חברה - מתן מענה לחיילי מילואים ולאתגרים פרטניים נוספים .
  • הגדרה מחודשת של מל"ח - תהליך ארוך טווח, ליצירת מעמד ייחודי לחברות בינלאומיות על ידי הגדרה מחודשת וקביעת קריטריונים חדשים למל"ח לדוגמה הרחבת ההגדרה של מפעלים הכרחיים למשק, כיסוי ביטוחי, אישורי מעבר, תמיכה במערך היצוא והיבוא, תמיכה במערך היצור ורציפות תפקודית, מתן עדיפות וזירוז תהליכים לקבלת פיצויים.

הגדרה מחודשת זו תאפשר לחברות רב לאומיות יצרניות ויצואניות ליהנות ממגוון רחב של זכויות במצבי חירום ולצמצם משמעותית את הפגיעה בהן וכפועל יוצא מכך פגיעה בכלכלה הישראלית

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

יעל שור ראופמן

שם: יעל שור ראופמן

תפקיד:

מנהלת תחום הייטק, סייבר ואופטרוניקה

טלפון: 03-5198836
054-6421594