icon
ועדת קשרי תעשייה – קהילה בצפון

הועדה פועלת להטמיע מודלים של קשרי תעשייה – קהילה - סביבה והעמקת התובנה על הצורך בקידום אחריות תאגידית בחברות ומפעלי תעשייה בצפון. 

הוועדה מובילה מיזם שנתי "אות התעשייה על מובילות חברתית וסביבתית למפעלי תעשייה בצפון" בו מפעלים בעלי תרומה ייחודית לקהילה ולסביבה, מקבלים הוקרה ציבורית ומהווים השראה למפעלים אחרים בפעילות זו. 

בתחום קידום  והעצמת נשים בתעשייה, שותפה הוועדה במיזם "מובילות לטכניון, למדע ולתעשייה", מיזם המקיים חיבור בין אקדמיה, תעשייה, בתי ספר והחברה. בתחום קידום חינוך טכנולוגי וגיוס עובדים לתעשייה בצפון מעורבת הועדה במספר מיזמים כגון "מקצוע לחיים", "מיזם הכשרה לתעשייה של אסירים בבתי כלא", שילוב בני מיעוטים והכשרתם במפעלים בשיתוף עם גופים שונים. 

הוועדה מקדמת ומסייעת בתפעול אתר "פורטל דרושים לתעשייה בצפון" שמטרתו לייצר פלטפורמה נגישה למפגש בין מעסיקים ומועסקים פוטנציאליים. במקביל פועלת בוועדה תת ועדה בתחום התדמית שמטרתה שיפור תדמית התעשייה בקרב נבחרי ציבור, מקבלי החלטות, בני נוער וסטודנטים בפרט והציבור הרחב בכלל. בין השאר מובילה הוועדה מיזמים כמו "סיפורו של מפעל צפוני", סרט "הצעירים לתעשייה" ועוד. 

הוועדה מקיימת קשר רציף עם עמותות וארגונים מהמגזר השלישי במרחב הצפון. 

 

יו"ר תת ועדת תדמית: אלי מורדוך, בז"נ חיפה 
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אביטל וידר

שם: אביטל וידר

תפקיד:

רכזת שיווק, אירועים וקשרי לקוחות

טלפון: 04-8524202
052-6942462