חוק אפ"י (אגף הפיקוח על יצוא ביטחוני במשרד הביטחון) – קמפיין עדכון תקנות

ייצוא מוצר ביטחוני והנפקת רישיונות שיווק וייצוא על ידי אגף הפיקוח על יצוא בטחוני במשרד הביטחון

על פי החוק, מפעלים המייצאים מוצרים ביטחוניים מחויבים להנפיק שני רישיונות:

  1. רישיון שיווק

חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני מטיל חובה לקבל רישיון שיווק החתום על ידי ראש אגף הפיקוח על ייצוא בטחוני (אפ"י) במשרד הביטחון למטרת עיסוק ביצוא בטחוני של מוצרים מסווגים או מוצרים לא מסווגים מוחרגים או למדינות עבורן אין פטור. על פי החוק, חובת קבלת הרישיון חלה גם במקרים של מגעים מוקדמים, בארץ או בחו"ל, לקידום עסקה (אף אם לא נסתיימו בחתימה על חוזה או בקבלת תמורה), ובכלל זה: הצעת נושא או מוצר, פיתוח, שיווק, תיווך, יעוץ ועוד, כמפורט בחוק ובתקנות. פעילות בנושאי יצוא ביטחוני ללא רישיון הינה עבירה פלילית ועלולים להיגזר בגינה העונשים הקבועים בחוק. יש כ-100 מדיניות ששיווק מוצר ביטחוני בהן פטור מרישיון, בתנאי שמדובר במוצר בלמ"סי שאינו מוחרג.

הבקשה לרישיון שיווק מוגשת על ידי היצואן לאפ"י. תוקף הרישיון עד שלוש שנים ולאחר מכן יש לבקש חידוש רישיון שיווק. הטיפול בבקשה לקבלת רישיון שיווק הינו תהליך מורכב התלוי באופי המוצר, סיווגו הביטחוני, היעד וכד'. לאחר שמסתיימת עבודת המטה לגבי הבקשה, היא מועברת לטיפול הועדות המייעצות הטכנולוגיות אשר תגבשנה המלצותיהן בהתאם למדיניות החוץ והביטחון של ממשלת ישראל והיבטים ביטחוניים.

תהליך האישור למוצרי בלמ"ס ארוך יחסית ומוצרי בלמ"ס רבים מוגדרים כמוחרגים ועליהם לא חל הפטור מרישיון שיווק. בהתאחדות התעשיינים מציינים שעל פי תקנות משרד הביטחון, משך זמן לקבלת מענה מהמשרד נע בין 40 יום עבור רישיון בלמ"סי ועד 120 יום עבור רישיון סודי ביותר. 

ההתאחדות מוסיפה כי התקנות הקיימות של החוק עוברות בימים אלה עדכון שיכלול הקלות משמעותיות.

  1. רישיון ייצוא

רישיון ייצוא נדרש עבור כל פעולת מכירה של מוצר וטכנולוגיה ביטחונית. הרישיון מונפק על ידי משרד הביטחון, בתנאי שניתן לתעשיין רישיון שיווק ביטחוני לעסקה הספציפית ונחתם הסכם עם הלקוח (אלא אם המוצר פטור מרישיון שיווק). הרישיון ניתן לתקופה של עד 3 שנים.

התאחדות התעשיינים טוענת כי התהליך הדו-שלבי אינו נפוץ בעולם – הרוב המכריע של מדינות העולם לא דורשות רישיון שיווק אלא רישיון ייצוא בלבד. היצואן הישראלי מנוע מלקיים כל פעולה שיווקית לפני קבלת רישיון השיווק, ולכן טוענת ההתאחדות כי בזמן שהרגולטורים בודקים את בקשת הרישיון של היצואן, רבים מהלקוחות מתקשרים עם ספק ממדינה אחרת. לפיכך, רגולציה זו מקשה על שיווק המוצרים בחו"ל ופוגעת בתחרותיות של היצואן הישראלי.

לדברי ההתאחדות, התקנות הקיימות עוברות בימים אלה תהליך עדכון בוועדת חוץ וביטחון בכנסת וצפויות הקלות רבות.

פתרונות

בנוגע להנפקת רישיונות שיווק וייצוא למוצרים ביטחוניים ודו-שימושיים על ידי אגף הפיקוח על יצוא בטחוני במשרד הביטחון או משרד הכלכלה, הוצעו הפתרונות הבאים:

  1. ביטול הצורך ברישיון שיווק (במקרה של ייצוא ביטחוני)

במידה ורישיון השיווק לא יבוטל:

  1. צמצום מספר המדינות/מוצרי הבלמ"ס להם נדרש רישיון שיווק
  2. שינוי נקודת הזמן בה נדרש רישיון השיווק להגשת הצעות
  1. קיצור לוחות הזמנים – צמצום לוחות הזמנים למתן מענה לתעשיינים (7-14 ימי עבודה לכל המוצרים), הן מצד משרד הביטחון והן מצד משרד הכלכלה
  2. אימוץ הסדר וסנאר As-Is במלואו – לדברי ההתאחדות, בישראל קיימת החמרה של הקריטריונים של המוצרים המוגדרים בהסדר וסנאר וכן נכללות תחת פיקוח "משפחות" מוצרים נוספות שאינן נכללות בהסדר. לכן מוצע על ידי נציגי ההתאחדות להשוות את כללי הפיקוח על יצואנים ישראלים לתנאים של ספקים בינלאומיים המתמודדים על אותו נתח שוק. 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל איתן מנדל, מנהל חטיבת תעשיות ביטחוניות בטל . 03-5198869 / במייל : eitan@industry.org.il