תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'--)(חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי), התשע"ז–2017

רשות ההגבלים העסקיים פרסמה את תזכיר חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס'--)(חיזוק האכיפה והפחתת הנטל הרגולטורי).

מדובר בתיקון מקיף של חוק ההגבלים הנוגע בסוגיות הליבה כגון מיזוגים, מונופול, הסדרים כובלים, אופן אכיפת החוק וכו.

מצ"ב התזכיר ורצ"ב עיקרי השינויים.

ההתאחדות תגבש נייר עמדה אשר יועבר לרשות.

הערות/התייחסויות ניתן להעביר לעו"ד אייל פרובלר eyalp@industry.org.il 03-5198835

 

עיקרי השינויים:

 • שינוי שם הרשות והחוק- במקום "הגבלים"- "תחרות". רשות התחרות, חוק התחרות ובית הדין לתחרות.
 • הרחבת הגדרת חברה- מבהירים במפורש כי החוק חל גם על חברות זרות בין אם נרשמו או לא בישראל. כך גם לגבי שותפויות שאינן רשומות בישראל. בנוסף, כללי מיזוגים ומונופול יחולו גם על עמותה שהיא צד להם.
 • אישור הסדר כובל- קיצור זמנים מ- 90 יום+60 נוספים  ל- 30 יום+עד 120 יום נוספים (הממונה ינמק בכתב מדוע נדרשת ארכה).
 • ביטול אפשרות הגשת ערר לבית הדין על החלטת  הממונה כי על הסדר כובל מסוים לא יחול פטור סוג.  ניתן יהיה רק לאשר את ההסדר במסלול רגיל מול בית הדין או לבקש מהממונה פטור מהסדר בהליך רגיל.
 • ביטול חובת צדדים להסדר כובל להודיע לממונה על כל שינוי לא מהותי בהסדר.
 • מיזוגים
  • הקלה משמעותית בחובת אישור מיזוגים- העלאת סף מחזור מכירות משותף של הצדדים מ 150 מיליון ₪ ל-360 מיליון ₪.  
  • עדכון זמני אישור מיזוגים- מ-30 יום+(עם סמכות בית הדין להאריך כהבנתו)  ל- 30 יום+סמכות הממונה להאריך בעד 120 יום נוספים (תנמק בכתב) .
 • מונופולין – שינוי הגדרת מונופול. היום מוגדר רק נתח שוק מעל 50%. בהצעה יתווסף גם מי שמחזיק בכוח שוק משמעותי ולאורך זמן. חובת ההוכחה תהיה על הממונה- תכריז ברשומות.
 • הבהרה כי לממונה וצוותו סמכות לחקור בעבירת שיבוש עשיית משפט גם אם השיבוש נעשה לפני שנפתחה חקירה.
 • עונשין מאסר- היום כלל העברות המפורטות עומדות על 3 שנים + אם נקבעו נסיבות מחמירות- 5 שנים. התיקון: הסדר כובל יעלה מ- 3 ל-5 שנים. יתר העבירות יישארו 3 שנים ללא אפשרות קביעת "נסיבות מחמירות".
 • עיצום כספי-  היום ניתן להטיל על תאגיד שמחזורו מעל 10 מיליון ₪ עיצום בגובה 8% עד גג של 24,490,070 ₪. בהצעה למעשה מסירים את תקרת הסכום ומותירים גובה 8% יהיה הסכום שיהיה.
 • המועד הקובע לחישוב זמני ערר על החלטות הרשות (בקשת פטור הסדר כובל, בקשת אישור מיזוג והוראות למונופול) יהיה ממועד הפרסום באתר האינטרנט של הרשות במקום מיום פרסום בעיתונים יומיים.