הודעות הממונה על התקינה

הודעות הממונה על התקינה

אכרזות בדבר הסרת רשמיות מתקנים רשמיים- ת"י 54 ות"י 1248:

מצ"ב הפרסום ברשומות בדבר הסרת הרשמיות מהתקנים הבאים:

ת"י 54- בסיסים להכנת משקאות

ת"י 1248- אבקות להכנת משקאות

 

♦ פניתו של הממונה על התקינה בדבר החלפת התקן הרשמי ת"י 262 :

ת"י 262 – מוצרי פסטה (2003);

במקומו יבוא:

ת"י 262 –פסטה (2015);            

להלן קישור לטיוטת התקן כפי שהועברה לממונה על התקינה.

התייחסות ניתן להעביר אלינו עד לתאריך ה-1.10.17.