הצעת גיליון התיקון מספר 10 לת"י 1145: סימון מזון ארוז מראש, לעיון ולהערות הציבור


הצעת גיליון התיקון מספר 10 לתי 1145 סימון מזון ארוז מראש, לעיון ולהערות הציבור- טיוטה.
התייחסות ניתן להעביר אלינו עד ל-27.5.18אך ורק על גבי טופס ההערות.