פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות מת"י 1071


פנייתו של הממונה על התקינה בדבר הסרת רשמיות מת"י 1071:

ת"י 1071 – משקאות לא-כוהליים (2002), לרבות גיליונות התיקון ;

התייחסות יש להעביר אלינו עד לתאריך ה-22.2.18.

ניתן לעיין בתקן הקיים באתר מכון התקנים:

http://ibr.sii.org.il/IBRSystemWEBClient/index.html