מיישמים את המלצות ועדת טרכטנברג

26/03/2012

יישום המלצות ועדת טרכטנברג בנושא תקינה ע"י ממשלת ישראל

 

אחד הפרקים בדו"ח וועדת טרכטנברג עוסק במכון התקנים הישראלי ובדרכים להקל על הליך יבוא סחורות ארצה כאמצעי להגברת התחרות והורדת המחירים בישראל.

 

בישיבת הממשלה מיום 29 לינואר 2012  החליטה הממשלה ליישם את המלצות הוועדה  המתייחסות למכון התקנים. נוסח ההחלטה שונה פעמים רבות בעקבות דיונים בהם השתתפו גם ראשי התאחדות התעשיינים.

 

את החלטות הממשלה שהתקבלו ניתן למיין ל-3 תחומים עיקריים:  1.יישור קו עם התקינה הבינ"ל 2. הרחבת סמכויות הממונה על התקינה  3. הקלה על הליכי היבוא בתקינה.

 

יישום ההחלטות יצריך תיקוני חקיקה קיימת כגון תיקון לחוק התקנים וכן כתיבת נהלים והנחיות פנימיים במשרד הממונה על התקינה.

 

להלן עיקרי ההחלטות:

 

 

תקינה בינ"ל- 

 

 • עד יום 31 בדצמבר 2012 יהיו כל התקנים הרשמיים בישראל תקנים בין לאומיים.

 

 • אם תקן בינלאומי שהוכרז בישראל כתקן רשמי ישתנה, מכון התקנים יביא את השינוי בתקן הבינלאומי לאישורו של שר התמ"ת לצורך אימוצו בתקינה הישראלית בתוך שלושה חודשים מיום כניסתו לתוקף.

 

·         תוקם ועדת חריגים בראשות הממונה על התקינה ושיהיו חברים בה נציג מכון התקנים, נציג ארגוני הצרכנים, משקיף מטעם היבואנים ומשקיף מטעם התעשיינים.

 

·         ועדת החריגים תבחן, לבקשת מכון התקנים או לבקשת שר התמ"ת את השינוי בתקן הבינלאומי ותמליץ למכון התקנים, לאחר קבלת המלצות גורמים מקצועיים, אם יש לאמץ את השינוי בתקן הבין לאומי לשוק הישראלי באופן מלא, חלקי או לדחותו.

 

הרחבת סמכויות הממונה על התקינה

 

 • סמכותו של הממונה על התקינה לפרסם הודעות לציבור בדבר מסוכנות שימוש במצרך שאינו מתאים להוראות תקן רשמי ולחייב את העוסק בו  לפרסם הודעה כאמור.
 • סמכותו של הממונה על התקינה להורות לעוסק על הורדה מן המדפים של מצרכים שאינם עומדים בהוראות תקן רשמי, או שקיים חשש לאי עמידה בהוראות תקן רשמי או בהוראות שקבע הממונה על התקינה ליבוא הטובין. בכלל זה לקבוע את סמכותו של הממונה על התקינה לחייב עוסק לבצע את ה-RECALL על חשבונו ובאופן שאישר הממונה על התקינה.

 • סמכותו של הממונה על התקינה לפרסם ברבים ממצאי בדיקות שערך במוצרים על פי הסמכויות הנתונות לו בחוק התקנים, להזהיר את הציבור בדבר החשש לשלומו ובטיחותו משימוש במוצרים ולהסמיך את הממונה להשית על עוסק, ולאחר שמיעת טענותיו, את עלות הפרסום, כולה או חלקה.
 • לקבוע את חובותיהם של העוסקים המעורבים בייבוא מוצרים שחל עליהם תקן רשמי ושיבואם לארץ אינו טוען בדיקה מוקדמת בארץ בעת היבוא, אלא במתן תצהיר על עמידה בדרישות התקן, לספק לממונה, על פי דרישתו, אם נוכח, כי קיים טעם לדרישת מידע נוסף,  את המידע עליו מתבסס התצהיר ואת הנתונים אודות מקור המוצר ולמי המוצר נמכר.
 • לקבוע את סמכותו של הממונה על התקינה להורות לעוסק לשמור מסמכים הקשורים בהליך ייבואו או ייצורו או שיווקו של מוצר, ולשמור את המסמכים לתקופה שיורה.

  יבוא

 • ככלל לא תחול חובה על יבואן להמציא אישור תקן רשמי כמשמעותו בתוספת השנייה לצו ייבוא חופשי או אישור מכון התקנים על התאמת הטובין למפרט טכני של תקן רשמי ישראלי, כתנאי לייבוא הטובין לשוק המקומי. תחת זאת ייקבע, כי יבואן המבקש לייבא מוצר לישראל יידרש להגיש תצהיר לממונה על התקינה, בנוסח שעליו יורה הממונה, על התאמת הטובין המיובא לדרישות התקן הרשמי הישראלי, וכן יעמוד בתנאים נוספים לצורך שיווק המוצר בישראל ,עליהם יורה הממונה, ככל שיורה.

סייג- ההסדר הנ"ל לא יחול אם השתכנע הממונה לגבי מצרך מסוים מטעמים של שמירה על בריאות הציבור, בטיחות הציבור והגנה על איכות הסביבה, וכי אז תחויב בדיקה של המצרך המסוים טרם שיווקו בישראל.

 • הממונה יהא רשאי לפי שיקול דעתו המקצועי לקבוע כאמור דרישות בדיקה נוספות או אחרות ליבואנים מפרי אמון.
 • הממונה יהיה רשאי לקבוע כי  אם חל תקן חדש על מצרך הוא יידרש לבדיקת עמידה בדרישות של התאמת מצרך לתקן לתקופה של עד שנה או עד קביעת סיווגו על ידי הממונה בהוראותיו, לפי המוקדם מבין שניהם.
 • טובין, שנכון למועד החלטת הממשלה, ממוינים בקבוצת יבוא 1 יחויבו, בטרם שחרורם, בקבלת אישור בדבר עמידה בדרישות התקן הרשמי, בהתאם לקבוע בהוראות הממונה, אלא אם כן הממונה על התקינה קבע אחרת. כמו כן, הסדר זה יחול על בדיקות דגם בלבד של טובין ממוינים בקבוצה 2ב' לפי הוראות הממונה נכון למועד קבלת החלטה זו,  אלא אם כן קבע הממונה על התקינה אחרת.
 • מפקחים מטעם הממונה על התקינה יבצעו בדיקות מדגמיות ומזדמנות במשלוחים, בנקודת הכניסה לישראל ובשלב השיווק, לצורך בדיקת התאמת הטובין שבמשלוח לעמידה בתנאי השחרור שקבע הממונה על התקינה לטובין. המפקחים יפעלו בהתאם לתכנית שתאושר על ידי הממונה על התקינה. תכנית כאמור, תיקבע תוך שימת דגש על צמצום העיכובים והעלויות הכרוכים בתהליך הייבוא.
 • להטיל על המנהל הכללי של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה לקדם כריתת הסכמי הכרה בינלאומיים עם מדינות אחרות בדבר הכרה בתעודות התאמת טובין לתקנים מחייבים או לדרישות טכניות אחרות.

לפרטים נוספים, ניתן לפנות אל עו"ד אייל פרובלר, מנהל תחום התקינה, טל. 03-5198835

הדפסשלח לחבר
לכתבות נוספות
הסרת חובת תו התקן, 1/08/2017
יישום חוק ההסדרים- הקמה מחדש של ועדות התקינה במכון התקנים, 2/07/2017
העברת קבוצות יבוא, 10/01/2016
סדנה במכון התקנים- אימוץ תקינה אמריקנית - אלקטרוניקה, צעצועים וחשמל, 16/08/2015
תוכנית חדשה: סיוע המדינה במימון השתתפות התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית , 4/06/2015
יישום נוהל 006, 25/01/2015
נוהל 006 החדש- הדרכות במכון התקנים, 17/11/2014
הכינוס הבינלאומי ה-20 של האיגוד הישראלי לאיכות שיתקיים השנה בחודש נובמבר, 21/10/2014
התנגדות לכוונת הממונה על התקינה להקל ביבוא כבלים במתח גבוה+אביזרי הפעלה לנורות, 20/07/2014
נוהל חדש לקביעת משטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן, 16/06/2014
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מקדמים כחול לבן "מטה מיוצר בישראל"
ריכוז תלונות של יצרנים לגבי אפלייתם
לרעה,מול מוצרי ייבוא.טיפול בתלונות
מפעל הנתקל בהעדפת רכש מתוצרת חוץ
שלא על בסיס מחיר ואיכות.
ניהול פעולות הסברה לטובת
המפעל או המוצר.ועוד...
לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share