מכון התקנים פועל למיגור תופעות ניגודי העניינים וזליגות המידע החסוי בוועדות מערכת תו תקן: נוהל חדש למניעת ניגוד עניינים במערכת תו תקן.

29/03/2011

 

לאחרונה החליטה מנהלת תו התקן שבמכון התקנים לכתוב נוהל חדש בנושא מניעת ניגודי עניינים בוועדות השונות במערכת תו התקן. התאחדות התעשיינים הקימה צוות מיוחד שגיבש מסמך הערות לטיוטת הנוהל שהוגשה וכן ישב בועדת המשנה שמינתה מנהלת תו תקן לגיבוש הנוסח הסופי. הצוות כלל את יהודה היימן, אליהו הדר ואייל פרובלר.

מערכת תו התקן הינה מערכת ציבורית שהוקמה מתוקף תקנות תו-תקן, מופעלת ע"י אגף איכות והסמכה ואחראית להסדיר תחום מתן/ביטול ההיתרים לסימון בתו תקן.  המערכת מורכבת ממוסדות ציבור היררכיים: ועדות מקצועיות, ועדת היתרים, מנהלת תו-תקן ומעבדות מכון התקנים.  

ועדה מקצועית קובעת אם תקן ראוי למתן תו תקן ובודקת מבחינה מקצועית את דוחות המעבדה, במטרה להמליץ בפני ועדת ההיתרים על מתן היתר. הוועדה מורכבת מ-7 חברים.

ועדת היתרים מחליטה על מתן היתר ועל ביטולו.  קובעת את הסדרים, המהות והמידה של פיקוח המכון על טיבו וייצורו של המצרך (הנת"מ).

המנהלה מתמנה ע"י מועצת המכון.  אחראית לקביעת מדיניות ולכל ענייני תו התקן.  קובעת את הרכב ועדת ההיתרים והועדות מקצועיות. דנה בערעורים על החלטות ועדת ההיתרים.

מאחר ובוועדות השונות שבמערכת תו התקן נידונים נושאים רגישים וחסויים, קם הצורך בכתיבת נוהל שיקבע כללים לאיתור מראש ומניעה של מצבי ניגוד עניינים. הנוהל דן בפעילותם של חברי הוועדות השונות במסגרת מערכת תו התקן. בנוסף, נקבעו כללים לשמירה על חיסיון מידע של לקוחות המכון שעניינים נדון בוועדות.

נציגי התאחדות התעשיינים הבהירו כי ההתאחדות שותפה לצורך במניעת שיקולים זרים בהחלטות חברי הוועדה. פסול המצב בו חבר וועדה יצביע באופן המבטא שיקול עסקי/תחרותי ולא מקצועי ועל הנוהל למנוע תופעה זו. ואולם, הודגש כי יש לתת הדעת לארגונים היציגים הלוקחים חלק בוועדות ולייחד סעיף ספציפי לנציגים אלה. נציג של ארגון יציג אינו בעל חברה עסקית פרטית ולכן יש לאפשר לו לשבת בישיבות ולעדכן את חבריו שנושאיהם נידונים בוועדה- בהתאם לנסיבות כל עניין ועניין. לפיכך יוחד סעיף לפיו חבר ועדה שהינו עובד שכיר בארגון יציג ואיננו בעל עניין בחברה, לא ייחשב כמי שנמצא בניגוד עניינים רק משום העובדה שהוא חבר בארגון יציג.

הנוהל מגדיר ניגוד עניינים כאחד מהמצבים הבאים: (א) עניין שעליו מופקד חבר ועדה, העלול להתנגש עם עניין אחר של חבר הוועדה או עם תפקיד אחר שהוא ממלא מחוץ למכון. (ב) מצב העלול לגרום למשוא פנים בעת קבלת החלטה על-ידי חבר ועדה או למנוע ממנו לבצע את תפקידו בצורה הולמת והוגנת. (ג) כל מקרה שבו יש לחבר ועדה עניין אישי בנושא שהוועדה דנה בו.

 

דוגמאות למצבים שיחשבו כניגודי עניינים: *לחבר ועדה או לקרוב שלו יש קשרים עסקיים, אישיים או משפחתיים עם לקוח שעניינו נדון בוועדה בה הוא מכהן כחבר. *לחבר ועדה יש עניין אישי בלקוח של המכון שעניינו נדון בוועדה בה הוא מכהן כחבר. *חבר ועדה נושא משרה בחברה או יועץ של חברה שעניינה נדון בוועדה, בין בשכר ובין שלא בשכר. *בוועדה נדון עניינו של לקוח המתחרה בחברה שלחבר ועדה יש בה עניין אישי.

 

האחריות להימנע מלהימצא במצב של ניגוד עניינים מוטלת על חבר הוועדה. כך לדוגמא על חבר ועדה להימנע מלקחת חלק בדיון בנושא שלגביו קיים חשש שיביא את החבר למצב של  ניגוד עניינים. כמו כן, חבר ועדה לא יעשה שימוש כלשהו במידע שנמסר לו לצורך עבודתו בוועדה, אלא לצורך מילוי תפקידו כחבר ועדה ולא יביא מידע כאמור לידיעת אדם אחר, זולת למי שמורשה לקבל מידע זה בתוקף תפקידו במכון.

בתחילת עבודתו יידרש כל חבר וועדה להצהיר ולהתחייב, בכתב, בנוסח הקבוע בנספח א' לנוהל, כי קרא את הנוהל, הבין את מטרותיו והוראותיו, והוא מתחייב לפעול על- פי הוראות הנוהל. 

 לפרטים נוספים, ניתן לפנות אל:

 

 אייל פרובלר, עו"ד

מנהל תחום התקינה

התאחדות התעשיינים בישראל

טל: 03-5198835

פקס:03-5103152

eyalp@industry.org.il

 

הדפסשלח לחבר
לכתבות נוספות
יישום חוק ההסדרים- הקמה מחדש של ועדות התקינה במכון התקנים, 2/07/2017
העברת קבוצות יבוא, 10/01/2016
סדנה במכון התקנים- אימוץ תקינה אמריקנית - אלקטרוניקה, צעצועים וחשמל, 16/08/2015
תוכנית חדשה: סיוע המדינה במימון השתתפות התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית , 4/06/2015
יישום נוהל 006, 25/01/2015
נוהל 006 החדש- הדרכות במכון התקנים, 17/11/2014
הכינוס הבינלאומי ה-20 של האיגוד הישראלי לאיכות שיתקיים השנה בחודש נובמבר, 21/10/2014
התנגדות לכוונת הממונה על התקינה להקל ביבוא כבלים במתח גבוה+אביזרי הפעלה לנורות, 20/07/2014
נוהל חדש לקביעת משטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן, 16/06/2014
לראשונה בישראל: שיתוף פעולה של מכון התקנים והתאחדות התעשיינים להקמת מעבדת בדיקה לעמידות בחום - חניכת מעבדת בדיקה לעמידות לחום, 12/06/2014
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים עסקים באינטרנט
הפניות והזדמנויות עסקיות באינטרנט
הסכם עם מאגר העסקים הארצי
IB2B   
מאגר העסקים הארצי המציע
הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.

במאגר יותר מ- 32,000 חברות
ועסקים המקיימים בו פעילות ערה.ועוד..

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share