ההסדרים החדשים בקבלת היתר לסימון בתו התקן - חשוב לדעת

21/02/2011

שינויים בכללים להפעלת מערכת תו התקן

 

אחד היעדים שקבע מכון התקנים לשנת 2011 הוא ביצוע רוויזיות מקיפות בנוהלי המכון הרבים שלאורם פועלת ומתנהלת מערכת תו התקן.

צוות תקינה מצומצם בהתאחדות התעשיינים הכולל את יהודה היימן, מנהל איגוד תעשיות המתכת, החשמל והתשתית, אלי הדר, מנכ"ל המכון לשעבר ויועץ ההתאחדות לענייני תקינה ועו"ד אייל פרובלר מנהל תחום התקינה בהתאחדות התעשיינים, מקדיש שעות רבות בגיבוש הערותיו לנהלים החדשים ויושב עם צוות העבודה המקביל במכון התקנים בגיבוש נוסחים מוסכמים של הנהלים השונים.

אחד הנהלים שעבר רוויזיה מקיפה ואושר לאחרונה במועצת תו התקן הוא נוהל 007- נוהל כללי ורוחבי המסדיר את הכללים להפעלת מערכת תו התקן בכללותה.

רקע- מערכת תו-התקן-

תו-תקן, המסומן על המוצר, מהווה אישור מטעם היצרן לכך, שאותו מוצר מתאים לדרישות התקנים הישראליים, החלים עליו. היצרן רשאי לסמן את המוצר בתו-התקן רק אם קיבל לכך היתר ממכון התקנים. ההיתר ניתן לאחר שהמכון השתכנע, שהמוצר מתאים לדרישות התקנים  וכי קיימים בידי היצרן אמצעי ייצור מתאימים, מתקני בחינה ושיטות בקרה נאותים ומערכת ארגונית הולמת, המאפשרים לו להבטיח את שמירת איכות המוצר בעקביות ולאורך זמן. המכון מצידו מקיים בקרה שוטפת על מערכת האיכות של היצרן ומבצע בדיקות של המוצר, בתדירות מתאימה, על מנת לוודא, שנשמרת התאמתו לתקן. כללי הפיקוח השוטף, אותו מבצע המכון לאחר מתן ההיתר,  נקבעים בנוהל נפרד, נוהל 006, אשר דיונים בעניינו יחלו בשבועות הקרובים.

 

מערכת תו התקן פועלת בשרות הצרכן והיצרן  מאז 1954. זוהי מערכת נפרדת מאגף התקינה שבמכון והאחראית להתעדת והסמכת מוצרים בתו תקן. בעוד שהצרכן זוכה  ביכולת הבחנה בין מוצרים תקניים לבין מוצרים אחרים, רוכש היצרן כלי שיווקי חשוב ולעיתים חיוני ונדרש וזאת בקבלת אישור מגורם בלתי תלוי לכך שהמוצר אותו הוא מיצר מתאים לדרישות התקן תוך ציון עובדה זו על גבי המוצר.

בתקופה שבה רבים המוצרים המתוחכמים, המוצעים לצרכן, אשר אינו מסוגל לשפוט את טיבם ואת בטיחותם, יש ליכולת הבחנה בין מוצר תקני ללא תקני חשיבות גדולה ביותר לשמירת האינטרסים של הצרכן וזכויותיו. היצרן מצידו נדרש לעיתים לסמן מוצריו בתו תקן ע"י לקוחותיו (מכרזים, משרדי ממשלה וכו') ובמקרים מסוימים אף מחייבים זאת צווים ממשלתיים.

 

מערכת תו-התקן מופעלת על-ידי מכון התקנים הישראלי, אולם נמצאת בפקוח ציבורי באמצעות מנהלת תו-תקן, ועדת ההיתרים ושורה של ועדות מקצועיות. גופים אלה מוסמכים לקבל את ההחלטות התפעוליות השונות, הקשורות בהפעלת המערכת כגון זכאות למתן היתר, ביטולו, ערעור על החלטות הוועדות וכו'.

 

 נוהל 007

זהו  נוהל כללי המפרט את סדרי הענקת ההיתרים ליצרנים לסמן מוצריהם ומתייחס למספר נושאים אחרים, הקשורים להפעלת מערכת תו-תקן. על בסיס המדיניות המפורטת בו יתפרסמו נוהלי עבודה מפורטים כדוגמת נוהל 006 של שלב הפיקוח השוטף על בעלי ההיתר.

 

מטרת הנוהל היא לספק מידע, למי שמעוניינים בקבלת היתר לסמן מוצרים בתו-תקן/בטיחות, על התהליכים, הנהלים והכללים הכרוכים בכך. כמו כן מטרתו להנחות את חברי ועדת ההיתרים  והוועדות המקצועיות, את עובדי מנהלת תפעול תו תקן, ואת עובדי המכון האחרים הקשורים בפעולות מערכת תו תקן, בעבודתם.

 

הנוהל מתאר בהרחבה את שלבי התהליך אותם נדרש יצרן לעבור על מנת לקבלת תו-תקן: שלב הגשת הבקשה, שלב הברורים המקדימים בו מוודא המכון שהיצרן זכאי לקבלת תו התקן, פעולות הוועדות הציבוריות השונות המאשרות מתן ההיתר (מקצועית, היתרים) והסכם הפיקוח הנחתם בין המכון לבעל ההיתר.

בנוסף עוסק הנוהל במצב בו בעל ההיתר אינו היצרן בפועל, פעולות המכון בעת גילוי פגמים, הליך ביטול היתרים וכן הליך ערעור על החלטות הוועדות.

 

השינויים העיקריים בנוהל החדש:

מניעת שיקול דעת מוטעה של מנהלת תפעול תו תקן- בנוהל הקודם הייתה סמכות למנהלת תפעול תו תקן להחליט אם לאפשר ליצרן לתקן ליקוי שנתגלה בשלב בירורים מוקדמים טרם מתן היתר לסימון בתו תקן. על פי הנוהל החדש, נתגלו ליקויים במוצר,רשאי היצרן לפנות ולהזמין בדיקה חוזרת, כדי לוודא כי סילק את גורם הליקוי-אין צורך באישור המנהלת.

 

הוספה של אחריות היצרן על הפיקוח של קבלן המשנה-כאשר חלקים מהותיים של המוצר מיוצרים אצל קבלני המשנה, רשאי המכון לערוך מבדקים או בחינות תהליך גם אצל קבלני המשנה. על פי הנוהל החדש באחריות היצרן להסדיר את הסכמת קבלני המשנה לשתף פעולה עם המכון בעריכת המבדקים, שהמכון יחליט לבצע אצל קבלני המשנה.

 

שינויים מבניים- ישנם סעיפים שאינם שייכים מבחינת תוכנם לנוהל 007. בהזדמנות זו הוחלט להוציא סעיפים אלה מנוהל 007 ולצרפם לנהלים המתאימים. לדוגמא, חובות היצרן וחובות המכון הוצאו וייכתבו בהסכם שייחתם בין הצדדים.

הארכת תוקף ההיתר- ההתאחדות התעקשה כי תוקפו של ההיתר יהיה עד ל31- בדצמבר של השנה, שבה נחתם ההסכם, אולם אם נחתם ההסכם אחרי 30 ביוני, יינתן ההיתר עד 31 בדצמבר של השנה הבאה.

 

פיקוח על מוצר עונתי- כאשר המוצר מיוצר בעונה/תקופה מסוימת של השנה, ירוכזו פעולות הפיקוח בעונה/תקופה זו. במידה והפסקת הייצור עולה על 3- חודשים, תיערך בחינת תהליך מיוחדת סמוך לחידושו של הייצור, כדי לאמת שהכשירות נשמרת.

 

מעבדות שאינן מעבדות המכון יתאפשר במקרים מסויימים לבצע את הבדיקות במעבדת היצרן.

 

פעולות בעת גילוי ליקויים ואי התאמות ראשית עודכנו הגדרות פגם קל, חמור וקריטי. הרי לסוג הפגם יש השלכה ישירה על פעולות המכון.

בנוסף, פושטו תהליכי קבלת החלטות כאשר מתגלים ליקויים בבדיקות מוצר ואי התאמות במבדקי האיכות. נקבע מנגנון להודעה ליצרן עם דרישה לפעולה מתקנת) לפי חומרת הפגם/אי התאמה) וסדר פעולות שיש לבצע. כמו כן, נקבעה דרישה לעימות היצרן עם הממצאים קודם הדיון בוועדה המקצועית ובדיקת האפשרות ל-Recall.

 

 

למידע נוסף בנושא מערכת תו התקן והדרכים לקבלת התו ניתן לפנות למנהל תחום התקינה בהתאחדות התעשיינים, עו"ד אייל פרובלר. טל- 03-5198835 eyalp@industry.org.il

 

הדפסשלח לחבר
לכתבות נוספות
יישום חוק ההסדרים- הקמה מחדש של ועדות התקינה במכון התקנים, 2/07/2017
העברת קבוצות יבוא, 10/01/2016
סדנה במכון התקנים- אימוץ תקינה אמריקנית - אלקטרוניקה, צעצועים וחשמל, 16/08/2015
תוכנית חדשה: סיוע המדינה במימון השתתפות התעשייה הישראלית בתקינה הבין-לאומית , 4/06/2015
יישום נוהל 006, 25/01/2015
נוהל 006 החדש- הדרכות במכון התקנים, 17/11/2014
הכינוס הבינלאומי ה-20 של האיגוד הישראלי לאיכות שיתקיים השנה בחודש נובמבר, 21/10/2014
התנגדות לכוונת הממונה על התקינה להקל ביבוא כבלים במתח גבוה+אביזרי הפעלה לנורות, 20/07/2014
נוהל חדש לקביעת משטר הפיקוח על בעלי היתר תו תקן, 16/06/2014
לראשונה בישראל: שיתוף פעולה של מכון התקנים והתאחדות התעשיינים להקמת מעבדת בדיקה לעמידות בחום - חניכת מעבדת בדיקה לעמידות לחום, 12/06/2014
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים עסקים באינטרנט
הפניות והזדמנויות עסקיות באינטרנט
הסכם עם מאגר העסקים הארצי
IB2B   
מאגר העסקים הארצי המציע
הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל.

במאגר יותר מ- 32,000 חברות
ועסקים המקיימים בו פעילות ערה.ועוד..

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share