הזדמנות עסקית מס 27638

24/01/2013

הזדמנות עסקית מס 27638

אשר עוסקת בנושא: אילת-ביצוע גשר להולכי רגל בלגונה המערבית מדרום למגרש 29 חוף צפוני.

 

תאריך תפוגת ההזדמנות: 06-03-2013

תוכן ההזדמנות

אילת-ביצוע גשר להולכי רגל בלגונה המערבית מדרום למגרש 29 חוף צפוני.

 

 

המפרסם : החברה הממשלתית לתיירות  

מספר מכרז  :18/13  

ענפים  :בניה, תשתית, גשרים, מתכות

להגשה עד  : 6/3/2013 12:00

החברה הממשלתית לתיירות מזמינה בזאת הצעות לביצוע גשר להולכי רגל בלגונה המערבית מדרום למגרש 29 חוף צפוני באילת. רשאי להגיש הצעה רק מי שרכש את מסמכי המכרז ועומד בשאר תנאיו לרבות הסיווגים האמורים בו, כאמור להלן. בין תנאי הסף: קבלנים הרשומים בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 בענף 320, ובהיקפים כספיים מתאימים לגבי גובה הצעתם ולפרטיה. קבלנים שבצעו בחמש השנים האחרונות, עבודה אחת לפחות בעלת אופי הדומה לעבודות נשוא מכרז זה, כקבלן ראשי ובהיקף כספי זהה או גבוה מהצעתם במכרז זה. קבלנים אשר הם ו/או נציג מוסמך מטעמם נטלו חלק בסיור הקבלנים שייערך ביום 29/1/13 בשעה 11:00 באתר העבודה. יתר תנאי המכרז מפורטים במסמכי המכרז, אותם ניתן לרכוש במשרדי החברה הממשלתית לתיירות, בנין המגדל - קומה 4, גן טכנולוגי מלחה, ירושלים, טל: 02-6363436, ובמשרדי החברה לפיתוח חוף אילת, בית הגשר (ליד המרינה), קומה ב', החוף הצפוני, אילת, טל: 08-6330011 החל מיום 7/1/2013 ועד ליום 17/1/2013 (כולל) בין השעות 9:00-15:00, תמורת סכום של 2,500 ש"ח (שלא יוחזר בכל מקרה) ובאמצעות המחאה לפקודת החברה הממשלתית לתיירות. מובהר, כי לא ניתן יהיה לרכוש את מסמכי המכרז לאחר מועד זה. נוסח הפרסום וכתב הכמויות מתפרסמים גם באתרי המרשתת של החברה הממשלתית לתיירות פרטים  (WWW. IGTC.CO.IL) - ושל חברת בנארית (WWW. BENARIT.COM).

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך
התאחדות לשירות העסק שלך
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share