הזדמנות עסקית מס 30464

21/02/2011

עוסקת בנושא: החלפת קו סילוק שפכים (לחץ) ממתקן קדם טיפול לשפכים.

 

תאריך תפוגת ההזדמנות: 10-03-2011

תוכן ההזדמנות

המפרסם: החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ

להגשה עד: 10/3/2011 16:00, את ההצעות כנדרש במכרז, יש להגיש במסירה אישית בלבד, לתיבת המכרזים במשרדי החברה. תיבת ההצעות תיפתח ביום 10/3/11 בשעה 16:15 בנוכחות המציעים שיבחרו להיות נוכחים.

ערבות להצעה: להצעות יש לצרף ערבות בנקאית בסכום של 500,000 ש"ח (חמש מאות אלף ש"ח) כנדרש במכרז.

פרטי המכרז: החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ (להלן-"המזמין") מיסודה של המועצה האזורית חוף הכרמל מכריזה בזאת על בקשה לקבלת הצעות מקבלנים לביצוע עבודות החלפת קו סילוק שפכים (לחץ) ממתקן קדם טיפול לשפכים בדלית אל כרמל עד מט"ש ניר עציון, במסגרת המנהל לפיתוח תשתיות ביוב ובהתאם לנוהליו. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 5,000 ש"ח (חמשת אלפים ש"ח) אשר לא יוחזרו, במשרדי החברה, בשעות העבודה הרגילות ובתיאום טלפוני מראש: 04-8136301. רשאים להשתתף במכרז קבלנים בעלי ניסיון, העונים על הכישורים כמפורט במכרז והרשומים בפנקס הקבלנים, לענפים הראשיים במקצועות ביוב - ניקוז ומים (סימול 400) בסיווג כספי ב-4 לפחות, וכן קבלנים שביצעו במהלך שלוש השנים האחרונות לפחות שני פרויקטים נפרדים של עבודות הנחה תת קרקעית של קווי ביוב גרביטציוניים ו/או קווי סניקה מפוליאתילן בקוטר נומינלי של 300 מ"מ לפחות, באורך כולל של לפחות 1,000 מטר לכל פרויקט, בהיקף כספי של לפחות 2 מליון ש"ח, לא כולל מע"מ, לעבודות אלה בלבד, לכל פרויקט. על המציע לצרף להצעתו מסמכים המעידים על כך. סיור הקבלנים יתקיים ביום חמישי בתאריך 24/2/2011. היציאה ממשרדי החברה לטיפול במי חוף הכרמל - מוא"ז חוף כרמל, בשעה 14:00, השתתפות הקבלנים בסיור הינה תנאי סף להגשת הצעות למכרז. קבלן אשר לא ישתתף בסיור לא יוכל לגשת למכרז !! ניתן לעיין במסמכי המכרז טרם הרכישה בתיאום טלפוני. המזמין שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי, להאריך את המועד האחרון להגשת ההצעות לתקופה נוספת, בהודעה שתישלח לכל רוכשי מסמכי הבקשה. חוזה עם הקבלן הזוכה ייחתם אך ורק לאחר קבלת אישור המילת"ב והעמדת מסגרת תקציבית.

 

איש קשר החברה לטיפול במי חוף הכרמל בע"מ

04-8136301

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך
התאחדות לשירות העסק שלך
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share