הזדמנות עסקית מס 23397

הזדמנות עסקית מס 23397

אשר עוסקת בנושא: אספקה והתקנת 10 מעליות נוסעים חשמליות במרפאות או בבתי חולים.

 

תאריך תפוגת ההזדמנות: 06-09-2009

 

תוכן ההזדמנות

 

המפרסם: שירותי בריאות כללית

להגשה עד: 6/9/2009 14:00, את ההצעה יש להכניס לתיבת המכרזים עליה צוין מספר מכרז זה, הנמצאת במרכז כללית ברחוב ארלוזורוב 115, תל-אביב קומה 3 ליד חדר מס' 318. אין לשלוח את ההצעות בדואר.

להצעה יש לצרף ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית לטובת כללית (בנוסח מסמך 2) בסך של 180,000 (מאתיים חמישים אלף) ש"ח, כשהוא צמוד למדד מחירי התשומה בבנייה למגורים ואשר תוקפה יהיה עד ליום 20/12/09. כללית תהיה רשאית לחלט את הערבות אם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או מכל סיבה אחרת לפי שיקול דעתה של כללית. :ערבות להצעה

שירותי בריאות כללית, חטיבת הלוגיסטיקה והתשתיות, מינהל תשתיות ובינוי ההנהלה הראשית, מזמינה בזה הגשת הצעות למכרז לביצוע עבודות אספקה והתקנת 10 מעליות נוסעים חשמליות במרפאות או בבתי חולים של הכללית ברחבי הארץ. את מסמכי המכרז ואת נוסח ההצעה להגשה ניתן לקבל במרכז שירותי בריאות כללית (להלן - "כללית"), רחוב ארלוזורוב 115 תל-אביב, במינהל תשתיות ובינוי, קומה ג' בחדר מס' 318 (טלפון: 03-6944939), בימים א' עד ה' בין השעות 10:00-15:00, עד לכנס קבלנים בתאריך 11/8/09 בשעה 10:00. בתמורה להשתתפות במכרז על המציע לשלם לכללית סך של 1,500 ש"ח (כולל מע"מ) שישולמו לפקודת שירותי בריאות כללית. סכום זה לא יוחזר בשום מקרה. סכום זה יש לשלם במשרדי הכללית, במקום ובמועדים כמפורט לעיל. מובהר כי התשלום הינו תנאי להשתתפות בסיור הקבלנים. האמור במודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד מטפסי/מסמכי המכרז ואינו בא לגרוע מאיזה תנאי מהתנאים המפורטים בטפסי המכרז אלא להוסיף עליהם. מסמכי המכרז יוצאו לעיון לכל דורש בלא תשלום במשרדי הכללית עד למועד סיור הקבלנים. כמו כן ניתן לצפות במסמכי המכרז באתר הכללית - מדור מכרזים: WWW.Clalit.org.il. דרישות הסף להשתתפות במכרז על כל מציע לעמוד בכל הדרישות המפורטות להלן. מציע אשר הוא ו/או הצעתו לא יעמדו בכל התנאים המפורטים להלן, הצעתו תיפסל על הסף ולא תובא לדיון בכללית. על המציע להיות קבלן רשום בעל סיווג ב- 2 ענף 180 על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות תשכ"ט - 1969. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי נדרש סיווג ספציפי בענף המשנה העונה על הדרישה הנ"ל, ולא יהיה די ברישום בפנקס הקבלנים לענף בכללותו (ענף ראשי), אף אם הסיווג בענף הראשי הוא בהיקף כספי מתאים לדרישת הסיווג בענף המשנה. על המציע להיות קבלן בעל ניסיון בביצוע של לפחות 2 פרוייקטים בתחום אספקה והתקנת מעליות הדומים במורכבותם הטכנולוגית לפרוייקט נשוא מכרז זה, אשר עלותו הכספית של כל אחד מהם (ללא מע"מ) (כשהוא משוערך למדד הבסיס לפיו מוגשת ההצעה) לא תפחת מס"כ מחיר הפרוייקט שיוצע על ידי המציע (ללא מע"מ) ביותר מ - 60% ואשר הושלמו על ידו מיום 1/6/04 ועד למועד הגשת הצעתו. מובהר כי עבודות שביצוען לא הסתיים עד למועד הגשת ההצעות לא ייחשבו כעבודות שהושלמו לצורך סעיף זה. על המציע להיות בעל יכולת כלכלית ואיתנות פיננסית נאותה לביצוע העבודה נשוא המכרז ולהתקשרות בהיקף הדרוש על פי מכרז זה. ביום 11/8/09 בשעה 10:00 ייערך סיור במקום ביצוע העבודות. מקום המפגש - ברח' ארלוזורוב 115 ת"א בקומה 3 חדר 308. מובהר במפורש, כי על כל מציע במכרז חלה חובת השתתפות בסיור. בידי המציע אישור תקף לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976. על המציע לצרף להצעתו ולמסמכים הנזכרים לעיל, ערבות בנקאית כמפורט. תשומת לב המציעים מופנית לדרישות הנוגעות להכנת ההצעות והגשתו, לרבות לעניין המסמכים שיש לצרף להצעה, הכל כמפורט בהזמנה - מסמך 1 למסמכי המכרז. מובהר בזאת למציעים כי הכללית תהיה רשאית, אך לא חייבת, לערוך הליך תחרותי נוסף אשר במסגרתו יהיו המציעים שהצעותיהם תהיינה הזולות ביותר, רשאים, אך לא חייבים, להגיש הצעה המיטיבה עם הכללית, ובלבד שהפער בין ההצעה הזולה ביותר לבין ההצעות האחרות לא יעלה על 3%. מובהר כי האמור בסעיף זה מתייחס אך ורק להצעות אשר עומדות בדרישות הסף. מציע אשר יבחר שלא להגיש הצעה נוספת יראו את הצעתו הראשונה כהצעתו הסופית. :פרטי המכרז

מודעה זו מתפרסמת גם באתר הכללית - מדור מכרזים: WWW.Clalit.org.il.

 

 

 

איש קשר שירותי בריאות כללית

 

03-6944939

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך
התאחדות לשירות העסק שלך
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share