קרן מאגדי תשתיות

הקרן מסייעת לחברות המתאגדות יחד למטרת הקמת מתקן הדגמה מסחרי בחו"ל במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות של החברות בשווקי יעד בחו"ל ובמסגרתה מוענק סיוע בגובה של עד 5 מיליון שקלים, בשנה הראשונה, לחברות המתאגדות יחדיו למטרת הקמת מתקן הדגמה מסחרי במדינת יעד בחו"ל

תנאי סף להגשה:

 

1.      מוצריו או שירותיו אינם  מיועדים לגורמים צבאיים בלבד.

2.      הוא כולל לפחות חמישה חברים, שאינם צד קשור. צדדים קשורים ייחשבו במניין החברים כחבר אחד.

3.      היקף יצוא שנתי :

a.       היקף היצוא השנתי של כל אחד מחברי המאגד באחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו להגשת הבקשה הינו לפחות 100 אלף דולר ארה"ב.

b.      סך היצוא השנתי של כלל חברי המאגד בשנה הקלנדרית הקודמת להגשת הבקשה לא יפחת מ-2 מליון דולר ארה"ב .

c.       על אף האמור לעיל, למאגד נתונה האפשרות לשלב עד 30%   חברים  במאגד שהיקף היצוא השנתי של כל אחד מהם נמוך מ-100 אלף דולר ארה"ב בשתי השנים הקלנדריות שקדמו להגשת הבקשה, ובלבד שסך הייצוא השנתי של כלל חברי המאגד בשנה הקלנדרית הקודמת להגשת הבקשה לא יפחת מ- 2 מיליון דולר ארה''ב.

4.      כל חברי  המאגד אינם בעל  חשבון מוגבל ואינם בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים או פירוק.

5.      לכל חברי  המאגד אין חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה.

6.      כל חברי  המאגד אינם מקבלים  תמיכה נוספת מהממשלה בגין ההוצאות המוכרות.

7.      חבר  מאגד המבקש  לשווק מוצרים שעל פי דין נדרש לקבל אישור כדי לשווקם לשוק היעד יצורף אישור/ רישיון/ היתר המשרד הממשלתי הממונה על תחום זה.

8.      כל חברי  המאגד ובעלי השליטה בהם ממלאים   אחר תנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה 0.4 בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית" (להלן: "הוראת אחריות חברתית") ולבקשת הסיוע תצורף הצהרה בהתאם להוראה זו.

להוראת המנכ"ל- היכנסו

קול קורא יפורסם בתחילת 2015 - הודעה מסודרת על פתיחת הקרן לבקשות תימסר בהמשך.

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share