קיצורים

CA

Competent Authority

רשות מוסמכת (במדינה חברה)

CEFIC

European Chemical Industry Council

מועצת התעשייה הכימית האירופאית

CMR

Carcinogenic, Mutagenic, toxic for Reproduction

חומרים קרצינוגניים, מוטגניים ורעילים לרבייה

CSA

Chemical Safety Assessment

הערכת בטיחות לכימיקל

CSR

Chemical Safety Report

דוח בטיחות לכימיקל

ECHA

European Chemical Agency

סוכנות הכימיקלים האירופאית (הסוכנות)

DU

Downstream user

משתמש במורד שרשרת האספקה

PBT

Persistent, Bioaccumulative and Toxic

חומרים עמידים, מצטברים במערכות ביולוגיות ורעילים

vPvB

very Persistent very Bioaccumulative

חומרים עמידים ביותר ומצטברים ביותר במערכות ביולוגיות

OSOR

One Substance One Registration

חומר אחד -רישום אחד

POPs

Persistent Organic Pollutants

מזהמים אורגניים עמידים

SVHC

Substances of Very High Concern

חומרים הגורמים דאגה רבהביותר

PPORD

Product and Process Oriented Research and Development

מוצר ותהליך המיועד למחקר ופיתוח

 

SDS

Safety Data Sheet

גיליון בטיחות

SIEF

Substance Information Exchange Forum

פורום לשיתוף מידע על אודות חומרים

SME

Small and Medium Size Enterprises

חברותבסדר גודל קטן ובינוני

QSAR(s)

Quantitative Structure-Activity Relationship(s)

חישובים המבוססים על יחסי מבנה-פעילות של החומר

הדפסשלח לחבר
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share