"חסינות במבחן"- פיטורים או השעיית חבר ועד עובדים

התקנון המכונה גם "תקנון המשמעת" אינו מאבחן בין סוגי עובדים, וחל על כל עובד.

חברי ועד עובדים, ובכלל זה ראש ועד עובדים נבחר, אינם חסינים מהעמדה לדין ואינם זכאים לחסינות כלשהי מענישה ע"פ ההסכם הקיבוצי.

 

מאת: עו"ד עופר יוחננוף*

 

"תקנון העבודה" אשר מעמדו הוא הסכם קיבוצי כללי מציג רפרטואר של התנהגויות (רשימת הפרות משמעת) של עובדים במפעלי התעשייה, ובצידן רשימת עונשים על העברות הנ"ל, ובכללם אפשרות לפיטורים ללא פיצויים וללא הודעה מוקדמת. זאת במסגרת ההליכים הקבועים בתקנון ושמחייבים הפעלה משותפת של התקנון - מעסיקים ועובדים.

 

התקנון המכונה גם "תקנון המשמעת" אינו מבחין בין סוגי עובדים, וחל על כל עובד.

חברי ועד עובדים, ובכלל זה ראש ועד עובדים נבחר, אינם חסינים מהעמדה לדין ואינם זכאים לחסינות כלשהי מענישה ע"פ ההסכם הקיבוצי.

 

חבר ועד עובדים נבחרים בהתאם לקבוע בתקנון ועדי עובדים של ההסתדרות הכללית החדשה.למעסיקים אין זכות להתערב בהליכי בחירות אלו. יחד עם זאת ע"פ הניסיון העמדה לדין של חבר ועד לדין בגין עבירת משמעת שביצע נתקלת על ע"פ רוב בטענה כי מנסים לפגוע בו בשל תפקידו כחבר ועד עובדים, וכי בכך מנסים לפגוע בזכות ההתארגנות.

 

אין הכוונה במאמר זה להטיל דופי כלשהו בחברי ועדי עובדים, רוב חברי ועדי העובדים אליהם נחשפתי בשנות עבודתי הרבות עושים מלאכתם נאמנה במסירות ובאחריות. עם זאת, לא ניתן להתעלם מכך שלא אחת נתקלתי גם בתופעות בהם חברי ועדים סברו כי הם מעל לדין הקיים וכי לא ניתן לנגוע בהם או לפגוע במעמדם בשל חברותם בוועד ולעיתים תוך סלחנות יתר של הגורמים האחראים בהסתדרות על פעילות הוועדים.

 

ביום 19/8/08 ניתן פסק בוררות בעניינו של יו"ר ועד העובדים תעשייתי ע.צ (השם המלא שמור במערכת) עי" כב' השופטת (בדימוס) דינה אפרתי. פסק הבוררות הנ"ל הרשיע את ע.צ אשר שימש כיו"ר ועד העובדים בחברה בעבירת משמעת חמורה וכלשון פסק הבוררות "התבטאויותיו והתנהגותו של ע.צ כלפי הגב' פ (השם המלא שמור במערכת) כמו גם התבטאויותיו והתנהגותו כלפי המנכ"ל אין להגדירן אלא כבריונות בעבודה. יש בהן מגסות הרוח ומגסות הלשון.גסות ובוטות זו שבאה לידי ביטוי בהתנהגות תוקפנית, עלבונות צעקות ואיומים אינה ראויה לכל שיח בין בני אדם קל וחומר בשיח המתנהל בסביבת עבודה הן בין עובדים והן ובהיררכיה של כפיפות מנהלית. התנהגות מעין זו,שהיא בבחינת הפרת משמעת חמורה כשלעצמה חומרתה כפולה ומכופלת כאשר היא באה מצידו של יו"ר ועד העובדים המחויב במתן דוגמא אישית של הוגנות וכבוד. מהראיות שהובאו בפני ויפורטו להלן מצטיירת תמונה עגומה של עובד שהכוחנות והטרור המילולי הם קו מובנה בהתנהגותו הנטולה ערכי יסוד של הוגנות וכבוד, נימוס ודרך ארץ".

 

 הבוררת הרשיעה את ע.צ בעבירת משמעת חמורה הנופלת בגדרו של סעיף 53 בתקנון העבודה( עמוד 18 לפסק הבוררות) וקבעה עונש חסר תקדים של הפסקת עבודה ללא שכר לחצי שנה. הבוררת מצאה לנכון לבקר את ההסתדרות הכללית החדשה וקבעה בפסק הבוררות כי "מן הראוי היה בנסיבות כאלה שהאיגוד המקצועי יעמיד את ע.צ על חומרת הדברים ולא לתת לו גיבוי" חוקת ההסתדרות בתקנון ועדי עובדים מקנה סמכות לאיגוד המקצועי להעביר מתפקידו חבר ועד עובדים. זו סמכות בלעדית המוקנית להסתדרות הכללית שלהנהלות המפעלים אין כל יכולת להתערב בהליך.

 

במקרה דנן זומן ע.צ לוועדת משמעת פנימית בהסתדרות שכונסה בעקבות פניית החברה להסתדרות הכללית. ע.צ התפטר בסמוך לכינוס הועדה ובכך נמנע דיון בעניינו. לתדהמת הנהלת המפעל ימים ספורים לאחר שחזר מהשעייתו הממושכת העמיד ע.צ את עצמו לבחירת עובדי החברה ונבחר לוועד העובדים ולכהונת יו"ר הוועד. בחירתו גרמה למבוכה רבה בהסתדרות לאור הקביעות החמורות על התנהגותו בפסק הבוררות שלא לדבר על הענישה חסרת התקדים.

 

מקרה זה חריג אומנם, אבל ברור כי במקרה דנן לא הופקו הלקחים והוסקו המסקנות הנדרשות ע.צ חזר באופן מיידי ללא כל תקופת צינון לאחר השעייתו הממושכת לכהן כיו"ר ועד העובדים ונראה כי אין מדובר בסוף פסוק בעניינו וכי עוד נכונו לנו עלילות. יובהר כי תקנון ועדי עובדים של ההסתדרות הכללית מאפשר נקיטת אמצעי משמעת וענישה במקרים מהסוג הנ"ל לרבות הגבלת הזכות להיבחר.

 

במקרה אחר בתחילת חודש פברואר 2009 הדיחו יו"ר ההסתדרות הכללית החדשה, ויו"ר איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות באופן מיידי, לאחר בירור שערכו, את חברי הוועד הצפוני של רכבת ישראל אשר הפרו את מרות ההסתדרות ופתחו בשביתה כללית ללא אישור המוסדות המוסמכים בהסתדרות. ההסתדרות נקטה בתגובה מהירה שמעבירה מסר ברור כי נציגות עובדים אשר תפעל באופן עצמאי ללא אישור המוסדות המוסמכים תוענש בחומרה כאשר זה הקו שמפריד בין סדר לאנרכיה.

 

במקרה אחר הועמד יו"ר ועד עובדים בקונצרן תעשייתי פעמיים בהפרש של שנים אחדות,בפני ועדת משמעת בגין הפרת משמעת חמורה של קיום"שביתה פראית" (שאינה מוגנת במשפט העבודה ) שלא אושרה ע"י המוסדות המוסמכים. הנ"ל הורשע בדינו ונגזרו עליו תקופות השעיה ארוכות. עם זאת, למרות פניות ההנהלה להדיחו מוועד העובדים בטענה כי הנ"ל מבזה את תפקידו בנציגות העובדים לאור התנהגותו לא מצאו המוסדות המוסמכים בהסתדרות לנכון להדיחו גם כאשר הסתבר להם כי הוא מנהל מו"מ גלוי עם ארגון עובדים אחר במטרה להעביר את עובדי החברה המאורגנים לארגון העובדים המתחרה.

 

במקרה נוסף הואשם חבר ועד עובדים בהטרדה מינית. לאחר נקבע באופן חד משמעי כי הנ"ל הטריד מינית מספר עובדות .באותו מקרה "נאחז" העובד בתפקידו כחבר ועד סירב לפרוש מעבודתו ומתפקידו בוועד ההסתדרות מצידה סירבה להדיחו. בסופו של דבר בהעדר הסכמה על סיום עבודתו בחברה הנושא הועבר לבוררות אשר רק בסיומה פרש העובד מעבודתו. השאלה שעולה על מי מגן ועד העובדים על העובד שסרח? על העובדות שנפגעו ממעשיו?

 

במקרה אחר ממשיך חבר ועד במפעל לכהן בוועד העובדים למרות שמעל כשנה!! הוא אינו מגיע לעבודתו בשל מחלה. עם זאת, כמו שעון שוויצרי הוא ממשיך להגיע ולהשתתף בישיבות הוועד עם ההנהלה לרבות בישיבות בהם דנים על פיטורים, שינויי הסכם וזכויות עובדים. .אין ספק כי זה מצב שאינו ראוי או רצוי בו חבר וועד שאינו עובד בפועל ממשיך לייצג העובדים . אני סבור כי מי שאינו כשיר לעבודה באופן שאינו זמני (תקופה ממושכת) אינו כשיר לכהן בוועד העובדים. הזכות לכהן בוועד אינה עומדת בפני עצמה ותלויה בהיותו של חבר הוועד עובד בפועל ולא כרשום במצבת העובדים. היה על נציגות העובדים במקרה שכזה לבחור חבר וועד חלופי.

 

אבי אדרי, יו"ר עובדי איגוד התחבורה, המכהן כיו"ר באחד מהאיגודים המקצועיים החזקים במשק (הכולל בין השאר את עובדי נמלי הים שדות התעופה), התבטא לאחר הדחת חברי ועד הרכבת הצפוני מתפקידן באופן הבא: "היום להיות ועד עובדים זה מקצוע לכל דבר ועניין, זה לא רק לחלק שי לעובדים בחגים.ועדים היום מלווים על ידי יועצי תקשורת ועורכי דין, הם נדרשים להתמודד עם הנהלות ומנהלים מתוחכמים ולכן גם הם נדרשים לתחכום".

 

בימים אלו ניתן בבימ"ש מחוזי בירושלים פס"ד תקדימי בתביעת לשון הרע שהגישה החברה לאוטומציה כנגד מי ששימש כיו"ר ועד העובדים בחברה אריה גור השופט סולברג דחה את תביעת לשון הרע שהגישה החברה וקבע כי "דומני כי יותר מאשר להיאבק על שמה הטוב ביקשה התובעת (בעיקר יו"ר הדירקטוריון) את ראשו של הנתבע, וליתר דיוק לסרס את כוחו לפעול כיו"ר ועד עובדים"(סעיף 20 לפסק הדין א 8069/06 ). תביעת החברה נדחתה והיא חויבה בהוצאות ושכ"ט בסך של 200,000 ₪ שהחברה זוכה לביקורת חריפה מצד בימ"ש. לא זו הדרך לניהול יחסי עבודה תביעות לשון הרע שימשו בשנים האחרונות כלי ליצירת לחצים על חברי ועדים לעיתים רבות בחוסר תו"ל ובמנותק ממערכת יחסי העבודה. פסה"ד הנ"ל עשוי להוות תמרור אזהרה למעסיקים אשר ידם קלה על ההדק בהגשת תביעות לשון הרע כנגד חברי ועדים. בימים אלו שונה החוק והסמכות בתביעות מהסוג הנ"ל הועברו לסמכות בתי הדין לעבודה.

 

סיכום

חבר ועד ויו"ר ועד אינם חסינים מהעמדה לדין משמעתי כפי שניתן לראות. תקנון המשמעת מאפשר כאמור להעמידם לדין, להשעותם ולהענישם במלוא החומרה. על הנהלות המפעלים לעשות שימוש בתקנון בכל אותם מקומות עבודה מאורגנים ולא לחשוש מלהעמיד חברי ועדים סוררים על מקומם. חבר ועד עובדים נבחר אינו בעל זכויות יתר נהפוך הוא כפי שקבעה הבוררת אפרתי עליו לשמש דוגמא לעובדים. על כל מקרה בו מעורב חבר ועד להיות נדון באופן ענייני ללא משוא פנים כאשר על נציגי ההסתדרות להפנים כי חבר ועד שסרח גורם להסתדרות נזק בל ישוער כאשר הוא נשאר בתפקידו וכי לא כל מקרה בו חבר ועד מועמד לדין הינו בשל חברותו בוועד העובדים או בשל הרצון לשבור העבודה המאורגנת. מאידך אין זה ראוי כי הנהלות ינקטו בהליכים משפטיים של לשון הרע שידם קלה על ההדק בחוסר תו"ל ומתוך רצון לסרס את עבודת הועד התוצאות כפי שניתן לראות אינן טובות יוצרות דם רע ומשקעים מתכון שאינו רצוי במערכות יחסי עבודה.

 

בעידן של שיתופי פעולה ראוי כי המסר הנ"ל יחלחל לשטח ולא נהיה עדים למקרים מהסוג של אותו יו"ר ועד שסיפורו הובא בהרחבה אשר מייצג לטעמי את הלא ראוי והלא רצוי בענייננו. אני סבור כי על הצדדים למערכת יחסי העבודה - הנהלות המפעלים, וועדים והסתדרות כאחד, לגלות מנהיגות להימנע משיקולים זרים ולא ענייניים ע"מ למצות את ההליכים הקבועים הן בתקנון המשמעת והן בתקנון ועדי עובדים של ההסתדרות הכללית.

 

 

* הכותב משמש כמנהל המחלקה למשפט עבודה בהתאחדות התעשיינים בישראל

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share