תחזית התאחדות התעשיינים ל-2010

26/01/2010

מסתמנת אופטימיות זהירה: צפויה צמיחה מחודשת במשק בשיעור של 3.7%; מספר המועסקים ב- 2010 יגדל ב-2.2%; האבטלה תרד ל-7.5% בשנת 2010, לעומת 7.8% ב-2009; צפויה עלייה מחודשת של 4% בתוצר העסקי, לאחר נסיגה של 0.4% ב-2009

 

על פי אגף כלכלה של התאחדות התעשיינים צפויה אופטימיות זהירה במשק; צפויה צמיחה מחודשת של 3.7% במשק בשנת 2010, משמע, התוצר לנפש יגדל ב- 1.9%; עם זאת, עדיין קיים מחנק האשראי במשק; המפעלים ממשיכים להעביר קווי ייצור ופיתוח לחו"ל. כך עולה מהתחזית הכלכלית השנתית לשנת 2010 של התאחדות התעשיינים, שערך אגף הכלכלה בהתאחדות.

 

התאוששות במשק

מהתחזית הכלכלית השנתית של התאחדות התעשיינים עולה עוד כי גידול מהיר, של 10.4%, צפוי ביצוא הסחורות והשירותים (ללא יהלומים) בשנת 2010, לאחר נסיגה חדה של 10.8% ב-2009. גידול זה, ייגזר מעלייה מהירה ביצוא הסחורות (11.5%) וביצוא השירותים (8.5%).

כמו כן, הצריכה הציבורית המקומית (ללא יבוא ביטחוני)  צפויה לעלות בשיעור של 3.0%, בהמשך לגידול של 2.5% ב- 2009. עלייה זו משקפת גידול צפוי של 3.2% בצריכה האזרחית לצד גידול של 2.3% בצריכה הביטחונית המקומית.

בנוסף, צפויה עלייה של 1.9% בהשקעה הגולמית המקומית, לאחר נסיגה חדה של 9.4% בשנת 2009 . עלייה זו תיגזר מגידול בהשקעה לבנייה למגורים (3.3%), לצד גידול מתון בהשקעה בענפי המשק, ללא אוניות ומטוסים (1.0%) וכן עלייה מחודשת במלאים במשק.

עוד עולה מהתחזית השנתית של התאחדות התעשיינים כי ההתאוששות תורגש גם בשוק העבודה. עלייה מחודשת של 2.2% צפויה בשנת 2010 במספר המועסקים הישראלים במשק, הודות לגידול של 2.5% במספר המועסקים בסקטור הציבורי ושל 2% בסקטור העסקי. במקביל, צפויה ירידה בשיעור האבטלה ב- 2010 ל- 7.5% מכוח העבודה האזרחי (כ- 230 אלף מובטלים), לעומת ממוצע שנתי של 7.8% ב- 2009, תוך עלייה קלה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה שיעמוד על 56.6%.

כמו כן, הצריכה הפרטית בשנת 2010 צפויה לגדול בכ- 3.5%, לאחר עלייה מתונה, של 1.1%, בשנת 2009. עלייה זו, תיגזר מגידול בצריכת המוצרים השוטפים (3.7%) לצד עלייה מתונה יחסית בצריכת מוצרים בני-קיימא (1.3%).

יצוין כי התחזית הכלכלית השנתית של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים מניחה מספר הנחות יסוד אשר יהוו את הזדמנויות הצמיחה המרכזיות למשק הישראלי:

 -          צמיחה עולמית מחודשת - ארה"ב, שאליה מופנה כשליש מיצוא הסחורות של ישראל, צפויה לצמוח ב- 2.5%. כמו כן, גוש האירו, שאליו מופנה כ- 30% מיצוא הסחורות הישראלי, צפוי לצמוח בשיעור מתון של 0.9%.  במקביל, גם היקף הסחר העולמי של סחורות, צפוי לרשום גידול של 5.2% בשנה הקרובה, לאחר שהצטמצם בשיעור חד בשנת 2009 (9.4%-).

-          עלייה בתחושת העושר של הציבור – העלייה הניכרת בערכו של תיק הנכסים שבידי הציבור,  לצד הגידול בערך הדירות,  משפיע לחיוב על תחושת העושר של הציבור ועל נכונותם של הצרכנים הפרטיים להגדיל את רכישותיהם ובכך מהווה כוח התומך בביקושים המקומיים.

-          הזדמנות נוספת שמציינים באגף כלכלה בהתאחדות הינה, פעילות מואצת בענף הבנייה – לנוכח הביקושים הערים בתחום הנדל"ן למגורים והירידה במלאי הדירות החדשות למכירה, צפויה עלייה בהיקפי הבנייה למגורים, במהלך השנה הקרובה, שתתמוך בביקושים המקומיים למוצרי התעשיות הנלוות לענף זה, לרבות ענפי הכרייה והחציבה, המתכת ועוד.

-          כמו כן, גידול צפוי בהכנסה הפנויה – במסגרת הרפורמה במס עתיד מס ההכנסה על יחידים לרדת בהדרגה מדי שנה עד לשיעור מס שולי של 39% בשנת 2016. כבר בשנת 2010 ירד המס השולי ל- 45% . מהלך זה צפוי לתמוך בגידול ההכנסה הפנויה ולהוות כוח תומך נוסף לגידול בביקושים המקומיים.

-          משיכת משקיעים – במסגרת הרפורמה במס צפוי גם מס ההכנסה על חברות לרדת בהדרגה עד לשיעור של 18% בשנת 2016. כבר בשנת 2010 ירד  מס החברות ל- 25% . מהלך זה עשוי למשוך חברות זרות להשקיע בישראל ולעודד חברות מקומיות להשאיר את פעילותן בארץ.

 

האיומים עדיין קיימים

למרות ההתאוששות הצפויה, מדגישים בהתאחדות התעשיינים כי האיומים על המשק הישראלי בשנת 2010 עדיין שרירים וקיימים. מצד הביקושים - צמיחה עולמית שברירית לצד גורמים מרסנים בביקושים המקומיים. מצד ההיצע-התייקרות עלויות למגזר העסקי, המשך מגמת התיסוף ומחנק אשראי.

התחזית הכלכלית השנתית של אגף כלכלה בהתאחדות התעשיינים צופה מספר איומים מרכזיים שיעמדו בפני המשק הישראלי:

-          יציאה צפויה מהמדיניות המרחיבה בעולם - במהלך 2010, ובעיקר לקראת אמצע השנה, צפוי תהליך הדרגתי של יציאה מתוכניות הסיוע הממשלתיות שנקטו ממשלות רבות במהלך המשבר ובעיקר ארה"ב, זאת תוך מגמה איטית של העלאות ריבית ברחבי העולם. יציאה צפויה זו מהמדיניות המרחיבה עלולה להביא להאטה מחודשת בקצב צמיחת הכלכלה העולמית החל מאמצע 2010.

-          איום נוסף הינו, המשך התיסוף בשער החליפין - לפי תחזיות הגופים הכלכליים הבינלאומיים, צפויה מגמת התחזקות השקל ביחס לדולר בשנת 2010, כאשר שע"ח צפוי להגיע בסוף 2010 לכ- 3.5 - 3.6 שקלים לדולר. מגמת תיסוף זו, פוגעת ברווחיות היצואנים ובכושר התחרות של היצוא הישראלי. עפ"י סקר שנערך באגף הכלכלה של התאחדות התעשיינים בקרב למעלה מ- 100 חברות תעשייה עולה כי במידה ותמשך מגמה זו, ושער החליפין בשנת 2010 יעמוד על 3.5 - 3.6 ש"ח לדולר, תפסיד התעשייה עסקאות בהיקף כולל של כ- 1.5%. כמוכן, תאבד התעשייה קרוב ל- 3% משרות בתעשייה. מדובר בפגיעה נוספת בפוטנציאל הצמיחה של התעשייה בשנת 2010.

-          מחנק האשראי נמשך - למרות ההתאוששות הכלכלית, נמשכת מצוקת האשראי בתעשייה. על פי סקר הציפיות בתעשייה שערך אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים קרוב ל- 50% מחברות התעשייה עדיין מתקשות לקבל אשראי חדש וכ-43% אף מתקשות לשמור על מסגרת האשראי הקיימת. מחנק האשראי פוגע בהתנהלותן השוטפת של החברות ומעיב על יכולתן לבצע השקעות, להתרחב ולצמוח.

-          איום נוסף המאיים על המשק הישראלי בשנת 2010, מציינים בהתאחדות התעשיינים הינו, גורמים מרסנים בביקושים המקומיים – הזינוק שחל בשיעור האבטלה במהלך השנה החולפת (מ- 5.9% ברבע השני אשתקד ל- 7.8% כיום), לצד הפיטורים הנרחבים במהלך המשבר והשחיקה הריאלית המתמשכת בשכר הממוצע במשק, פועלים לריסון הביקושים המקומיים.

 

בהתאחדות התעשיינים מציינים עוד כי המגמה של העברת קווי ייצור ופיתוח לחו"ל תופסת תאוצה בשנים האחרונות וזו עלולה לאיים על עתיד התעשייה המקומית. מסקר מקיף שנערך על ידי אגף הכלכלה בהתאחדות התעשיינים באמצע  2008, נמצא כי בתוך כשנתיים כמחצית ממפעלי התעשייה יהיו בעלי פעילות יצרנית בחו"ל.

יצויין כי התחזית השנתית מניחה יציבות במצב הביטחוני. הידרדרות במצב הביטחוני עלולה להביא להתדרדרות נוספת במצב הכלכלי.

 

 

 

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללשכת הדובר:

מיטל עומרי – 054-2620501 / 03-5198870

רונן משה – 050-8885631 / 03-5198755 / 03-5198856

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share