הגילוי הנדרש בעת החלטה על חלוקת דיבידנד

  

מאת עו"ד עמיחי פינקלשטיין

מנהל מחלקת שוק ההון במשרד עמית פולק מטלון ושות'

 

 

בחודש אוגוסט, פרסמה רשות ניירות ערך, הנחיה שעניינה הרחבה מהותית של חובת הגילוי החלה על חברה ציבורית במועד ההחלטה על חלוקת דיבידנד. החל ממועד פרסום ההנחיה, נדרשת החברה לפרט בדוח המיידי המפורסם במועד החלטת חלוקת הדיבידנד, לא רק את עצם קיומה של ההחלטה (לרבות סכום הדיבידנד ויתרת רווחי החברה לאחר החלוקה) אלא גם שורה של פרטים בדבר הבחינה שערך דירקטוריון החברה בעת קבלת ההחלטה על חלוקת הדיבידנד, בקשר עם עמידתה של החברה במבחני החלוקה הקבועים בחוק החברות.

 

מבחני החלוקה 

סעיף 302 לחוק החברות קובע, כי חברה רשאית לחלק דיבידנד מתוך רווחיה בהתקיים שני מבחנים מצטברים. הראשון – "מבחן הרווח". השני – "מבחן יכולת הפירעון".

מבחן הרווח הינו מבחן טכני-מאזני, על-פיו, חברה רשאית לחלק דיבידנד רק מתוך "רווחים ראויים לחלוקה". רווחים ראויים לחלוקה הוגדרו בחוק החברות, כיתרת עודפים או עודפים שנצברו בשנתיים האחרונות, לפי הגבוה מבין השניים. העודפים הינם סכומים הכלולים בהון העצמי של החברה שמקורם ברווח הנקי שלה כפי שנקבע לפי כללי חשבונאות מקובלים.

בשונה ממבחן הרווח, מבחן יכולת הפירעון הינו מבחן מהותי הבוחן את תזרים המזומנים העתידי של החברה, על-פיו, נדרש דירקטוריון החברה לאשר במועד החלוקה, כי לא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בחבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן. 

הלכה למעשה, על מנת לחלק דיבידנד בוחנת החברה בשלב ראשון, האם היא עומדת במבחן הרווח, דהיינו האם קיימים בידיה "רווחים ראויים לחלוקה". התשובה לשאלה זו הינה אובייקטיבית והיא מצויה בדוחותיה הכספיים של החברה. ככל שהתשובה לשאלה זו חיובית, עולה השאלה המהותית (והסובייקטיבית) הדורשת את שיקול דעתו של הדירקטוריון, והיא, האם החברה עומדת במבחן יכולת הפירעון.

 

בפועל, עיקר הדגש שניתן על-ידי דירקטוריונים בבואם לקבל החלטה על חלוקת דיבידנד, היה עמידתה של החברה במבחן הרווח. במידה והוכח בפני חברי הדירקטוריון כי לחברה רווחים ראויים לחלוקה, וכל עוד היה מדובר בחלוקה של יתרת עודפים (בשונה מעודפים שנצברו בשנתיים האחרונות כאשר יתרת העודפים שלילית), מבחן יכולת הפירעון, נבחן לעיתים רבות בצורה כללית בלבד, ללא דיון מעמיק בנושא על-ידי דירקטוריון החברה.

הסיבה למציאות זו הייתה נעוצה בשני גורמים: הראשון – מבחן יכולת הפירעון הינו מבחן קשה ליישום שכן הוא דורש בחינה ארוכת טווח של חבויות החברה. השני – קיומם של רווחים ראויים לחלוקה לצורך מבחן הרווח היה מבוסס על כללי החשבונאות המקובלים בישראל (GAAP ישראלי), והללו חייבו עמדה דווקנית ושמרנית, לפיה הרווחים בדוחות הכספיים הוכרו רק לאחר התממשותם. בכך נוצרה קורלציה (גם אם לא מלאה) בין הרווחים המוכרים בדוחות הכספיים על-פי כללי החשבונאות לבין תזרים המזומנים של החברה.

 

אימוץ כללי ה-IFRS

מציאות זו השתנה עם אימוצם של כללי הדיווח הבינלאומיים (IFRS) בישראל על-ידי החברות הציבוריות החל מתחילת שנת 2008. בהתאם לכללי ה-IFRS יש באפשרות החברה לערוך את דוחותיה הכספיים בהתאם לעקרונות גמישים יותר המבוססים על שווי כלכלי של נכסי החברה והתחייבויותיה. בנוסף, מעניקים כללי ה-IFRS שיקול דעת להנהלת החברה בדבר אופן ההצגה בדוחות הכספיים.

כך למשל, בהתאם לכללי ה-IFRS יכולה חברה לבחור ולהציג את שווי הנדל"ן להשקעה (נדל"ן מניב) בהתאם לשווי שוק ולא לפי עלות מופחתת כבעבר. במקרה כזה, פער חיובי שינבע בעת שערוך נכסי הנדל"ן להשקעה בעקבות שעורכם מחדש, יוכר כעודפים לצורכי חלוקת דיבידנד.

דע עקא, שהכרה ברווחים אלו ויכולתה של החברה לחלק דיבידנד מרווחים אלו אשר טרם התממשו, עשויה ליצור פער מהותי בין ההכרה החשבונאית ברווח לבין תזרים המזומנים. כך שבעוד שבמועד החלוקה נוצר רווח חשבונאי (המותר בחלוקה) כתוצאה משעורך נכס להשקעה, בפועל בעת מימוש הנכס הוא עשוי להימכר בהפסד, וליצור תזרים מזומנים שלילי.

מסיבה זו, החל ממועד אימוץ כללי ה-IFRS, ביצועו בפועל בצורה דווקנית ומלאה של מבחן יכולת הפירעון הפך למהותי הרבה יותר לצורך אישור חלוקת דיבידנד. לא ניתן עוד להסתמך כבעבר על הקורלציה (המסוימת) שבין הרווח החשבונאי לתזרים המזומנים, ובשל כך נדרשת בחינה מדוקדקת של מבחן יכולת הפירעון. הנחיית רשות ניירות ערך, הינה חלק מהשינוי התפיסתי בחשיבות ביצועו בפועל של מבחן יכולת הפירעון, כתוצאה מאימוץ כללי ה-IFRS.

 

הנחיית הרשות

הציפייה מדירקטוריון החברה בבואו לבחון את עמידתה של החברה במבחן יכולת הפירעון היא, כי הוא יבחן וינתח, בין היתר, את (א) מקורות המימון העומדים לרשות החברה לצורך פירעון כל חובותיה והתחייבויותיה ולמימון החלוקה המתוכננת, וההשפעה האפשרית של החלוקה על המשך פעילותה של החברה כעסק חי; (ב) תזרימי המזומנים הצפויים של החברה, ואפשרות המימוש לרווחים שהוכרו; (ג) השלכות החלוקה על פעילותה של החברה במתכונת הקיימת, לרבות השפעתה על תוכניות ההשקעה של החברה לגביהן ניתן בעבר דיווח לציבור (למשל, במסגרת סעיף האסטרטגיה ו/או צפי להתפתחות בשנה הקרובה בתיאור עסקי התאגיד בדוח התקופתי). 

בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך, חברה תכלול בדוח המיידי אודות חלוקת דיבידנד פרטים בדבר הבחינה שערך הדירקטוריון בעת קבלת ההחלטה על החלוקה בקשר עם עמידתה של החברה במבחני החלוקה ובכלל זה:

·    אישור הדירקטוריון בדבר עמידת החברה במבחני החלוקה.

·     מהות, אופי וטיב המידע שבחן הדירקטוריון בבואו לאשר את החלוקה, ובכלל זה את הפרמטרים שנבחנו בקשר עם עמידת החברה במבחני החלוקה, ובפרט במבחן יכולת הפירעון.

·     נימוקי הדירקטוריון לאישור החלוקה, ופרטים בדבר הבחינה שערך הדירקטוריון בקשר עם השפעת החלוקה על מצבה הכספי של החברה ובכלל זה, מבנה ההון של החברה, רמת המינוף שלה, עמידתה בדרישות פיננסיות ומגבלות המוטלות עליה ומצב נזילותה, וכן השלכותיה על פעילותה של החברה במתכונת הקיימת, לרבות השפעתה על תוכניות השקעה של החברה לגביהן ניתן דיווח לציבור בעבר.

·    הסתמך דירקטוריון החברה על יכולת החברה לממש נכסים או על מקורות כספיים הנובעים מחברות המוחזקות על-ידי החברה, תובא התייחסות נפרדת ליכולת זו ולמקורת שהובאו בחשבון, תוך הבחנה בין נכסי החברה ומקורות כספיים הנובעים מחברות מוחזקות.

 

מידע צופה פני עתיד

לאור היותו של מבחן יכולת הפירעון, מבחן הבוחן את יכולתה העתידית של החברה לפרוע את חובותיה, הרי שבאופן טבעי הגילוי הנדרש בעניין זה כאמור לעיל, עשוי להחיל בתוכו מידע צופה פני עתיד. במקרה כזה על מנת לחסות בצילו של הפטור בחוק ניירות ערך מאחריות לנזק בגין מידע צופה פני עתיד, על החברה להקפיד ולציין באופן מפורש כי המדובר במידע צופה פני עתיד, לפרט את העובדות והנתונים ששימשו בסיס למידע ולהדגיש את הגורמים העיקריים שיכולים להוביל לאי התממשות המידע.

 

·  משרד עמית פולק מטלון ושות' הינו היועץ המשפטי של התאחדות התעשיינים.

·   במסגרת ועדת כספים ושוק ההון של פורום מנהלי כספים בתעשייה, עוסק הפורום בנושאים אלו ובנושאים נוספים. למידע נוסף על פעילות הפורום לחץ כאן.

·             מנהלי כספים בתעשייה המעוניינים להעלות נושאים נוספים לדיון מוזמנים לפנות אל אנשי הקשר
        לחץ כאן.

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share