תוכנית הייעוץ לעיצוב תעשייתי

20/05/2009

מטרת התוכנית, להביא להגברת המודעות לעיצוב תעשייתי מקורי ישראלי ולהטמעתו בקרב התעשייה, וכן להגברת המודעות לשילוב יועצים מקצועיים בפיתוח המוצרים

 

תוכנית הייעוץ לעיצוב תעשייתי

משרד התעשייה המסחר והתעסוקה

 

הסבר ונהלים:

מטרת התוכנית: להביא להגברת המודעות לעיצוב תעשייתי מקורי ישראלי ולהטמעתו בקרב התעשייה, וכן להגברת המודעות לשילוב יועצים מקצועיים בפיתוח המוצרים. בדרך זו מכוונת התוכנית לשמש זרז בפיתוח מוצרים חדשים למפעל, אשר יקנו לו יתרונות תחרותיים.

 

קהל היעד: מפעלים הפועלים למטרות רווח והמעסיקים בין 10 ל 500 עובדים.

 

הוראות ונוהלי התוכנית:

 

הסיוע למפעלים יינתן בעבור:

1)        פיתוח מוצר או קו חדש של מוצרים;

2)        ניהול אסטרטגיה של חדשנות בעיצוב;

3)        עיצוב אריזות חדשות למוצרים קיימים;

 הסיוע לא יינתן עבור:

1)       עיצוב אדריכלי או עיצוב פנים של העסק;

2)       עיצוב שילוט;

3)       עיצוב עמדות עבודה או קווי ייצור בעסק;

4)       עיצוב תערוכות;

5)       מימון העסקת יועץ העיצוב של העסק.

על המפעל  להביא בחשבון כי יתכן והסיוע במסגרת התכנית לא ימשך עד לשלב העיצוב הסופי ובמקרים אלו יצטרך להמשיך בכוחות עצמו את פיתוח המוצר.

 

מימון התכנית

המשרד ישתתף בשיעור של  75% מעלות שעת הייעוץ, כפי שנקבעה על ידי החשכ"ל, לעבודה מתמשכת ליועץ 1 או 2, בהיקף של עד 150 שעות למפעל המעסיק בין 10 לבין 100 עובדים וישתתף בשיעור של 50% במפעל המעסיק למעלה מ- 100 עובדים.

 

במקרים בהם תאשר הוועדה ייעוץ נוסף מעבר ל – 150 שעות , ועד לתקרה של 250 שעות, השתתפות המשרד תהיה בסך של 50% מעלות שעת הייעוץ לתוספת השעות בלבד.

התשלום ייעשה כנגד חשבוניות, שלהן יצורפו דו"ח פעילות היועץ, גיליון דיווח והעתק של   צק' תשלום המפעל ליועץ. - בתום כל 50 שעות ייעוץ לפחות, או לחילופין, במרווחים של  שלושה חודשים- המוקדם מביניהם. 

 

פירוט תהליך העבודה:

חלק א' – שלבי אישור הבקשה:

1.       פניית מפעל (באמצעות מילוי טופס פנייה ) לרכז בבקשה להצטרף לתוכנית

2.       בחינת הפנייה על ידי הרכז ותיאום פגישה בין הרכז למנהלי המפעל

3.       מילוי נספח א' על ידי המפעל והכנת הדוחות והמסמכים הנדרשים

4.       קיום פגישת ביקור ראשון על ידי הרכז במפעל

5.       ביצוע הערכה והמלצת רכז לגבי צירוף המפעל

6.       שליחת מעצב תעשייתי מתאים על ידי הרכז לביצוע פגישת היכרות עם המפעל

7.       אישור המפעל לביצוע התוכנית עם המעצב הרלוונטי

8.       הכנת הבקשה והחומר הנלווה לאישור ועדת ההיגוי לפרויקט

9.       קבלת אישור הועדה להפעלת התוכנית במפעל

 

חלק ב' – שלבי הפעלת תוכנית ייעוץ לעיצוב תעשייתי:

1.       תחילת עבודת המעצב במפעל – הכנת שלב א' – תוכנית העבודה

2.       שליחת תוכנית העבודה לאישור הרכז

3.       קיום פגישת אישור תוכנית עבודה במפעל בנוכחות - הרכז, המעצב ומנהלי המפעל

4.       קבלת אישור הרכז להפעלת תוכנית העבודה

5.       הפעלת תוכנית העבודה על ידי המעצב ואנשי המפעל

6.       סיום הפרויקט והעברת דו"ח מסכם לרכז

7.       קיום שיחת סיכום ומשוב במפעל בהשתתפות: הרכז, המעצב ומנהלי המפעל.

8.       סגירת הפרויקט.

 

שמירת סודיות ואתיקה:

הרכז, עובדי המשרד והיועצים, מחויבים בנאמנות מקצועית ושמירת סודיות.

הרכז ואנשי משרדו לא ישמשו כיועצים למפעלים אחרים במסגרת עבודתם בתכנית.

 

היועץ או מי מטעמו לא יתקשר עם המפעל ביחסי עובד מעביד או בכל התקשרות אחרת ולא יהיה בעל עניין, שכיר, שותף או דירקטור בו כל עוד הוא משמש כיועץ למפעל.

 

יועץ שגילה במהלך הייעוץ, בעיות שיש בהן כדי להפריע למהלך התקין של הייעוץ במפעל או של כדאיות הפעלת התכנית במפעל, חייב להודיע על כך מיידית לרכז ולממונה בכתב.

 

המפעל  ידאג לציין את שמו של יועץ העיצוב בתערוכות (הן בארץ והן בחו"ל) בו מוצגים תוצרים של הייעוץ.

 

לאחר שפרסם המפעל את הפרויקט או המוצר, רשאי היועץ לקדם יחסי ציבור ופרסום לגבי תרומתו לעיצוב, כולל השתתפות בתחרויות עיצוב, ובלבד שציין את שם המפעל וקיבל את רשותו בכתב לכך.

 

זכויות השימוש המסחרי בתוצרים או בשרטוטים:

1)  זכויות השימוש והמסחור בתוצרי הייעוץ שעבורו שילם המפעל במסגרת תכנית זו,  יהיו שייכות למפעל. הקרדיט עבור עיצוב המוצר יינתן ליועץ.

 

2)  אם הקשר בין המפעל והיועץ הופסק מכל סיבה שהיא לפני תום הייעוץ, והמפעל  שילם חלקו בייעוץ, יהיו בידי המפעל זכויות השימוש בשרטוטים. בכל מקרה על בעל המפעל לציין את שמו של  היועץ כאמור בסעיף 12 – ה לעיל.

 

הוראות כלליות:

המשרד שומר לעצמו הזכות להגביל את שעות הייעוץ של כל יועץ/חברת יועצים במסגרת תכנית זו.

 

בעל המפעל  מתחייב לשמור על דיני הקניין הרוחני כפי שינהגו מעת לעת במדינת ישראל. ידוע לבעל המפעל  כי אם יורשע בעבירה על דיני הקניין הרוחני יהיה המשרד רשאי לבטל למפרע כל הטבה, מענק, הלוואה, הטבת מס או יתרון כספי אחר, כולם או חלקם, ולדרוש את החזרתם בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק.

 

המפעל  יתחייב לספק למשרד כל מידע ומסמכים בנוגע לתכנית, לפי בקשת המשרד.

 

היקף הפעילות של התכנית מוגבל ומותנה בהתאם לתקציב שעומד לרשות התכנית ואין לראות בהוראה זו התחייבות מטעם המשרד לתשלום כל שהוא.

 

 

לפרטים לפנות  בדואר אלקטרוני: יובל טל i@yuvaltal.com   

לפרטים לפנות  בדואר אלקטרוני: דינה חלימה  dina@aviv-ebc.co.il

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה לכלכלת עסקים. טלפון: 03-5198807, דוא"ל: Rinat@industry.org.il

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

עושים בית ספר לתעשייה 
 המכללה לניהול בתעשייה
 עריכת מגוון ימי עיון, קורסים וסדנאות
 לבעלי התפקידים בהנהלות
 מפעלי התעשייה לצורך העשרה
 וקניית כלים ומיומנויות בתחומי פעילותן
 ההכשרות מתקיימות בשיתוף ובהנחיית
 גופים מקצועיים מהמובילים במשק,
 ומותאמות במיוחד לקהל היעד 
  לפרטים נוספים

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share