צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - סימון סריגים, אריגים, חוטי טקסטיל ועורות, תשמ"ה-1984

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - סימון סריגים, אריגים, חוטי טקסטיל ועורות, תשמ"ה-1984
5/11/2009

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים - סימון סריגים, אריגים, חוטי טקסטיל ועורות, תשמ"ה-1984

 

 

מפתח עניינים

1.  פרק א': הוראות כלליות

2.  פרק ב': סימון סריגים ומוצרי סריג

3.  פרק ג': סימון אריגים ומוצרי אריג

4.  פרק ד': סימון חוטים

5.  פרק ה': סימון עורות

6.  פרק ו': הוראות שונות

 

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 5 ו-15 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי"ח - 1957, אני מצווה לאמור:

 

פרק א': הוראות כלליות

1.  הגדרות

בצו זה -

"סריג" - מוצר המתקבל מתהליך שילוב של לולאות מחוטי טקסטיל באמצעות מחטים; במישרין על ידי סריגה המוגבלים מעיקרם, הן באורכם והן ברוחבם;

"אריג" - מוצר המתקבל מתהליך שילוב של חוטי טקסטיל מכל סוג בשתי וערב אשר ארכו בכיוון השתי איננו מוגבל מעיקרו, לרבות סרטים;

"מוצר אריג" - מוצר המיוצר מאריג, למעט דברי הלבשה ולרבות מוצרים המיוצרים במישרין על ידי אריגה והמוגבלים מעיקרם, הן בארכם והן ברחבם;

"חוטים" - חוטי טקסטיל, שזורים ושאינם שזורים, לרבות חוטים המיוצרים מסיבים של כותנה, צמר, פשתן, סיזל, יוטה, קנבוס, משי, מסיבים מלאכותיים ומסיבים סינתטיים;

"עור עליון" - שלחים מבורסקים של בקר, צאן או חזיר, המיועדים או העשויים לשמש, בשלמותם או בחלקם, לייצור החלק העליון של נעל ולייצור מוצרי עור אחרים;

"עור בטנה" - שלחים מבורסקים של בקר, צאן או חזיר, המיועדים או העשויים לשמש, בשלמותם או בחלקם, לעשיית בטנה של מנעלים ושל מוצרי עור אחרים;

"עור תחתון" - שלחים מבורסקים של בקר המיועדים או העשויים לשמש בשלמותם או בחלקם לסוליה חיצונית או לסוליה פנימית (Insole) של מנעלים;

"עורות" - עור עליון, עור בטנה ועור תחתון;

"סיבים מלאכותיים" - סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר טבעי;

"סיבים סינתטיים" - סיבים העשויים בדרך מלאכותית מחומר שיוצר בדרך סינתטית;

"מוצר" - סריג או מוצר סריג, אריג או מוצר אריג, חוטים ועורות;

"יצרן" - יצרן של מוצרים, לרבות אדם המוסר חומר גלם לאחר לשם ייצור מוצרים לצרכי עסקו של המוסר;

"יבואן" - אדם שעסקו או חלק מעסקו יבוא מוצרים;

"מנהל" - כל אחד ממנהלי מחוזות ירושלים, תל-אביב-יפו, חיפה או באר-שבע של משרד התעשיה והמסחר;

"סוחר" - אדם שאינו יצרן ואשר עסקו או חלק מעסקו מכירת מוצרים בסיטונות או בקמעונות, לרבות יבוא;

"משקל המוצר" -

(1)  בסריג - משקל הסריג נטו;

(2)  באריג - משקל האריג כולו בניכוי משקל השוליים;

(3)  במוצר אריג - משקל מוצר האריג כולו בניכוי משקל האבזרים;

"תיאור" - תיאור של מוצר בכתב, בדפוס, בציור, בעל-פה או בכל דרך אחרת הנהוגה במסחר.

 

2.  הגבלת הייצור, היבוא וההחזקה

לא ייצר יצרן, לא ייבא יבואן ולא יחזיק יצרן או סוחר מוצר שאינו מסומן לפי צו זה או המסומן באופן העשוי להטעות.

 

3.  הגבלת המכירה והקניה

(א)  לא ימכור יצרן, יבואן או סוחר מוצר, לא יציעו למכירה ולא יעבירנו לידי אחר, אלא אם כן המוצר מסומן לפי צו זה ובאופן שאיננו עשוי להטעות.

(ב)  לא יקנה סוחר מוצר שאיננו מסומן כאמור בסעיף קטן (א), ולא יקבל לידיו את החזקה במוצר האמור.

 

4.  שפת הסימון

(א)  סימון המוצר לפי צו זה וכל סימון נוסף יהיה בעברית; מותר להוסיף תרגום לועזי לנוסח העברי של הסימון, ובלבד שהאותיות הלועזיות לא יהיו גדולות מהאותיות העבריות.

(ב) חוטים מיובאים המיועדים לאריגה והנמכרים לעיבוד בידי אורגים, מותר שלא יהיו מסומנים בעברית.

 

5.  פרטי הסימון

בלי לגרוע מפרטי הסימון לפי פרקים ב', ג', ד' ו-ה' יסומנו מוצרים באלה:

(1)  שם היצרן או הסוחר ומענם והסימן המסחרי הרשום של אחד מהם או של שניהם, אם ישנו;

(2)  במוצר מיובא - שם המדינה שבה יוצר המוצר.

 

6.  סימון ותיאור המוצר

לא יסמן ולא יתאר יצרן או סוחר מוצר ולא יגרום לסימונו או לתיאורו אלא אם כן הסימון או התיאור מתאימים להוראות הסימון בצו זה.

 

7.  סימון ותיאור נוסף

לא יוסיף יצרן או סוחר ולא יגרום שיווסף כל פרט בסימונו או בתיאורו של מוצר בנוסף לפרטים הנדרשים על פי הוראות צו זה, אלא אם כן הפרט הנוסף הוא נכון ואינו עשוי להטעות.

 

 

פרק ב': סימון סריגים ומוצרי סריג

 

8.  הגדרה

בפרק זה, "מוצר" - סריג או מוצר סריג.

 

9.  אופן הסימון

הסימון של מוצר יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על המוצר גופו או על גבי תוית עשוייה מבד התפורה היטב או המחוברת באופן אחר דרך קבע לחלקו הפנימי של המוצר ובלבד שהתוית עמידה בכביסה.

 

10.  סימון מוצר מיובא

מוצר מיובא יסומן כאמור בצו זה עוד לפני ייבואו.

 

11.  פרטי הסימון

הסימון יכלול פרטים אלה:

(1) במוצר מתוצרת הארץ - שם היצרן או הסוחר ומענו והסימן המסחרי הרשום של אחד מהם או של שניהם, אם ישנו;

(2) במוצר מיובא - שם המדינה שבה יוצר, שם היבואן ומענו;

(3) שם החוטים מהם נסרג המוצר בכפוף לכך שאם הוא עשוי מתערובת של סיבים שונים, יצויינו שמות הסיבים ותכולת כל סיב על פי סדר יורד של שיעור תכולתו לפי משקלו באחוזים למאה ממשקלו של המוצר; הוראה זו לא תחול אם תכולתו כאמור של סיב אינה עולה על 10% ממשקל המוצר;

(4) במוצרים המורכבים משכבות שונות בהרכב סיביהם, מותר להפריד, בציון של החוטים או של תערובת החוטים מהם נסרגו, בין השכבות השונות; בסימון של סריגי ריפוד ושטיחים סרוגים מותר שלא לציין את הרכב החוטים של שכבת היסוד אולם יש לציין בפירוש כי הרכב החוטים מתייחס לשכבה העליונה בלבד;

(5) (א)  בסריגים - הרוחב בסנטימטרים בסבולת (tolerance)
     של 2%;

(ב)  בשטיחים סרוגים - בנוסף לאמור בפסקת משנה (א) - המשקל בגרמים למטר מרובע;

(ג) במוצרי סריג אחרים - הרוחב והאורך בסנטימטרים;

(6) במוצר שאינו עמיד בכביסה ברותחין ובסבון כביסה רגיל - הוראות כביסה וניקוי, בין במפורש ובין באמצעות סימנים גראפיים של הוראות לטיפול במוצרי טקסטיל לפי תקן ישראלי ת"ר 572;

(7)  (א) במוצרים שאינם סוג א' - הציון "סוג ב" או "סוג
       ג", לפי הסוג; ציון כאמור יהיה באותיות דפוס
       במקום גלוי לעין וגודל האותיות "ב" או "ג" יהיה
      סנטימטר אחד לפחות;

(ב) בסריג פגום אחרי גמר ייצורו - מהות הפגמים והיקפם; פגמי סריגה וחורים בסריגים יסומנו על ידי חוטים בולטים בשולי הסריג מול מקום הפגם או החור ועל התוית ירשמו מספר הפגמים או החורים.

 

12.  איסור סימון

סימון המוצר לא יכלול פרטים אלה:

(1) ציון תהליך האשפרה לשיפור סגולותיו של המוצר לרבות מניעת התכווצותו בכביסה, בהתקמטותו, חדירותו למים וכיוצא באלה, אם לא הושגה מטרת התהליך למעשה;

(2) ציון שהמוצר עבר תהליך למניעת התכווצותו בכביסה, אם לא צויין שיעור התכווצותו הנשארת באחוזים למאה;

(3) נצבע המוצר או נסרג מחוטים צבועים או הודפס, לא יכלול סימונו את המלים "צבע קבע", "צבע יציב" או מלים דומות להן, אלא אם כן הצבע הוא בעל דרגת יציבות 4 כמשמעותה בת"י 916, על כל חלקיו, לגבי כל גורם;

(4)  ציון שהמוצר הוא מתוצרת מדינת חוץ, אם נסרג בישראל מחוטי יבוא.

 

פרק ג': סימון אריגים ומוצרי אריג

 

13.  הגדרה

בפרק זה, "מוצר" - אריג או מוצר אריג.

 

14.  אופן הסימון

הסימון של מוצר יהיה ברור ובר קיימא וייעשה על שולי האריג לכל ארכו או על מוצר האריג גופו; לחלופין ייעשה הסימון על תוית עשויה מבד התפורה היטב או המחוברת באופן אחר דרך קבע ובלבד שהתוית עמידה בכביסה; נעשה חלק מהסימון על שולי האריג לכל ארכו או על גבי מוצר האריג גופו, מותר לעשות את יתרת הסימון הנדרש על גבי תווית.

 

15.  סימון אריג מוצר מיובא

מוצר אריג מיובא יסומן כאמור בצו זה לפני יבואו.

 

16.  חיבור התווית

(א) באריגים תחובר התווית היטב לקצה הפנימי של האריג בכל חתיכה (גליל בד) ותהודק בחותם עופרת.

(ב) במוצרי אריג אחרים תחובר תווית בד מודפסת, או ארוגה עם סימון כחוק בתפירה או בחיבור קבע אחר, במקום בולט, לכל יחידה ויחידה.

 

17.  פרטי סימון

הסימון יכלול פרטים אלה:

(1)  במוצר מתוצרת הארץ - שם היצרן או הסוחר והסימן המסחרי הרשום של אחד מהם או של שניהם;

(2)  במוצר מיבוא - שם המדינה שבה יוצר ושם היבואן ומענו;

(3)  שם החוטים מהם נארג המוצר, בכפוף לאמור להלן:

(א) עשוי המוצר מתערובת של סיבים שונים, יצויינו שמות הסיבים ותכולת כל סיב על פי סדר יורד של שיעור תכולתו לפי משקלו באחוזים למאה ממשקלו של המוצר; הוראה זו לא תחול אם תכולתו כאמור של סיב אינה עולה על 10% ממשקל המוצר;

(ב) עשוי המוצר כולו מסיבים מלאכותיים או מכיל סיבים כאמור מותר לציין את שמם במלים "סיבים מלאכותיים" בלי לפרט את שמותיהם;

(ג) עשוי המוצר כולו מסיבים סינתטיים או מכיל סיבים כאמור, יצויין בנוסף לשמותיהם המיוחדים של הסיבים הללו או במקומם, שם הקבוצה הכימית עמה הם נמנים לפי המוגדר בסעיף 22(2)(ג);

(4) במוצרים המורכבים משכבות שונות בהרכב סיביהם או שהשתי וערב שלהם עשויים מחוטים מסיבים שונים, מותר להפריד, בציון של החוטים או של תערובת החוטים מהם נארגו, בין השכבות השונות או בין השתי והערב; בסימון של אריגי-ריפוד ושטיחים מותר שלא לציין את הרכב החוטים של שכבת היסוד אולם יש לציין בפירוש כי הרכב החוטים מתייחס לשכבה העליונה בלבד;

(5)  (1)  באריגים - הרוחב בסנטימטרים בסבולת (tolerance)
      של 2%;

(2) במוצרי אריג - הרוחב והאורך בסנטימטרים (לא כולל שוליים מקופלים).

(6)  במוצר שאינו עמיד בכביסה ברותחין ובסבון כביסה רגיל, למעט מוצר המכיל צמר שמשקלו 50% לפחות ממשקל המוצר - הוראות כביסה וניקוי;

(7) במוצר שאינו עמיד בגיהוץ במגהץ אשר מידת החום של סולייתו 50 מעלות צלסיוס - הוראות גיהוץ;

(8) (א) במוצרי אריג שאינם סוג א' - הציון "סוג ב" או
      "סוג ג" לפי הסוג; הציון כאמור יהיה באותיות דפוס
      במקום גלוי לעין וגודל האותיות "ב" או "ג" יהיה
      סנטימטר אחד לפחות;

(ב) באריג פגום, אחרי גמר ייצורו - מהות הפגמים והיקפם; פגמי אריזה וחורים באריגים יסומנו על ידי חוטים בולטים בשולי האריג מול מקום הפגם או החור ועל התווית יירשם מספר הפגמים והחורים שבחתיכת האריג.

 

18.  ציון מיוחד של סיב

על אף האמור בסעיף 17(3) מותר לציין את שם הסיב כדלקמן, אם תכולת הסיבים במוצר היא -

(1) לפחות 93% צמר מנופץ ממשקל המוצר - במלים "צמר מנופץ" או "צמר מנופץ נקי";

(2) פחות מ - 93% אך יותר מ - 50% צמר מנופץ ממשקל המוצר - במלים "צמר מנופץ מעורב" ושמות הסיבים האחרים לפי סדר תכולתם היחסית.

 

19.  איסור סימון

סימון המוצר לא יכלול פרטים אלה:

(1) שם המוצר לפי שם הסיב ממנו הוא עשוי, אם תכולתו במשקל של הסיב קטנה מ - 65%, בכפוף לאמור בסעיף 11(3);

(2) המלים "צמר נקי" או "צמר סרוק נקי", או מלים דומות להן -

(א) אם המוצר מכיל פחות מ - 100% צמר סרוק, למעט השוליים, ואין בו חוטי "אפקט";

(ב) המוצר מכיל פחות מ - 93% צמר סרוק במשקל, למעט השוליים ויש בו חוטי "אפקט";

(3) ציון תהליך האשפרה לשיפור סגולותיו של המוצר, לרבות מניעת התכווצותו בכביסה, התקמטותו, חדירותו למים וכיוצא באלה, אם מטרת התהליך לא הושגה למעשה;

(4)  ציון שהמוצר עבר תהליך למניעת התכווצות בכביסה, אם לא צויינה ההתכווצות הנשארת באחוזים למאה;

(5)  נצבע המוצר או נארג מחוטים צבועים או הודפס, לא יכלול סימונו את המלים "צבע קבע", "צבע יציב" או מלים דומות להן אלא אם כן הצבע הוא בעל דרגת עמידות כמשמעותה בהמלצה 105-1959 של ארגון התקינה הבין-לאומי:

בדיקות עמידות הצבע בטקסטילים (סדרה ראשונה) 105-1959

 Recommendation ISO R 105-1959; Essais de SoIidite des Teintures (Premiere Serie);                                                                                               

כפי שפורטה להלן בטור א', בפני גורם ההשפעה שצויין בטור ב' -

 

טור א'                           טור ב'

6, 7 או 8                        השפעת האור

4 או 5                            גורם אחר

 

הצעת ההמלצה האמורה הופקדה -

 

(1)  במשרד התעשיה והמסחר, חטיבת הטקסטיל והעור, ירושלים;

(2) במשרד התעשיה והמסחר, מחוז תל-אביב, רח' מזא"ה 76, תל-אביב-יפו;

 

(6) ציון שהאריג הוא מתוצר מדינת חוץ, אם נארג בארץ מחוטי יבוא וצוין שמוצר האריג הוא תוצרת מדינת חוץ, אם יוצר בארץ מאריגי יבוא.

 

פרק ד': סימון חוטים

 

20.  אופן הסימון

סימון חוטים ייעשה באותיות דפוס על גבי תווית ויהיה ברור ובר-קיימא.

 

21.  הצמדת תווית

(א)  התווית תוצמד היטב לכל חבילה ודוללה של חוטים ולכל סליל שעליו סלולים החוטים או לכל מכל בו ארוזים החוטים.

(ב) הוצמדה התווית רק למכל בו ארוזים החוטים, יושמו שתי תוויות נוספות בתוך המכל, בשני מקומות שונים.

(ג) בחוטים לסריגת יד, לתפירה ולרקמה ולכל חוטים אחרים המיועדים למכירה בקמעונות או הנמכרים למעשה בקמעונות, תוצמד תווית לכל סליל או דוללה ולכל יחידה העשויה להימכר בנפרד, בנוסף לתווית שתוצמד לאריזה החיצונית; היו חוטים אלה באריזה חיצונית סגורה, ולא הוצמדה תווית לכל סליל או דוללה שבתוך האריזה כאמור, תוצמד, אחרי פתיחת האריזה, תווית לכל סליל או דוללה או לכל יחידה העשויה להימכר בנפרד.

 

22.  פרטי הסימון

הסימון יכלול פרטים אלה:

(1)  שם היצרן או הסוחר והסימן המסחרי הרשום של אחד מהם או של שניהם;

(2)  שם הסיב שממנו עשויים החוטים, בכפוף לאמור להלן:

(א)  נטווה החוט מסיבים מעורבים, יצויינו שמות הסיבים שמהם מיוצר החוט ושיעור תכולתו של כל סיב לפי סדר יורד, לפי משקלו באחוזים למאה ביחס למשקלו של החוט כולו, ובלבד שמותר שלא לציין את תכולתו כאמור של כל סיב אחר שבחוט אם שיעור זה אינו עולה על 5% ממשקל החוט כולו;

(ב) סיבים מלאכותיים מותר לציין במלים "סיבים מלאכותיים" בלי לציין את שמותיהם;

(ג) סיבים סינתטיים יש לציין, בנוסף על הסימון בשמותיהם המיוחדים, או במקומם, שם אחת הקבוצות הכימיות עמן הם נמנים והמוגדרות להלן:

"נילון" או "פוליאמיד" - סיב עשוי פוליאמיד סינתטי ארוך שרשרת כלשהו, אשר קבוצות אמיד חוזרות מהוות בו חלק אינטגרלי של השרשרת הפולימרית;

"פוליאסטר" - סיב עשוי פוליאמיד סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר אסתר של כוהל דיהידרי וחומצה טרפתאלית מהווה 85% לפחות ממשקלו;

"סיב אקרילי" - סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר יחידות אקרילוניטריל מהוות לפחות 85% ממשקלו;

"סיב מודאקרילי" - סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר יחידות אקרילוניריל מהוות פחות מ - 85% אבל יותר מ - 35% ממשקלו;

"סאראן" - סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר יחידות ויניליון כלורי מהוות לפחות 80% ממשקלו;

"אולפין" - סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר יחידות של אתילן, פרופילן או של אולפין אחר מהוות לפחות 85% ממשקלו;

"ניטריל" - סיב המורכב ב - 85% לפחות ממשקלו מפולימר ארוך-שרשרת של ויניידן דיניטריל אשר בו מהווה הוינילידן דיניטריל לפחות כל יחידה שניה בשרשרת הפולימרית;

"ספאנדכס" או "פוליאורתן" - סיב עשוי פולימר ארוך-שרשרת המורכב מ - 85% ממשקלו לפחות מפוליאורתן מקוטע;

"וינאל" - סיב עשוי פולימר ארוך-שרשרת כלשהו, המורכב לפחות ב - 50% ממשקלו מיחידות של כוהל וינילי ואשר סך כל היחידות של כוהל וינילי והיחידות של אצטאל השונות מהווה לפחות 85% ממשקלו;

"ויניון" - סיב עשוי פולימר סינתטי ארוך-שרשרת כלשהו, אשר יחידות של ויניל כלורי מהוות לפחות 85% ממשקלו;

(ד) סיב סינתטי, שאינו משתייך לאחת הקבוצות הכימיות שהוגדרו בפסקת משנה (ג), יצויין בשמו המיוחד;

(ה) חוטים עשויים מפסולת כותנה עם תוספת של סיבים אחרים, או בלעדיהם, יסומנו כ"חוטי פסולת כותנה" או כ"חוטי ויגוניה";

(3)  אופן הייצור המיוחד להם, למעט בחוטים לסריגת יד, ובלבד -

(א) שבחוטי כותנה יש לסמן, בין השאר, אם החוט מנופץ, סרוק, ממורצר או חרוך;

(ב)  שבחוטי צמר יש לסמן, בין השאר, אם החוט מנופץ או סרוק;

(ג)  שבחוטי פשתן יש לסמן, בין השאר, אם החוט מולבן ומוספג;

(4) מספר החוט המציין את עביו ומספר החוטים הבודדים בשזיר לפי אחת מהשיטות המקובלות, תוך ציון השיטה; בחוטים המיועדים לסריגת יד יצויין מכמה חוטים בודדים, שזורים, מורכב החוט, אם הוא "כפול 2", "כפול 3", "כפול 4" וכיוצא באלה, וכן את העובי הסופי של החוט ואת המספר המציין את עובי החוטים הבודדים שמהם הוא מורכב;

(5)  מטרת השימוש, ובלבד -

(א) שבחוטי כותנה יש לסמן, בין השאר, אם הם מיועדים לשתי, לערב, לסריגה, לתפירה, לרקמה או לקליעה;

(ב) שבחוטי צמר יש לסמן, בין השאר, אם הם מיועדים לאריגה, לסריגת מכונה או לסריגת יד;

(ג) שבחוטי פשתן, סיזל, יוטה וקנבוס יש לסמן, בין השאר, אם הם מיועדים לאריגה, לתפירה, לקליעה, לקשירה או לכיבוש;

(6) משקל נקי של החוט בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס ובלחות אויר יחסית של 65% -

(א) בחוטי תפירה למעט חוטי תפירה כאמור בפסקה (8);

(ב) בחוטים אחרים הנמכרים, או המיועדים למכירה בקמעונות ובלבד שבחוטי רקמה מותר לציין את המשקל הנקי כאמור או את האורך;

(7)  מהות הפגמים והיקפם - בחוטים פגומים;

(8)  אורך החוטים במטרים - בחוטי תפירה ביחידות הנמכרות או העשויות להימכר בנפרד, כשאורך החוט ביחידה הוא קטן מ - 11,000 מטר או כשמשקלה הנקי קטן מ - 500 גרם (להלן - היחידה);

(9)  המלים "צבע לא יציב" - בחוטי תפירה צבועים שלפי סעיף 19(5) אין לסמן מוצר שנארג מהם במלים "צבע קבע" או "צבע יציב".

 

23.  סימון חוטים מסיבים מעורבים

על אף האמור בסעיף 22(2)(א), אם נטווה החוט מסיבים מעורבים והוא מכיל צמר מנופץ בשיעורים הנקובים להלן, שהם ביחס למשקל מכלל התערובת במכונת ערבוב willow, הוא יסומן כדלקמן:

(1) כשהחוט מכיל לפחות 95% צמר מנופץ מהמשקל - במלים "צמר מנופץ" או "צמר מנופץ נקי";

(2) כשהחוט מכיל לפחות 70% צמר מנופץ נקי מהמשקל, אך פחות מ - 95% - במלים "צמר מנופץ מעורב עם סיבים אחרים", ואין חובה לפרט את הסיבים האחרים;

(3) כשהחוט מכיל לפחות 50% צמר מנופץ נקי מהמשקל, אך פחות מ - 70% - במלים "צמר מנופץ מעורב" בתוספת פירוט הסיבים האחרים לפי סדר יורד של שיעור תכולתם היחסית.

 

24.  סימון חוטים שמשקלם צויין ללא תכולת רטיבותם

צויין משקל החוט ללא ציון תכולת רטיבותו (להלן - המשקל המסומן) לא יעלה המשקל המסומן על משקל החוט לאחר ייבושו בתנור ב- 105-110 מעלות צלזיוס (להלן - משקל יבש) בתוספת אחוזי הרטיבות הטבעית שלו בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס ובלחות אוויר יחסית של 65% ובלבד שבחוטים המפורטים להלן בטור א' לא יעלה המשקל המסומן על המשקל היבש בתוספת האחוז הנקוב בטור ב' -

 

טור א'                  טור ב'

                       אחוזים מהמשקל היבש

 

חוטי כותנה               8.5

חוטי צמר מנופץ         17                                            

חוטי צמר סרוק         18.25

חוטי סיבן                 13

חוטי פשתן                12

חוטי יוטה                 13.75

 

25.  סבילות למשקל ולאורך

בחוטים הנמכרים בקמעונות או המיועדים להימכר בקמעונות, מותר כי -

(1)  המשקל הנקי בטמפרטורה של 20 מעלות צלזיוס ובלחות אוויר יחסית של 65% של יחידה אחת יהיה קטן ב - 3% לכל היותר ממשקלה הנקי, וכי המשקל כאמור הכולל של 10 יחידות או יותר מתוצרתו של יצרן אחד, שניטלו באקראי, יהיה קטן ב - 1% לכל היותר מסך כל המשקלים המסומנים עליהן;

(2) אורך החוט של יחידה אחת יהיה ב - 3% לכל היותר מן המסומן עליה ואורך החוט הכולל של 10 יחידות או יותר מתוצרתו של יצרן אחד, שניטלו באקראי, יהיה קטן ב - 1% לכל היותר מסך כל האורכים המסומנים עליהן.

 

26.  סימון חוטי יבוא

חוטים מיובאים בידי סוחר יסומנו בתווית בפרטים אלה:

(1)  שם היבואן;

(2)  שם המדינה שבה יוצרו החוטים;

(3)  כל הפרטים שצויינו בסעיף 22(2) עד (7).

 

27.  איסור סימון

סימון חוטים צבועים לא יכלול את המלים "צבע קבע", "צבע יציב", או מלים דומות, אלא אם כן הצבע הוא בעל דרגת עמידות כמשמעותה בהמלצה הנזכרת בסעיף 19(5).

כפי שפורטה להלן בטור א' בפני גורם השפעה כפי שצויין בטור ב' -

 

טור א'                           טור ב'

6, 7 או 8                        השפעת האור

4 או 5                            גורם אחר

 

פרק ה': סימון עורות

 

28.  אופן הסימון

סימון עורות ייעשה על גבי כל חתיכת עור, יהא ברור ובר-קיימא ויבוצע בחותמת מגומי או ממתכת בצבע יציב או על ידי הטבעה מובלטת או מושקעת בחותמת מתכת.

 

29.  פרטי הסימון

(א) הסימון של עור תחתון יכלול את שם היצרן ומענו ואת הסימן המסחרי הרשום שלו, אם ישנו.

(ב) הסימון של עור עליון ושל עור בטנה יכלול פרטים אלה:

(1)  שם היצרן ומענו ואת הסימן המסחרי הרשום שלו, אם ישנו;

(2) מידת השטח הנכונה של החתיכה ברגל מרובעת, כהגדרת המידה במדינה שבה יוצר העור.

(ג) עורות שיובאו יסומנו בנוסף על הסימון האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) גם בשם המדינה שבה יוצרו.

 

פרק ו': הוראות שונות

 

30.  סייג לתחולה

הוראות צו זה לא יחולו על מוצרים המיוצאים למעשה מן הארץ.

 

31.  שמירת דינים

הוראות צו זה אינן באות לגרוע מכוחו של כל דין אחר.

 

32.  ביטול

בטלים -

(1) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון סריגים ומוצרי סריג), התש"ם - 1980;

(2) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון אריגים ומוצרי אריג), התשל"ז - 1977 ;

(3) צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון חוטי טקסטיל), התשכ"ג - 1963;

(4)  צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (סימון עורות), התשכ"ד - 1963.

 

33.  תחילה (תיקון: תשמ"ה)

תחילתו של צו זה 150 ימים מיום פרסומו.

 

_________________________

1 ק"ת התשמ"ה, 144, 696.

 

 

הדפסשלח לחבר
עזרה וכלים
התאחדות לשירות העסק שלך

מייעצים לך בענייניי עבודה ויחסי עבודה

·  ייעוץ שוטף למפעלים בכל הנוגע
   לחוקי העבודה וליחסי עבודה 
   הן במישור הקיבוצי והן
   במישור הפרטני

·  מעורבות בהליכי חקיקה בכנסת
   ובוועדותיה.

·  טיפול במימוש חוקים,
   תקנות וצווים,
   מול גורמים ממשלתיים.ועוד...

לפרטים נוספים

 

דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share