חוזר מס' 28/2011 – החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב- 2011

22/12/2011

לכבוד
המנהל/ת הכללי
                                                                         
א.ג.נ,


שלום רב,
 
 
הנדון: החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב- 2011
 
 
1. הרינו להביא לידיעתכם, כי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב- 2011 עבר בקריאה שלישית במליאת הכנסת, ויכנס לתוקפו שישה חודשים מיום פרסומו.
 
2. איגרת מפורטת בדבר הוראות החוק ודגשים ליישומו תישלח על ידנו בהמשך, כמו גם מידע באשר לימי עיון שנעביר בנושא, ואולם כבר בשלב זה ברצוננו להביא לפניכם את עיקרי החוק וכן את הרקע לחקיקתו.
 
3. אנו ממליצים למנהלי המפעלים, למנהלי משאבי האנוש, למנהלי הכספים וכן לכל בעל תפקיד במפעלכם העוסק בנושא חשוב זה- לקרוא את איגרת מידע זו, להמשיך ולהתעדכן בעדכוננו השוטפים וכן להשתתף בימי העיון שנערוך.
 
4. החוק נחקק על רקע תופעה הולכת ומתרחבת של אי ציות לדיני העבודה, כפי שמתוארים הדברים בדברי ההסבר לחוק. מטרת החוק, איפוא, הינה להגביר ולייעל את האכיפה של חוקי העבודה, וזאת באמצעות שני אפיקי אכיפה עיקריים:
האחד, הנהגת הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעבידים שהפרו את הוראות חוקי העבודה. נדגיש, כי הליך זה יוטל על מעסיקים בכלל, ולאו דווקא על מעסיקים שהם קבלני שירותים. והשני, הטלת אחריות אזרחית, מנהלית ופלילית גם על מזמיני שירות (שירותים בתחום הניקיון, השמירה, האבטחה וההסעדה), הגם שאין הם מוגדרים, כידוע, כמעסיקיהם של עובדי החברות המספקות את השירותים.
 
5. הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעביד- ההליך המנהלי כולל מספר שלבים עד להטלת העיצום הכספי. בחלק ניכר ממקרי הפרות החוק תישלח התראה מנהלית על ידי גורמי האכיפה במשרד התמ"ת בטרם הודעה על כוונה להטיל עיצום כספי. כמו כן, ההליך כולל וועדת ערר, בהרכב של שלושה חברים, שחבר בה גם נציג ארגון מעבידים, ובה עומדת למעסיק זכות הטיעון. אנו מעריכים שמשוכות אלה, ולא רק הן, יובילו לכך שמעסיקים הוגנים שהפרו בתום לב הוראות חוק מסוימות לא יועמדו לדין. כמו כן, לפי המנגנון הקבוע בחוק, הגשת כתבי אישום במסגרת ההליך הפלילי תיעשה רק בנסיבות ושיקולים שבשל חומרתם מוצדקת הטלת אחריות פלילית ישירה בלא קיום הליך מנהלי להטלת עיצום כספי. כך להערכתנו יורחקו גם הליכים פליליים ממעסיקים הוגנים ושומרי חוק.
 
6. הטלת אחריות אזרחית, מנהלית ופלילית גם על מזמיני שירות- הליכי הטלת אחריות על מזמין שירות מצומצמים בהרבה מאלה המוטלים על קבלן השירות (המעסיק הישיר) במובן זה, שההליך האזרחי כולל תנאים מוקדמים להחלתו והגנות משמעותיות שעומדות למזמין השירות. כמו כן, אחריות המזמין מוגבלת לרשימת הוראות קצרה מזו המוטלת על המעסיק הישיר. גם ההליך הפלילי כולל הגנות משמעותיות שעומדות למזמין השירות. באשר להליך המנהלי שיופעל על מזמין השירות, בהבדל מקבלן השירות, הוא כולל שלב נוסף לפיו ניתנת למזמין השירות, במקביל להודעת החיוב הנמסרת לקבלן, התראה לתיקון ההפרה או ביטול החוזה עם קבלן השירות בתנאים הקבועים בחוק. אחת ההגנות באמצעותן יוכל מזמין השירות להתגונן הינה הסתמכות על בדיקות תקופתיות שנערכו בידי "בודק שכר מוסמך". בודק שכר מוסמך הינו מי שקבל תעודת הכרה על ידי משרד התמ"ת בתנאי החוק.
 
7. יחד עם זאת, החוק קובע, כי בחוזה בין קבלן למזמין שירות יפורטו רכיבי השכר שישלם הקבלן לעובדיו, עלות שכר מינימאלית שאינה פחותה מערך שעת עבודה (כפי שיקבע השר בתקנות), הצהרת הקבלן על עלויות נוספות כולל רווח והתחייבות של מזמין השירות לתשלום בסכום שלא יפחת מהסך האמור. חתימה על חוזה בין מזמין שירות לקבלן שירות, שלא מקיים אחר תנאי החוק והתקנות שייקבעו לפיו, תשמיט את הקרקע תחת התנאים המקלים להטלת האחריות ותחת ההגנות הניתנות למזמין השירות בהליך אזרחי. חתימה על חוזה כאמור אף תהווה לכשעצמה עבירה פלילית, שגם מנהלו הכללי של התאגיד עלול לחוב בגינה.
 
8. אחריות מנהל כללי למניעת הפרות- אחריות פלילית מוטלת גם על מנהלו הכללי של מזמין השירות בגין הפרת הוראות חוקי העבודה החלות על מזמין שירות ובהגנות הקבועות בחוק. כמו כן, על מנהלו הכללי של תאגיד, שהוא מעביד, הוחלה אחריות מנהלית, כולל ההגנות הקבועות בחוק, בנוסף לזו הפלילית שכבר קיימת בחלק מחוקי העבודה.
 
9. נזכיר, כי החוק הוא תולדה של הצעת חוק ממשלתית המשותפת למשרד התמ"ת, משרד האוצר, לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים וההסתדרות הכללית. הצעת החוק היא אלטרנטיבה עדיפה מנקודת ראות של מעסיקים הוגנים ושומרי חוק, בהשוואה להצעות חוק פרטיות שהונחו על שולחן הכנסת בזמנו.
 
10. כאמור, איגרת מפורטת בדבר הוראות החוק ודגשים ליישומו תישלח על ידנו בהמשך, כמו גם מידע באשר לימי עיון שנעביר בנושא. כמו כן, לצורך יישומו של החוק ומכוח הסמכתו, יותקנו על ידי שר התמ"ת תקנות בנושאים שונים (בודק שכר מוסמך, תנאים בחוזה בין קבלן ומזמין שירות וכו'). כן ייקבעו נהלים ליישום החוק על ידי משרדי הממשלה הרלוונטיים, לרבות נוהל התראה לפני הטלת עיצום כספי- גם אותם נביא לידיעתכם בעדכונים שנפרסם.
 
11. לידיעתכם,  האמור לעיל מובא כעדכון כללי ואין בו כדי להחליף ייעוץ משפטי פרטני. בדבר הסברים נוספים, ובמידת הצורך, ניתן לפנות  לח"מ בטל' 03-5198820, לעו"ד עופר יוחננוף, מנהל המחלקה למשפט עבודה בטל' 03-5198824 וכן לעו"ד מיכל חילי-וקסמן, ראש תחום חקיקת עבודה בטל' 03-5198731.
 
 
בברכה,
 
אבי ברק
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 

מצגת מכנס ההיערכות לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 1.5.12  מצגת מכנס ההיערכות לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה 1.5.12
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share