חוזר מס' 18/2011 – תיקון חדש לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002

21/08/2011

לכבוד                                                                           
המנהל/ת הכללי                                                                         
 
א.ג.נ,
 
שלום רב,
 
הנדון: תיקון חדש לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002
 
 
1. ביום 11 באוגוסט 2011 פורסם ברשומות תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), התשס"ב- 2002 (להלן: "החוק").
 
2. התיקון לחוק מסמיך את בית הדין לעבודה לפסוק לטובת עובד פיצויים לדוגמה בסך 15,000 ₪, אם מצא שהמעביד לא קיים ביודעין אחר הוראות החוק. פיצויים לדוגמה הנם פיצויים עונשיים, קרי- פיצויים שעשויים להיפסק לטובת העובד התובע, אף אם לא נגרם לו כל נזק. זאת בנוסף לסמכות בית הדין לפסוק פיצוי בגין נזק שנגרם לעובד עקב ההפרה, נזק ממוני או לא ממוני (עגמת נפש). נזכיר, כי עוד בטרם התיקון כלל החוק הוראה בדבר החלת אחריות פלילית על מעסיק שלא פעל בהתאם לחובותיו בחוק.
 
3. התיקון גם הפך את נטל ההוכחה וקבע, כי בתובענה של עובד נגד מעבידו בנושא שהיה עליו להיות מפורט בהודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו, כפי שקובע החוק, והמעביד לא מסר כנדרש הודעה כאמור, תהא החובה על המעביד להוכיח את טענות ההגנה שלו בקשר לזכות הנתבעת, מבלי שהעובד יוכיח את טענות התביעה שלו.
 
4. לאור חשיבותו של החוק והסנקציות הקבועות בו, נזכירכם מהן חובותיו העיקריות של המעסיק לפי החוק משנת 2002:
 
4.1 מעביד חייב למסור לעובד, לא יאוחר משלושים ימים מתחילת העסקתו, הודעה בכתב המפרטת את תנאי העסקתו, הכוללת את הפרטים הבאים: זהות המעביד וזהות העובד, תאריך תחילת עבודה, תיאור עיקרי התפקיד, ציונו של הממונה הישיר, תשלום בגין שכר עבודה, מועדי תשלום, אורך יום העבודה, יום המנוחה השבועי, סוגי תשלומים בעבור תנאים סוציאליים והגופים שאליהם מועברים התשלומים, שם ארגון העובדים שהוא צד להסכם קיבוצי החל על המפעל ועוד.
 
4.2 מעביד חייב למסור לעובד הודעה על שינוי שחל בתנאי עבודה שפורטו בהודעה תוך שלושים ימים מעת השינוי.  
 
4.3 כשמדובר בהעסקת נער, מועד מסירת ההודעה הוא שבעה ימים מעת העסקתו או מעת השינוי, לפי העניין.
 
4.4 הוראות החוק שלעיל חלות על עובדים שהחלו עבודתם לאחר תחילתו של החוק, דהיינו: עובדים שהחלו עבודתם ביום 21 בחודש יוני 2002.
 
4.5 באשר לעובדים שהחלו עבודתם עד ליום 20 בחודש יוני 2002- החובה היא למסור הודעה בדבר תנאי עבודה תוך 30 ימים מהיום בו העובד דרש זאת בכתב מהמעסיק. ואולם, גם לעובדים ותיקים אלה יש למסור הודעה על שינוי בתנאים מהתנאים המפורטים לעיל, וגם אם לא נמסרה הודעה המפרטת את תנאי העבודה.
 
5. המלצתנו אליכם היא להחתים את העובד על מסמך הודעה כאמור לפיו ההודעה נמסרה לו, לצד תאריך המסירה, וזאת עם כל מסירת הודעה כחוק.
 
6. התיקון מוסיף, כי הסכם עבודה הכולל את כל פרטי ההודעה, אותם מחויב המעסיק לפרט על פי חוק, ושנמסר במועד כחוק,  מהווה גם הוא הודעה לעובד בדבר תנאי עבודתו.
 
7. התיקון לחוק שעניינו פיצויים לדוגמה יכנס לתוקף ארבעה חודשים מיום פרסומו של התיקון, קרי- ביום 11.12.2011. יתר הוראות התיקון נכנסו לתוקף עם פרסומו.
 
8. לצורך הסברים נוספים, כולל קבלת טפסי הודעה על תנאי עבודה והודעה על שינוי, ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198820, או לעו"ד עופר יוחננוף בטל' 03-5198824, או לעו"ד מיכל חילי-וקסמן בטל' 03-5198731. 
  
 
 
בברכה,
 
אבי ברק  
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש 

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הבהרה בדבר מועד כניסת לתוקף של הסכם לקיצור שבוע העבודה - חוזר 2017/13, 27/06/2017
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share