חוזר מס' 9/2009 – תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958

18/01/2009

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת


א.ג.נ.,


שלום רב,


הנדון: תזכורת - תיקון מס' 24 לחוק הגנת השכר, התשי"ח- 1958


בהמשך לאיגרת המידע המפורטת שמספרה 40/08 שנשלחה אליכם, אנו מבקשים לחזור ולהדגיש בחוזר זה את חשיבות התיקון לחוק שבנדון, את השפעתו על ניהול מפעלכם ואת המשמעות האזרחית והפלילית של אי מילוי אחר הוראותיו.

התיקון יכנס לתוקף ביום 1.2.2009, ויחול על משכורת חודש פברואר ואילך.

כאמור, התיקון הוא בבחינת תיקון דרמתי לחוק הגנת השכר, ולו משמעויות והשלכות רחבות היקף הן על זכויות העובדים והן על החובות החלות על המעביד.

אנו ממליצים לשוב ולקרוא בעיון את איגרת המידע שנשלחה אליכם כאמורוכן להעבירה לעיונם של מנהל משאבי האנוש, מנהל הכספים וכן חשב השכר במפעלכם.

להלן נביא לפניכם מספר דגשים והמלצות ליישום התיקון:

 • התיקון מטיל שורת סנקציות פליליות על מעביד ועל נושא משרה בתאגיד בגין אי מסירת תלוש שכר, ו/או בגין אי מסירה במועד, ו/או בגין מסירה של תלוש שכר שאינו כולל את כל הפרטים החייבים ברישום, ו/או בגין ניכוי סכומים משכרו של עובד בניגוד לסעיף 25 לחוק.
 • התיקון הוסיף רשימה של פרטים שחובה לכלול בתלוש השכר, שלא היתה חובה לרשום אותם עובר לתיקון.
 • התיקון הסמיך את בית הדין לעבודה לפסוק לטובת העובד (התובע) פיצויים לדוגמא בסך 5,000 ₪ בגין כל הפרה והפרה, קרי- פיצויים ללא הוכחת נזק. במילים אחרות: אי מילוי החובה המוטלת על המעביד (אי מסירת תלוש שכר במועד או מסירת תלוש שלא נכללים בו כל פרטי השכר) עלולה לגרור תשלום פיצויים לטובת העובד, ונדגיש- אף אם העובד לא ניזוק כלל.
 • התיקון קובע, כי בתובענה של עובד לתשלום שכר רגיל, שעות נוספות וגמול עבודה בגין עבודה במנוחה השבועית על המעביד חובת ההוכחה, כי העובד לא עמד לרשות העבודה במשך שעות העבודה השנויות במחלוקת. עובר לתיקון, חובת ההוכחה חלה על העובד. 
  יחד עם זאת, נטל ההוכחה יעבור למעביד, רק אם המעביד לא נהל פנקס שעות עבודה, בו נרשמו- שעות העבודה, שעות המנוחה השבועית, שעות נוספות, גמול שעות נוספות וגמול עבודה במנוחה השבועית. 
 •  מעבידים שלא מנהלים רישום שוטף של שעות העבודה בפועל של עובדיהם עלולים להיתקל בקושי אמיתי להוכיח את קו הגנתם. במיוחד נכון הדבר באשר לעובדים שמשתכרים גמול שעות נוספות גלובאליות או משתכרים משכורת גלובאלית, ואשר אינם מנויים ביוצאים מן הכלל שבסעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951. המלצתנו היא לנהל רישום שוטף של שעות העבודה גם עבור עובדים אלה ולדרוש רישום הן של כניסתם למקום העבודה והן של יציאתם ממקום העבודה. רישום מדויק כאמור יחייב התאמה תכופה בין הגמול המשולם לעובד לבין מכסת השעות הנוספות אותן עבד. 

  ונסביר: כידוע, הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה (ובין היתר, תשלום בגין שעות נוספות) חלות על כל העובדים, פרט לעובדים בתפקידי הנהלה, עובדים אשר תפקידם דורש מידה מיוחדת של אמון אישי ועובדים אשר למעבידם אין כל דרך לפקח על שעות העבודה והמנוחה שלהם. לאחרונה ניתן פסק דין בבית הדין הארצי לעבודה (עפ16/08 מ"י- משרד התעשיה המסחר והתעסוקה נ' בסט ביי רשתות שיווק בע"מ, מיום 4.1.2009), אשר חוזר ומגדיר את משמעות המושגים "תפקיד הנהלה" ו"משרת אמון" שבסעיף 30 לחוק, ומבהיר מי העובדים אשר נכנסים לקטגוריות אלה.

  על פי פסק הדין, חוק שעות עבודה ומנוחה נועד לחול על מירב העובדים שבארגון, כך שהמושג "תפקיד הנהלה" עליו לא יחול החוק צריך להתפרש כמתייחס לשכבת ההנהלה הבכירהבארגון בלבד. כדי שניתן יהיה להגדיר תפקיד כלשהו כ"תפקיד הנהלה" יש צורך שבעל התפקידיהיה מעורב בהתוויית מדיניות הנהלת החברה תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי, שאינו מוכתב עלידי מדיניות זו. שכר ותנאי העסקה מיוחדים וחריגים יכולים לשמש אינדיקציה להיותו שלהתפקיד בגדר "תפקיד הנהלה". מאפיין נוסף היכול להצביע על היותו של תפקיד מסויםבמעמד של "תפקיד הנהלה" במובן החוק הוא טיבו של התפקיד ומעמדו בארגון. מאפיינים אלהאינם בבחינת רשימה סגורה, וכל מקרה יבחן לגופו.  

  פסק הדין קבע גם, כי כדי שחוק שעות עבודה ומנוחה לא יחול עלעובד בשל "מידה מיוחדת של אמון אישי", צריכה להתקיים זיקה קרובה ומיוחדת של בעלהתפקיד בו מדובר ל"תפקיד הנהלה" עליו לא חל החוק.
 •  רצוי להפעיל מערכת בקרה, שבאמצעותה יוודא המעביד, שהעובדים מדווחים על שעות עבודה במסגרת מכסת שעות העבודה שאושרה להם.
 • נא וודאו, כי הסכומים המנוכים משכר העובדים הם בהתאם להגבלות הקבועות בסעיף 25 לחוק הגנת השכר. 
 • במקרה בו ניכה המעביד סכומים, ולא העבירם, מדובר בעבירה פלילית חמורה ביותר, שעונש עליה עלול להיות שנתיים מאסר.
 • נא וודאו, כי הגורם האחראי לתלושי השכר במפעלכם מודע לתיקון, ופועל ליישומו.

לקבלת ייעוץ משפטי מומלץ לפנות להתייעצות.המחלקה למשפט עבודה נמצאת לשירותכם: עו"ד עופר יוחננוף- מנהל המחלקה ועו"ד מיכל חילי.
אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה או הבהרה.

 

בברכה,

אבי ברק 
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share