חוזר מס' 8/2014 – צו הרחבה בענף הניקיון

18/02/2014

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
הנדון: צו הרחבה בענף הניקיון
 
ביום 11.7.2013 נחתם הסכם קיבוצי כללי בין ארגון חברות הניקיון לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן: "ההסכם הקיבוצי") - הסכם זה הסדיר שיפור משמעותי בתנאי העסקתם של עובדי ניקיון עליהם חל ההסכם (הכוונה לעובדים המועסקים על ידי מעסיקים החברים בארגון חברות הניקיון בישראל). הוראותיו המרכזיות של הסכם זה לא נכנסו לתקפן במועד חתימת ההסכם והותנו במתן צו הרחבה על ידי שר הכלכלה.

ביום 5.2.2014, חתם שר הכלכלה על צו הרחבה בענף הניקיון, אשר הרחיב את הוראותיו של ההסכם הקיבוצי הנ"ל על כלל המעבידים המספקים שירותי ניקיון ו/או תחזוקה ועל על עובד המועסק על ידי חברות אלה בעבודת ניקיון ו/או תחזוקה. כמו כן ביטל צו ההרחבה את כל צווי ההרחבה הקיימים בענף הניקיון, יובהר ויודגש כי צו ההרחבה אינוחל על עובדי ניקיון אשר מועסקים במישרין על ידי חברות אשר אינן חברות ניקיון ו/או תחזוקה.
 
תחולת צו ההרחבה 1/3/2014.
 
להלן עיקרי ההסכם:

עיקרי הזכויות הכספיות והתנאים הסוציאליים שישולמו לעובדי הניקיון:

 • שכר מינימום - עובד המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי למשכורת חודשית בסך של 4,646.25 ש"ח (שכר המינימום לעובד במשכורת חודשית במשרה מלאה הינו 4,300 ש"ח).
 • שכר שעה - יעמוד על 24.98 ₪ (שכר המינימום במשק לעובד שעתי הינו 23.12 ₪).
 • תוספת ותק - תשולם החל מהשנה השנייה לעבודה ואילך, ותעמוד על 0.35 ₪ לכל שעת עבודה. החל מהשנה השישית יהיה התעריף 0.46 ₪ לשעת עבודה. תוספת הוותק תחושב לפי הותק אצל המעסיק או אצל מזמין השירות, לפי הגבוה.
 • הפרשות וניכויים לביטוח פנסיוני

1. ממועד כניסת הצו לתוקף ועד ליום 30.6.2015: 7% הפרשות מעסיק לתגמולים (חלק עובד 6.5%) ו-8.33% לפיצויי פיטורים. השכר הקובע להפרשות יכלול גם את רכיב דמי ההבראה.
2. החל מיום 1.7.2015: 7.5% הפרשות מעסיק לתגמולים (חלק עובד 7%) ו-8.33% לפיצויי פיטורים.
3. בגין רכיב גמול עבור עבודה בשעות נוספות או ביום המנוחה השבועית תבוצענה הפרשות לתגמולים בשיעורים המפורטים לעיל בהתאמה, ואילו שיעור ההפרשות פיצויי פיטורים יהיה 6%.
4. בגין קצובת נסיעה תבוצענה הפרשות בשיעור של 5% לתגמולים ע"ח המעביד ו-5% ע"ח העובד.

 • הפרשות וניכויים לקרן השתלמות
 • 7.5% - חלק המעסיק; 2.5% - חלק העובד
 • חובת הפרשה לקרן השתלמות הינה החל מיום 1.10.2014,או ממועד תחילת עבודתו של העובד (לפי המאוחר).
 • בסיס ההפרשות לקרן השתלמות יהיה שכרו של העובד בצירוף דמי ההבראה.
 • דמי הבראה: מכסת ימי ההבראה להם יהיו זכאים עובדי הניקיון גבוה מהקבוע בצו ההרחבה לגבי תשלום דמי הבראה החל על כלל העובדים במשק - החל מ-7 ימים בגין 3 שנות העבודה הראשונות ועד 13 ימים החל מהשנה ה -25.
  1. תעריף דמי ההבראה: החל מיום 1.7.2014 ערך יום הבראה יעמוד על 423 ₪ (על פי צו ההרחבה החל על העובדים במשק תעריף יום הבראה נכון להיום הינו 374 ₪).
  2. בנוסף, נקבע כי עובד אשר עבד פחות מ-12 חודשים בשנה יהיה זכאי, בעד אותה שנה, לדמי הבראה חלקיים בגין החלק היחסי של השנה אשר בו עבד.
  3. לגבי עובד בשכר שעתי נקבע מנגנון אחר לחישוב דמי ההבראה כפי שמפורט בצו.
 • חופשה שנתית וחופשות מיוחדות-
 • מספר ימי החופשה להם יהיו זכאים עובדי הניקיון הינו גבוה מהקבוע בחוק.
 • כמו כן, זכאים עובדי הניקיון ל-3 ימי חופשה נוספים לרגל נישואים (עובדים בוותק של 6 חודשים ומעלה).
 • כמו כן עיגן הצו שורה של תנאים נוספים ובכלל זה שי בחגים, סבסוד ארוחות במקום העבודה ככל שקיים לעובדי מזמין השירות, ביגוד , מקום לאחסון בגדים אישיים ולהתרעננות בזמן הפסקות.

השלכות  אפשריות של צו ההרחבה

כאמור, כל התנאים והזכויות הנוספות אשר מקנה הצו לעובדי הניקיון והתחזוקה, מייקרים את עלות העסקת של עובדי הניקיון באופן משמעותי.

יש לזכור כי כאמור מדובר בעלות העסקתו של העובד בלבד, ולצורך תמחור עלות שירותי הניקיון יש להוסיף עלויות ציוד וכן את הרווח הקבלני, של חברת הניקיון.


לצד ההשלכות הישירות של שיש לצו ההרחבה על עלות שירותי הניקיון אנו סבורים תהיה השפעה עקיפה גם על תנאי העסקתם של עובדים נוספים - בין עובדים בענפי שירותים אחרים, ובין עובדים המועסקים במישרין על ידי החברים ואינם נהנים מתנאים ומזכויות כפי שהוענקו לעובדי הניקיון .
 
אשר על כן אנו ממליצים לחברים לשקול בכובד ראש משמעויות צו ההרחבה וההשלכות הישירות והעקיפות עליהם .אנו חוזרים ומדגישים כי הוראות הצו אינן חלות על עובדי ניקיון המועסקים ע"י החברים בהעסקה ישירה .
 
אנו עומדים לרשותכם בכל שאלה  או הבהרה בנושא הצו והשלכותיו.
ניתן לפנות בנושא לעו"ד עופר יוחננוף היועץ המשפטי ומנהל המחלקה למשפט עבודה בטלפון 035198824 או לעו"ד מיכל וקסמן-חילי בטלפון 035198731.

 

לחוזר זה מצורף צו ההרחבה במלואו. 
 
 

בברכה,


אילן לוין
ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

 

חוזר מס' 8/2014 – צו הרחבה בענף הניקיון  חוזר מס' 8/2014 – צו הרחבה בענף הניקיון
צו הרחבה בענף הניקיון  צו הרחבה בענף הניקיון
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share