חוזר מס' 17/2013 – ועדות בטיחות במפעלים

19/05/2013

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת
 
 
הנדון: ועדות בטיחות במפעלים
 


 
1. במסגרת פעילות ההתאחדות לשיפור רמת הבטיחות במפעלים, מצאנו לנכון לאזכר את עיקרי תפקידי וסמכויות ועדת הבטיחות המהווה אחד מהכלים המרכזיים לקידום לשיפור הבטיחות והגיהות במפעלים.
 
חובת הקמת ועדת בטיחות
 
2. עפ"י חוק ארגון הפיקוח על העבודה, תשי"ד 1954, מפעל שמועסקים בו 25 עובדים לפחות, קיימת חובה למנות בו ועדת בטיחות המורכבת מנציגי העובדים ומנציגי המעביד שווה בשווה. מפעל, שמספר העובדים בו פחות מ- 25, רשאים העובדים והמעביד להקים בו וועדת בטיחות לפי הסכם.
 
הרכב ועדת בטיחות
 
3. הרכב ועדת הבטיחות עפ"י החוק הוא כדלקמן:-
א. נציגי העובדים בועדת הבטיחות יהיו מעובדי המפעל שייבחרו או ייתמנו על ידי העובדים בו או על ידי ועד העובדים, כפי שנקבע בתקנות.
ב. נציגי המעביד בוועדת הבטיחות יתמנו על ידי המעביד, וככל האפשר יהיו ביניהם מנהל עבודה ואחראים מטעם המעביד לענייני הבטיחות.
ג. ועדת בטיחות תבחר מבין חבריה ברוב קולות , יושב ראש הועדה. באין רוב כאמור, יהיו לועדת הבטיחות שני יושבי ראש, אחד מנציגי המעביד בועדה שנתמנתה על ידו לכך, והשני מנציגי העובדים בועדה שייבחר על ידי הנציגים.
ד. בכל הצבעה בועדת בטיחות וגיהות יהיו לנציגי כל צד, בהצביעם פה אחד, מספר קולות שקול נגד קולות נציגי הצד השני.
ה. מפקח עבודה ונציג המוסד לבטיחות וגיהות רשאים להשתתף בישיבות ועדת בטיחות ללא זכות הצבעה, בין מיוזמתם ובין לפי הזמנת הוועדה או חבר בה.
ו. מפעל שקיימת בו ועדת בטיחות, יהיו נציגי העובדים בועדה וכן עובדים אחרים שמינתה הועדה, הנאמנים לענייני בטיחות וגיהות באותו מפעל.
 
חובות וסמכויות של ועדת בטיחות


4. עפ"י החוק, חובותיה וסמכויותיה של ועדת בטיחות הן כדלקמן:-
א. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן.
ב. לעמוד על תנאי הבטיחות והגיהות, להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי   בטיחות.
ג. לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות, לבקר ולתאם את פעולותיהם.
ד. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.
 
5. לא קיים מעביד את המלצותיה של ועדת בטיחות כאמור בסעיף א' ו-ב' לעיל, רשאי מפקח עבודה אזורי להורות לו בצו לעשות כן, לאחר שנתן לו הזדמנות להשמיע את דבריו, צו כאמור יעמוד בתקפו כל עוד לא ביטלו מפקח העבודה האזורי, מפקח העבודה הראשי, או בית דין אזורי לעבודה על פי בקשה שהגיש המעביד.
 
6. מזכיר ועדת הבטיחות יישלח למפקח עבודה איזורי פרוטוקול מישיבות הועדה או תמצית ממנו.
 
סמכויות ועדת הבטיחות במקרה של פגיעה בכללי הבטיחות


7. עפ"י החוק, ועדת בטיחות רשאית להמליץ לפני המעביד על אמצעים משמעתיים נגד עובד שאינו עומד בכללי בטיחות, מפורשים או מקובלים ומעביד רשאי לנקוט באמצעים שהומלץ עליהם ובכללם אמצעים אלה:-
א. ניכוי משכרו – אך לא יותר משכר שבוע.
ב. הפסקת עבודתו עד שבועיים ימים.
ג. במקרים מיוחדים המצדיקים זאת – העברה לתפקיד מתאים אחר שמידת הסיכון בו קטנה יותר, ובאין אפשרות של העברה – פיטורין.
ד. סכום שניכה מעביד משכרו של עובד לפי סעיף קטן (א) יעמידו המעביד לרשות ועדת הבטיחות, על מנת שתשתמש בו לקידום תנאי הבטיחות או לשיפור הגיהות או הרווחה במפעל, שאין המעביד חייב בהם על פי חיקוק.
 
חובת מעביד כלפי וועדת בטיחות


8. עפ"י החוק חובות המעביד כלפי ועדת הבטיחות הן כדלקמן:-
(1) יקל על ועדת בטיחות במילוי תפקידה.
(2) לא יפגע בתנאי עבודתו ובמעמדו בעבודה של חבר ועדת בטיחות בשל פעולותיו כחבר הועדה, ולא יפטרו בשל כך, התעוררו חילוקי דעות בין חבר הועדה ובין מעביד בקשר למעשה של המעביד כאמור, רשאי חבר הועדה לפנות לשר העבודה (או מי שהוסמך לכך על ידו) והוא יחליט בעניין לאחר שנתן הזדמנות לצדדים להשמיע טענותיהם, והחלטתו תהיה סופית, לא ייזקק שר העבודה לפניה של חבר ועדת בטיחות שפוטר כאמור שנעשתה כתום שלושים יום מיום הפיטורין.
 
9. שר העבודה והרווחה רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, לקבוע בתקנות הוראות בדבר דרכי סיוע של המעביד לועדת בטיחות במילוי תפקידיה, תקנות כאמור יכול שיהיו כלליות או לפי סוגי מפעלים, ענפי עבודה, מקצועות או אוזרים.
 

בכבוד רב,
 
חיזקיה ישראל

מנהל המחלקה לביטוח סוציאלי ולקשרי גומלין עם הכנסת
חוזר מס' 17/2013 – ועדות בטיחות במפעלים  חוזר מס' 17/2013 – ועדות בטיחות במפעלים
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share