הסוכנות האירופאית לכימיקלים (ECHA)

סוכנות הכימיקלים האירופאית  הוקמה בהלסינקי שבפינלנד מכח תקנת ה REACH, במטרה לנהל את הפעילות היומיומית הכרוכה ביישום חקיקת REACH. הסוכנות תנהל, ובמקרים מסוימים גם תסייע, בביצוע ההיבטים הטכניים, המדעיים והמנהליים של חקיקת . REACH כמו כן, הסוכנות תוודא שקיימת אחידות ברמת הקהילה האירופאית בנוגע לאופן יישומה, תעניק שירותי ייעוץ למדינות החברות ולמוסדות הקהילה האירופאית ותהווה את הכתובת למענה לכל השאלות המדעיות והטכניות הקשורות לרגולציה של הכימיקלים במסגרת חקיקת REACH.
 
הסוכנות ניהלה את הליך קדם הרישום במהלך שנת 2008, והיא תנהל את תהליך הרישום, תעבור על תיקי הרישום, תתאם את תהליך הערכת הכימיקלים ותקבל החלטות לגבי שאלות שיעלו במהלך תהליך ההערכה (להוציא מחלוקות שיעלו בין המדינות החברות- אותן תיישב המועצה). בנוסף לכך, תספק הסוכנות חוות דעת מומחה במטרה לייעץ למועצה בכל הנוגע לתהליכי האישור וההגבלה ותטפל בנושאים הקשורים לשמירת סודיות ולנגישות למידע. כמו-כן, הסוכנות תנהל בקשות למתן פטורים מרישום אביזרים, מרישום חומרים המיועדים למחקר ופיתוח, ותסייע בשיתוף מידע על אודות ניסויים בבעלי חיים בשלב קדם-הרישום על ידי יצירת פורומים למאגרי מידע (SIEF).
 
הסוכנות תכלול את הגופים הבאים:
* מועצת מנהלים אשר תכלול נציג אחד מכל מדינה חברה ועד שישה נציגים של מועצת האיחוד;
* מנהל בכיר האחראי על הניהול היומיומי של הסוכנות ויישום לוחות הזמנים המופיעים בחקיקה; המנהל הבכיר מתמנה על ידי מועצת המנהלים וכפוף לה בדיווחיו;
* ועדה להערכת סיכונים;
* ועדה לניתוח ההשלכות הסוציו-כלכליות הכרוכות ביישום החקיקה;
* ועדה לטיפול בעניינים הקשורים למדינות החברות;
* ועדת ערר שתדון בעררים  על החלטות הסוכנות; 
* פורום לשיתוף ולהחלפת מידע בנוגע לפעולות אכיפה. פורום זה יאגד את הפורום הבלתי-רשמי הנוכחי של רשויות המדינות החברות בתוך הסוכנות;
* מזכירות אשר תספק את התמיכה הטכנית, המדעית והמנהלית לוועדות. המזכירות גם תסייע בפעילויות הנוגעות לשלבי הקדם-רישום, רישום, הערכה, והפצת מידע.
 
 
החל מאמצע 2007, מפעילה הסוכנות האירופאית לכימיקלים (ECHA) הכולל בין השאר הודעות, מדריכים ליישום תקנת ה REACH ותוכנת ניווט שתסייע למשתמשים להבין את חובותיהם במסגרת חקיקת REACH.

הליך הגשת עררים על החלטות סוכנות הכימיקלים האירופאית
 
כל אדם או חברה יכולים לערער על החלטת הסוכנות בעניינם או בעניין גורם אחר כאשר יש להחלטה זו השפעה ישירה ואישית כנגד המערער.
 
על פי החקיקה, ועדת הערעורים תמנה יושב-ראש ושני נציגים נוספים, כאשר לשלושתם זכות הצבעה שווה. לחברים בוועדה יהיה ניסיון רלוונטי ומומחיות בתחום הבטיחות בשימוש בכימיקלים, מדעי החיים ו/או ידע לגבי רגולציה והליכים משפטיים. הם יחויבו לשמור על עצמאות תפקודם בכך שלא יוכלו להחליט במקרים בהם קיים אצלם אינטרס אישי. כל חבר יוכל לשמש בתפקידו חמש שנים עם זכות להארכה לקדנציה נוספת. ועדה זו תתפקד כגוף עצמאי והחברים בוועדה לא יוכלו לשמש בתפקידים נוספים בסוכנות.
 
הליך הערר

גופים בתעשייה יכולים לערער על כל החלטה של הסוכנות בפני ועדת הערעורים של הסוכנות. יש להגיש לסוכנות את הערר בכתב, בצירוף נימוקים, תוך שלושה חודשים מיום קבלת ההחלטה, או מהיום שנודע לאדם/ חברה על החלטה המשפיעה עליו. בעת הגשת הערר, תשולם אגרה כמפורט בפרק XI בתקנת REACH בנושא אגרות.
 
בקשת הערעור עוברת  בדיקה של יושב - ראש ועדת הערעורים והמנהל הבכיר של הסוכנות והם יצטרכו להחליט האם לקבל את הערעור תוך 30 יום מיום הגשתו. בעת בחינת המקרה, לעורר תהיה הזכות להופיע בפני ועדת העררים ולהציג את טענותיו בעל פה. לוועדת העררים הסמכות להגיש את החומר לוועדה הרלוונטית בסוכנות לשם בחינה מחדש או כל פעולה נדרשת אחרת. ועדת העררים תפעל בהתאם לכללי הליכים מנהליים שתחוקק מועצת האיחוד האירופאי.
 
ניתן לפנות לערכאות של בתי המשפט של האיחוד האירופאי (European Court of Justice) בהתאם להנחיות החקיקה של האיחוד האירופאי כדי לערער על ההחלטות הבאות: החלטה של ועדת הערר; החלטה של הסוכנות במקרים בהם אין זכות ערר במסגרת הדירקטיבה על החלטה של ועדת הערר; במקרים בהם הסוכנות לא הגיעה לכלל החלטה או לא פעלה כלל. הסוכנות תחויב לפעול לפי החלטת בתי המשפט.
 
בזמן הערר, החלטת הסוכנות מעוכבת עד לקבלת החלטה סופית בעניין.
כמו-כן, ניתן להגיש תלונות לגבי התנהלות בלתי-תקינה של הסוכנות והוועדות השונות שלה, לנציב תלונות הציבור של האיחוד האירופאי שמתפקידו לבדוק תלונות לגבי כל גוף ציבורי השייך לאיחוד האירופאי.
 
 
נקודות בתהליך בהן ניתן להגיש ערעור

סעיף 91 בתקנת REACH מפרט את הסעיפים והמקרים בהם ניתן לערער:
* בעת הליך הרישום, חברה יכולה לערער על החלטת הסוכנות שלא לקבל את הרישום אותו הגישה החברה מהסיבה שתיק הרישום שלה לוקה בחסר. למידע נוסף על ערר שהוגש בנושא, לחצו כאן.
*ניתן לערער כנגד החלטות הסוכנות על הערכת הכמות ורמת  המידע או ההסברים שנתנה חברה (במסגרת ה- Completeness Check).
*חברות אלה יכולות לערער כנגד החובה הכללית לנהל מחקר ופיתוח (PPORD) וכנגד החלטות להטיל תנאים, או לסרב להארכת התאריך הסופי לפטור מחובת ניהול מחקר ופיתוח זה.
*במסגרת הליך ההערכה, חברה יכולה לערער על החלטת הסוכנות שלא לקבל את תיק ההערכה שלה.
*במסגרת הליך האישור, גופים מעוניינים יכולים להגיב על טיוטת הצעה להוסיף כימיקל לקטגוריה במסגרת נספח XIII בתקנת REACH.
*במהלך הליכי ההגבלה והאישור חברות יכולות לעיין בטיוטת ההחלטה או חוות הדעת של הסוכנות בנוגע לתיק הרישום או ההערכה שהן הגישו.
*חברה רשאית לשלוח תגובה על הטיוטה  והסוכנות חייבת להגיב בתשובה מנומקת בנוגע לחוות הדעת הסופית שהיא נותנת והסיבות לחוות דעת זו.
*במסגרת שיתוף המידע, חברה יכולה לערער על החלטת הסוכנות להפוך את המידע לנגיש עבור נרשם פוטנציאלי ולערער על החלטה להפוך את המידע לנגיש לחברים במסגרת מאגר הנתונים של הסוכנות (SIEF).

 

 

 

01.09.2010 הסוכנות האירופאית לכימיקלים (ECHA) מבקשת מידע על ניסויים בשני חומרים

 

06.09.2010 הסוכנות האירופאית לכימיקלים (ECHA) וההתאחדות תעשיית המוליכים למחצה (ESIA) פרסמו דוגמא לתרחישי חשיפה

06.09.2010 הסוכנות האירופאית (ECHA) לכימיקלים מבקשת מידע

01.10.2010 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה (EPA) פרסמה הערכות על סיכונים של חשיפה לששה מזהמים נוספים

 

הדפסשלח לחבר
המידע הניתן באתר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או הימנעות מהם. בנוסף, הדעת נותנת כי התכנים המופיעים באתר עלולים להשתנות מעת לעת על פי עדכונים ברגולציה. אתר זה מבוסס בחלקו על קטעי תרגום לא רשמיים של הוראות חקיקה זרות, פרשנויות להוראות חקיקה אלו ופסקי דין. ההוראות המחייבות מבחינה משפטית הן אלו המופיעות בשפת המקור.
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share