עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1

2/01/2017

לכבוד
המנהל/ת הכללי/ת

חברים שלום,

הנדון: עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017

נזכירכם, כי בחודש ינואר 2017 ייכנסו לתוקף מספר שינויים בזכויות עובדים, החלים על כלל העובדים והמעסיקים במשק. להלן פירוט השינויים:

1. העלאת שכר המינימום
בתאריך 1.1.2017 עלה שכר המינימום החודשי לסך של 5,000 ש"ח בגין משרה מלאה בת 186 שעות עבודה חודשיות. בהתאמה, שכר המינימום השעתי יעמוד על 26.88 ש"ח.

עדכונו של שכר המינימום הינו בהמשך להעלאות קודמות, שחלו בתאריכים 1.4.2015 ו- 1.7.2016.

נזכיר, כי בהגדרת "שכר מינימום" נכללים ומובאים בחשבון שכר יסוד או שכר משולב ותוספת קבועה המשתלמת לעובד עקב עבודתו. לא מובאים בחשבון, לעומת זאת, תוספות שונות כגון תוספת וותק, תוספת בשל עבודה במשמרות, משכורת י"ג, פרמיה לסוגיה, החזר הוצאות וכן נסיעות שמשלם המעסיק.

2. הוספת ימי חופשה שנתית
מחודש ינואר 2017 ואילך יהיו העובדים זכאים ל- 16 ימי חופשה שנתית בעד כל אחת מחמש השנים הראשונות לעבודתם אצל מעסיק אחד או במקום עבודה אחד. מדובר בתוספת של עד שני ימי חופשה לשנה עבור עובדים בשנות עבודתם הראשונה עד הרביעית, שנקבעה במסגרת תיקון לחוק חופשה שנתית, התשי"א- 1951.

המנוחה השבועית נכללת במספר ימי החופשה השנתית המפורטים מעלה. לפיכך, משמעות התוספת בפועל היא, כי עובדים המועסקים חמישה ימים בשבוע יהיו זכאים ל- 12 ימי חופשה בשנה (יום בחודש), ועובדים המועסקים שישה ימים בשבוע יזכו ל- 14 ימי חופשה בשנה (1.166 ימים בחודש).

3. הגדלת ההפקדות לביטוח פנסיוני
החל מיום 1.1.2017 יוגדל שיעור דמי הגמולים המנוכים משכר העובד ל- 6% מהשכר המבוטח (במקום 5.75%) ותגמולי המעסיק יעלו ל- 6.5% מהשכר המבוטח (במקום 6.25%).

הפקדת המעסיק כאמור לעיל בקופת ביטוח/קופת גמל שאינה קרן פנסיה תכלול תשלום עבור רכישת כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש להבטחת 75% מהשכר הקובע של העובד. ככל שיש צורך בהגדלת העלות בשל הכיסוי בגין אובדן כושר עבודה מעבר ל- 6.5%, המעסיק יישא בכך עד לגובה של 7.5%. עוד נקבע, כי שיעור ההפקדות לדמי גמולים לא יפחת מ- 5%.

4. למען הסר ספק, אין באמור בחוזר זה כדי לגרוע מזכויות העובדים בהתאם להוראות מיטיבות שבהסכמים אישיים או קיבוציים או בצווי הרחבה החלים עליהם. 


לשאלות או הבהרות ניתן לפנות לח"מ בטל' 03-5198820  ובדוא"ל
michalh@industry.org.il למנהל המחלקה למשפט עבודה והיועץ המשפטי עו"ד עופר יוחננוף בטל' 03-5198824 ובדוא"ל ofery@industry.org.il  או לעו"ד מוריה ברבי בטל' 03-5198731 ובדוא"ל moriah@industry.org.il.

בברכה,

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד
ראש האגף

עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1  עדכונים בדיני עבודה החל מתאריך 1.1.2017 - חוזר 2017/1
הדפסשלח לחבר
איגרות נוספות
הקלה בדרישות כיבוי אש - חוזר 2017/12, 22/06/2017
הקלות ליצואנים עקיפים בתהליך אישור מס חברות מופחת - חוזר 2017/11, 21/06/2017
פתיחת ההרשמה לסקר השכר בתעשייה 2017 - חוזר 2017/10, 18/06/2017
כנס ספקים - הרחבת מעגל הספקים הישראלים לחברת חשמל - חוזר 2017/9, 24/05/2017
הפרסום בעיתון גלובוס מהתאריך 12.4.2017 בנושא שעות העבודה בהתאחדות - חוזר 2017/8, 18/04/2017
עדכון בדבר היתרים להעסקת עובדים פלשתינאים בתעשייה - חוזר 2017/7, 9/04/2017
הזמנה להשתתף ביריד תעסוקה לאסירים משוחררים בבית חיל האוויר – הרצליה -26.4.2017 - חוזר 2017/6, 6/04/2017
שביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/5, 22/03/2017
הקצאת עובדים פלשתינאים לתעשייה - חוזר 2017/4, 5/03/2017
חשש לשביתה בנמלי הים – נמלי חיפה ואשדוד - חוזר 2017/3, 2/02/2017
דרונט בניית אתרים
תוכן ושיווק אינטרנטי 
Bookmark and Share